Bild: LOBild: LO

Kjell Rautio (LO): Pinsam hårdvinkling på DN:s ledarsida

Dela

Samtidigt som allt fler kastas ut från sjukförsäkringen och fler behöver rehabilitering gör regeringen i stället precis tvärtom mot vad som krävs. Det skriver Kjell Rautio på LO.

I dagens ledarkrönika i Dagens Nyheter blandar Hanne Kjöller friskt mellan halvsanningar, en och annan nyanserad uppfattning och medvetna politiska feltolkningar. Till den senare kategorin hör definitivt hennes påstående om att jag och LO förespråkar en linje i sjukförsäkringsfrågan som innebär ”att inga krav ska ställas och att sjukskrivningarna bara ska rulla på.” Inget kan vara felaktigare.

Visst är LO motståndare till de snäva och stelbenta tidsgränser som finns i dagens sjukförsäkring. Det handlar om tidsgränser som automatiskt kastar människor ut ur försäkringen inte för att de blivit friskare eller fått rehabilitering, utan endast för att de passerat en politisk beslutad tidsgräns. Allt fler blir i dag varse att denna politik nått vägs ände. Två år efter att rehabiliteringskedjan, som syftade till att sänka sjuktalen, sjösattes ser vi sedan 2010 att pilarna återigen pekar uppåt. Efter åtta år av fallande sjuktal, och når det är rimligt att förvänta sig att sjukförsäkringsreformen från sommaren 2008 ska börja ge effekt, blir resultatet alltså rakt motsatt det som lagstiftaren tänkt sig.

I år kommer drygt 3 000 personer att utförsäkras för andra gången. Vi har därmed fått ett nytt begrepp i vårt språk: ”dubbelutförsäkrade”. Snart kan vi också se fenomenet ”trippelutförsäkrade”, det vill säga personer som passerat den bortre parentesen för tredje gången. Denna rundgång framstår för allt fler som möter effekterna – antingen som sjuka, anhöriga, vänner, handläggare eller läkare – som fullständigt absurd.

Av de som utförsäkras, efter att ha passerat den bortre parentesen i sjukförsäkringen, är ca 50-60 procent tillbaks i sjukförsäkringen efter ett år och då har de oftast dragit på sig ytterligare en ny diagnos. Ungefär 20 procent har långtidsparkerats på Arbetsförmedlingen, oftast som öppet arbetslösa eller som delatagare i något lågkvalitativt program. Endast två procent befinner sig i någon form av osubventionerat reguljärt arbete, och då räknas även korta och osäkra deltidsanställningar in. Detta ”kravställande”, som Kjöller och andra borgerliga debattörer försvarar med näbbar och klor, har uppenbarligen inte haft avsedd effekt.

Vad som behövs är i stället en helt annan typ av kravställande. Alla som varit sjuka och tagit sig tillbaka genom någon form av rehabilitering vet exempelvis att detta knappast handlade om att vistas i något kravlöst tillstånd. I stället handlar en framgångsrik rehabilitering oftast om att ställa rimliga krav, precis såsom Malin Josephsson (ISF) och andra vid konferensen i går framhöll, utifrån individens egna förutsättningar. Dessa krav bör dessutom successivt trappas upp fram till en punkt när individen själv kan fortsätta arbetet med att komma tillbaka till den tidigare arbetsförmågan. Denna typ av kravställande ser vi allt för lite av i dag.

Men samtidigt som allt fler kastas ut från sjukförsäkringen och fler behöver rehabilitering gör regeringen i stället precis tvärtom mot vad som krävs.

 • Man drar ner på rehabiliteringen och företagshälsovården. De ca 360 miljoner som regeringen förra året planerade att satsa på företagshälsovården ersätts med ett bidrag på 30 miljoner, pengar som riktas direkt till arbetsgivarna. Man kan på goda grunder hävda att regeringen därmed bryter mot ILO-konventionen 161, som Sverige ratificerade 1986 och då åtog sig att steg för steg bygga ut företagshälsovården. Antalet arbetstagare som har tillgång till företagshälsovård har sedan dess minskat kraftigt. Från att i slutet på 80-talet legat på 86 procent är siffran nu nere under 65 procent.
 • I inget annat jämförbart europeiskt land kommer arbetsgivarna så lindrigt undan som i Sverige, när det gäller att ta ansvar för återgång i arbete för dem som drabbats av ohälsa (se ISF:s rapport S 2010:04). Sedan 2006, när alliansen tillträdde, har arbetsgivarna dessutom steg för steg ytterligare avlövats på ansvar.
 • Regeringen har dessutom hittills skurit ned med ungefär 20 procent på Arbetsmiljöverkets resurser. Sedan 2006 har antalet arbetsmiljöinspektörer minskat från 389 personer till dagens 251.

