Foto: Flickr/Socialdemokraterna

Alliansen driver igenom betyg i årskurs 4, trots experters avrådan. Uppsala universitet går ett steg längre och vill ta bort betyg även från årskurs 6 och 7.

En av de stora skiljelinjerna mellan regeringens och alliansens skolpolitik är frågan om tidiga betyg. I riksdagen i december röstade alliansen tillsammans med SD igenom ett införande av betyg i årskurs 4. Detta trots ett svagt stöd från de expertutlåtanden som inkommit under höstens remissprocess av förslaget.

I augusti 2014 framförde den borgerliga regeringen förslaget om betyg från årskurs 4 i en promemoria. Den skickades till 75 remissinstanser och ett fyrtiotal svar hade kommit in i december.

Dagens Arena har gått igenom remissvaren och kan utläsa att samtliga remissinstanser med särskild insyn på utbildningsområdet avråder regeringen från att införa tidiga betyg. Skolinspektionen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarnas riksförbund, Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten och Barnombudsmannen är några av de som avråder betyg från årskurs 4.

De instanser som uttalat sig kritiskt och avråder ett införande av tidiga betyg, pekar konsekvent på att det saknas empirisk forskning på den goda effekten av tidiga betyg och efterfrågar en utvärdering  av betyg i årskurs 6 innan fler förändringar av betygssystemet införs.

Uppsala Universitet går ett steg längre och förordar att ta bort betyg från årskurs 6 och 7, eftersom “det saknas tillräckliga empiriska belägg för att betyg har positiva effekter på lärandet. Det finns dessutom fakta som stödjer tesen att det går att nå goda resultat utan betyg”. I stället bör man arbeta för att “minska den administrativa bördan för lärarna, vilket inkluderar färre och mindre formaliserade bedömningspraktiker”.

Även från Arbetsmiljöverket påpekar den ökade arbetsbelastningen på lärarna, som alliansens betygsreform skulle innebära.

Folkpartiets Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, har lämnat en skriftlig kommentar om remissvaren till Aftonbladet:

”Flera av de som uppges säga nej är snarare sådana som tycker att det går lite fort och att man först ska utvärdera betyg från årskurs 6. Men det är därför vi går systematiskt fram. I budgeten för 2015 finns 10 miljoner kronor för att förbereda införandet av tidigare betyg. Det kan handla om utvärdering, informationsmaterial och fortbildning. Förslaget är att betyg från årskurs fyra införs först om något år, möjligen 2017. Det finns alltså tid att möta de farhågor som finns hos några remissinstanser om att det går för fort.”

Remissinstanser som är för betyg i årskurs 4 är Svenskt Näringsliv, Föräldraalliansen Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting, med reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger nej till tidigare betyg än i dag.