Bild: .v1ctor./Flickr

42 procent av alla medelålders kvinnor och män ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Tydlig koppling finns till minskad offentlig omsorg.

Alltjämt som den offentliga vården minskar blir det allt vanligare att de äldres anhöriga får hjälpa till med arbetet på sina närstående. En ny rapport visar att hela 42 procent av medelålders kvinnor och män ger anhörigomsorg minst en gång i månaden. Kvinnor är grovt överrepresenterade.

Den nya forskningen visar att drygt 90 000 kvinnor och 50 000 män i medelåldern har slutat arbeta, eller minskat sin arbetstid, på grund av att de vårdar äldre anhöriga. Dubbelt så många kvinnor som män har sjukskrivit sig på grund av anhörigvården.
– Kvinnor tar oftast mer ansvar i nära relationer och i omsorg, egentligen oavsett vilken omsorg det gäller, säger Petra Ulmanen, en av forskarna bakom rapporten och doktorand på Stockholms universitet.

Att 42 procent av Sveriges medelålders befolkning hjälper anhöriga en gång i månaden är en ökning, är helt klart. Hur stor ökning som skett är dock inte lika lätt att fastställa.
– Tidigare rapporter har gjorts på olika sätt så ökningen är svår att veta exakt. 42 procent är mycket högre än vissa tidigare undersökningar och lite högre än andra, säger hon till Dagens Arena.

Något som dock är klart är att om man frågar äldre som behöver hjälp i vardagen så har andelen som får offentlig omsorg minskat samtidigt som hjälpen från anhöriga ökat tydligt ända sedan 1980-talet.

– Det kan bero på flera saker men det finns en tydlig koppling i att om den offentliga hjälpen minskar så blir det svårare att få hemtjänst och komma till ett äldreboende. Någon måste göra jobbet på personer som inte kan ta hand om sig själva. Vissa köper privata tjänster, det har ökat i och med rutavdraget. Men är fortfarande en liten del, så det mesta jobbet görs av anhöriga och framför allt de här medelålders stackarna, säger hon.

Petra Ulmanen menar att det är uppenbart att anhörigvården påverkar kvinnorna mer än männen. Till SVT.se säger hon:
– Det är framför allt medelålders döttrar till föräldrar med låg utbildning som ger mycket anhörigvård, så vården har både en könsaspekt och en klassaspekt.