Detta är en verklighet som Kjöller inte ens anser vara värd att reflektera över. Till skillnad från den alliansregering, som Kjöller oftast försvarar in absurdum, har LO en lång katalog på aktiva insatser som vi föreslår bör sättas in tidigt i sjukskrivningsprocessen. Dessa insatser handlar visserligen inte om att så snabbt som möjlig rycka undan den ekonomiska ersättningen för den försäkrade, utan istället att aktivt lotsa denne tillbaks till sitt arbete och om detta inte går till en ny plats på arbetsmarknaden.

Detta är också bakgrunden till att LO en längre tid krävt att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska omvandlas till stödjepunkter, där den enskilde rustas med konkreta rehabiliteringsrättigheter. Ett sådant exempel är att arbetsgivaren bör vara skyldig att senast inom 3 månader ta fram en individuell rehabiliteringsplan. Finns ingen rehabiliteringsplan vid den utsatta tidsgränsen får arbetsgivaren betala sjuklön ända fram till den dag en rehabplan är framtagen. Detta och en rad liknade LO-förslag, som ersätter dagens stelbenta tidsgränser, skulle skapa en rimligare balans i kravställandet och sätta press på dem som verkligen kan leverera rehabilitering och arbetsanpassning.

Men detta räcker inte. Ska den stora majoritet av de arbetslösa som, enligt Arbetsförmedlingen, befinner sig i en utsatt arbetsmarknadssituation i framtiden ha en chans att komma tillbaks måste regeringen göra precis tvärtom mot vad den gör idag:

 • Regeringen måste våga ställa krav på att arbetsgivarsidan ska förbättra det långsiktiga och förebyggande arbetsmiljöarbetet samt underlätta återgången i arbete för dem som drabbats av ohälsa.
 • Vi måste bättre använda de verktyg vi faktiskt har. Arbetsmiljöverkets verksamhet måste förstärkas, såväl resursmässigt som personellt.
 • Regeringen bör ge den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ett tilläggsdirektiv som handlar om att se över huruvida dagens snäva och stelbenta tidsgränser genererar ökad press och stress på dem som just nu i ökad omfattning blir sjukskrivna, det vill säga de med stressrelaterad ohälsa.
 • LO vill också se utökade stimulansåtgärder för en bättre anpassning av arbetet till människans olika förutsättningar. De skulle kunna omfatta ett förstärkt stöd till en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilda resurser för de små företagen.
 • Sjukreglerna måste göras mera rättssäkra och rimliga, samtidigt måste arbetsmarknaden göras rymligare. Staten måste även öka insatserna, inte minst utbildningsinsatserna, för de personer som har nedsatt arbetsförmåga så att de bättre kan svara upp mot de krav som arbetsgivarna ställer.

Vad som långsiktigt krävs är att statsmakten stimulerar parterna på arbetsmarknaden att ingå en bred rehabiliterings- och omställningspakt, där företagshälsovården har en viktig roll att spela. Men för att detta ska kunna bli verklighet krävs en tydlig politisk viljeinriktning. Tyvärr saknas den politiska viljan idag.

Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO. Inlägget är tidigare publicerad på LO-bloggen.

9 kommentarer

 1. Inge Johansson - 12 november, 2013

  Hur stor procent av de sjuka har blivit sjuka som en konsekvens av den arbetsmiljö de befunnit sig i? Och hur skall den rehabilitering se ut för den enskilde när det i stället är en myndighet eller enhet på arbetsplatsen som borde rehabiliteras?
  Hur många i Göteborgs stad har blivit sjuka av den arbetsmiljö som Ahlenius kritiserar i dagens debatt inlägg på GP?
  Det handlar inte om den ena eller andra regerings och deras insatser, Det handlar om så mycket mer som chefer som är kvalificerade för uppdragen. Och den kompetensen är oerhört knapp. Likaså kompetensen hos de anställda att ryta till och påkalla uppmärksamhet på bedrövligheter på arbetsmarknaden. LO liksom de flesta fackföreningar har grovt missat målet att påtala osunda mentala arbetsmiljöer. Och varför? Därför att deras representanter själva är en del av en osund kultur. Börja i landets kommuner och utbilda era förtroendevalda hur de skall agera mot ledningar.

