Lawen Redar, Sanne Lennström

Med en ny samtyckeslag på plats är det viktigt att bekämpa det patriarkala förtrycket. Därför är det helt avgörande med en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, skriver Lawen Redar och Sanne Lennström, S-ledamöter i justitieutskottet.

Idag kommer riksdagen att rösta igenom en ny våldtäktslag baserad på frivillighet.

Förslaget innebär att det inte längre kommer att krävas inslag av misshandel, hot, tvång eller egenhändighet för att gärningen ska anses utgöra en våldtäkt.

Inte heller behöver någon befinna sig i en särskild utsatt situation. Straffbarheten kommer från och med nu utgå från avsaknad av frivilligt deltagande (eller »samtycke« som det har kommit att kallas i den allmänna debatten).

Frivilligheten måste alltså komma till uttryck och syftet med lagen är att ge ett tydligt normativt budskap. För ett modernt jämställt samhälle är detta en nödvändighet och vi vet att de allra flesta delar uppfattningen att straffrätten har en särskild roll i att förklara och därmed förändra klandervärda beteenden.

Utöver frivilligheten föreslår vi att det ska vara straffbart att genomföra gärningen oaktsamt. Det innebär att gärningspersonen kan göra sig skyldig fastän personen inte har agerat uppsåtligt.

Detta genom att antingen inse risken för att motparten inte deltar frivilligt och agera likgiltigt inför det, eller i vart fall borde ha insett risken att motparten inte deltar frivilligt.

Syftet är att komma åt de fall då brottsoffren drabbats av ett tillstånd som kallas frozen fright då rädslan gör att kroppen inte klarar av att göra motstånd.

Samtidigt som straffrättsliga åtgärder behövs, är det av största vikt att tilliten till rättsväsendet bland brottsoffer stärks.

Förslaget innebär två nya brott som utökar kriminaliseringen i sexualbrottskapitlet i brottsbalken.

Samtidigt som straffrättsliga åtgärder behövs, är det av största vikt att tilliten till rättsväsendet bland brottsoffer stärks.

Vi lagstiftar därför också att målsägandebiträden ska utses omedelbart efter att en förundersökning om sexualbrott har inletts eller återupptagits och att kraven på målsägandebiträdets kompetens och lämplighet skärps.

Regeringen har därtill gett uppdrag till myndigheterna inom rättsväsendet att stärka processen kring sexualbrott så att de kan förbättras.

Avslutningsvis vet vi att det under år 2017 anmäldes drygt 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. I 92 procent av fallen är brottsoffret, oftast en kvinna mellan 16-24 år. Därför är det helt avgörande att vi arbetar för en stark och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning.

Därför föreslår vi att över hundra miljoner kronor ska tillföras för förebyggande och kompetenshöjande arbete, varav 50 miljoner extra till det förbyggande arbetet i skolan.

Det långsiktiga arbetet framöver måste handla om bekämpa maskulinitetsnormer och det patriarkala förtrycket.

Med en ny lagstiftning på plats kan vi fortsätta arbetet.

Lawen Redar (S), ledamot justitieutskottet

Sanne Lennström (S), ledamot justitieutskottet