debatt Slopa subventioner till elproduktion, sänk elskatten och satsa på ny kärnkraft, skriver ledarna för MUF och KDU.

Larm om nya rekordhöga elpriser, människor som måste sova med lager av täcken och kläder för att de inte har råd att värma upp sina hus och elräkningar som är lika höga som hyran är notiser som senaste tiden präglat våra nyheter. De höga elpriserna och elbristen slår hårt mot människors plånböcker och försvårar samhällets möjlighet att ställa om. För att klara av elförsörjningen har det oljeeldade Karlshamnsverket fått en allt mer avgörande roll i den svenska elmixen. Bara i år har oljekraftverket eldat 22 miljoner liter olja.

Det här är resultatet av Socialdemokraternas och Miljöpartiets bristfälliga energipolitik. Där man valt att stänga ned fullt fungerande kärnkraft hellre än att minska utsläppen. Den rödgröna energipolitiken är ett skämt. Vi behöver ett stabilt och fossilfritt elnät som klarar av att leverera el när det behövs där det behövs. Det skulle gynna båda klimatet, människors plånböcker och industrins möjlighet att ställa om.

Var tionde företag vittnar om att de har haft problem med att elbristen och de höga elpriserna förhindrat eller omöjliggjort viktiga investeringar. Det är inte hållbart att den gröna omställningen bromsas av bristen på el. Samhället elektrifiering är avgörande om vi ska nå klimatmålen men det kräver enorma mängder el och då behövs alla fossilfria energislag.

Nu behövs en energipolitik som sätter klimatet i fokus

Enligt Anders Ygeman (S), tidigare energiminister, beror de höga elpriserna på ökade gaspriser och ökad efterfrågan. Det är ett kortsiktigt perspektiv som dessvärre även den nytillträdde energiministern Khashayar Farmanbar (S) delar. Att Sverige under Socialdemokraternas och Miljöpartiets sju år vid makten har stängt ned kärnkraft som lett till elbrist och höga elpriser nämner inte ministrarna.
Trots att nedstängningen av Ringhals 1 och 2 lett till att Svenska Kraftnät begärt att få strypa eltillförseln till grannländerna från den 1 januari 2022, för att kunna garantera ​​det svenska elsystemets driftsäkerhet. Sverige ska dock redan ha stryp elöverföring löpande under hösten och som svar på landets agerande stryper Norge nu eltillförsel till Västsverige, vilket riskerar att få stora konsekvenser för elförsörjningen.

Sverige förtjänar bättre. Nu behövs en energipolitik som sätter klimatet i fokus, som ser till att industrin har förutsättningarna att ställa om och som inte rånar medborgarna på deras inkomster. Vi kan inte låta skenande elpriser och elbrist stå i vägen för den gröna omställningen och vi kan inte tillåta människor frysa i sina hem för att de inte har råd att betala elräkningen. Därför vill MUF och KDU:

Slopa subventioner till elproduktion. Elen har en avgörande roll i klimatomställningen, men då krävs rättvisa villkor. Därför bör subventionerna för el slopas. Subventioner av vindkraft snedvrider marknaden och gör satsningar på kärnkraft, som är en stabil baskraft, olönsamma. Då behöver vi i stället förlita oss på importerad el när det blåser mindre och den produceras inte sällan av kol eller olja.

Sänk elskatten: Elräkningen påverkas inte enbart av högt elpris, en tredjedel av elräkningen är skatt. För varje kilowattimme betalar man 35,6 öre i energiskatt. Därtill betalar man även 25 procent moms – på själva elskatten. Dags att sänka elskatten till EU:s miniminivå.

Satsa på ny kärnkraft: Enligt Internationella energirådet (IEA) och FN:s klimatpanel behöver kärnkraften fördubblas om världen ska uppnå målet om klimatneutralitet till år 2050. Trots det vill inte regeringenklassa kärnkraften som hållbar. Sverige borde likt många andra länder i Europa bygga nya kärnreaktorer för att nå klimatmålen och säkra elproduktionen. För att underlätta byggandet av kärnkraftsreaktorer i Sverige måste vi förkorta de långa tillståndsprocesserna.

 

Matilda Ekeblad
förbundsordförande MUF

Nike Örbrink
förbundsordförande KDU Sverige