  • Mervi Lievonen - 20 november, 2013

   Osunda mentala arbetsmiljöer är väl arbetsmiljöverkets område? Om du läser en gång till så föreslås de få mer resurser. Det är inte vad jag kallar för att missa målet.

 2. Frida - 12 november, 2013

  Är det för mycket begärd av en regering att inse effekterna av sin politik?
  Tydligen är det så när det gäller alliansen, som förvärrar situationen för många.

 3. Tobias - 12 november, 2013

  För att inte tala om i fall man kör någon typ av rollspelande och övar sig i att argumentera mot enskilda,som har rättmätiga krav på sina arbetsgivare/försäkringskassan/arbetsförmedlingen, försäkringar som teknats med deras goda minne.

  Dessa är ju inte vatten värda, när dom prövas i olika instanser som t ex. arbetsgivarens hälsovård med arbetsgrupp som läkare, handläggare från FK med mera, därför faller stort ansvar på våra domstolar.

  Man är helt utlämnad till godtycke och subjektiva åsikter och kommentarer pga det regelverk som har sjösatts. Men detta var kanske meningen från första början?

 4. anne skåner - 12 november, 2013

  DN är mer höger än SVD, Hanne Kjöller lever i en glasbubbla i en inskränkt borglig värld där bara hon o hennes gelikar är de sanna människorna, Fy för hennes människosyn o hade hon bevärdigat sig med att vara med hela seminariet hade hon hört lite mer av vad som kom fram.

 5. Stig - 15 november, 2013

  Sjukförsäkring skall täcka upp temporärt under rehabilitering eller fram till vederhäftig annan diagnos. Sedan får andra aktiviteter ta vid. Den enskilde måste även ta ett visst eget ansvar.
  Sverige borde utifrån dess nuvarande förutsättningar vara bland de friskaste länderna i världen.

  • Tobias - 19 november, 2013

   Det heter ”sjukförsäkring” av någon anledning! det är inte en allmosa eller ett bidrag.
   Många gör tyvärr detta fel när man definierar olika typer av”försäkringar”. Man gör likhetstecken med dessa som om det vore bidrag, vilket är fel.

   Sjukförsäkringen har ingen bäst före datum.
   Utan man är försäkrad och har denså länge som utredningen kräver.
   Och när den är färdig, skall man ta ställning till hur omfattande skadan/skadorna är. Sedan får man ett beslut om sjukersättning och om man har ett handikapp.

   Hur frisk du känner dig, har inget med tillståndet i landet att göra.

 6. modig - 15 november, 2013

  Anna Hedborg skulle utreda begreppet arbetsför, hon har ännu inte kommit fram till något utan ‘att stå till hela arbetsmarknadens förfogande’ gäller. Nyckelordet är ‘arbetsmarknaden’. Vilken arbetsmarknad har den enskilde? Det är naturligtvis individuellt. Man kan inte röra sig över ‘hela arbetsmarknaden’ utan bara över den arbetsmarknad man har tillgång till dvs den är beroende av individens kompetens och kvalifikationer, hälsotillstånd, personliga egenskaper, förmåga och ålder och tidigare erfarenheter. Situationen för en tjugoåring med möjlighet att omskola sig, situationen för en fyrtioåring med utbildning och kompetens inom ett yrke och försörjningsansvar i en familj och situationen för en femtiofemåring med få år kvar i yrkeslivet skiljer sig naturligtvis åt. Personerna har inte samma möjligheter och skulle det vara så att de och arbetsförmedlingen inte förstår det så vet definitivt potentiella arbetsgivare det och sjukdom eller risk för sjukdom är naturligtvis diskvalificerande.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


hannafinmo

Det enda jag vill säga om Löfvens Saudi-resa

»Om kvinnor här i Saudiarabien säger det, vem är jag då att säga att ni ska göra på ett annat sätt?« 0Inga delningar

Varning för Lööfs migrationspolitik

Viktigast var att komma överens


Nina Brevinge

Ökad ohälsa inom handeln – särskilt bland kvinnor

Kvinnor inom handeln är sjukskrivna dubbelt så mycket som män. Monotona arbetsuppgifter och otrygga anställningar är några av orsakerna, visar en ny rapport... 0Inga delningar

Allt fler barnfamiljer tvingas bo på vandrarhem

Veckans graf: Minst 27 remissinstanser sågar betyg från fyran


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons2
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev
  annons