Söndagskrönikan Känsliga frågor för Sverige och socialdemokratin kräver klara politiska svar om inte om inte nationalisternas destruktiva program ska bli det som medborgarna tydligast uppfattar i EU-valet, skriver Göran Färm, F d Europaparlamentariker (s).

Svensk socialdemokrati har lanserat sin valsedel inför Europaparlamentsvalet 26 maj, men ännu inget valmanifest. Det har däremot det europeiska socialdemokratiska partiet ESP. Det är ett offensivt program under parollen ”Ett nytt socialt kontrakt för Europa”. Poängen är att socialdemokratin i Europa ska kämpa för en samordnad europapolitik på en rad väldigt viktiga områden. Frågan är var svensk socialdemokrati står?

På några områden är det säkert inga problem, till exempel när det gäller att slå vakt om principen lika lön för lika arbete, förbud mot social dumping och skäliga lägstalöner eftersom programmet är tydligt på att detta ska ske med respekt för olika arbetsmarknadsmodeller, dvs i det svenska fallet för kollektivavtalsmodellen.

Kampen mot högerextremism och främlingsfientlighet intar en lika dominerande plats, vilket Stefan Löfven och toppkandidaten Helen Fritzon redan har framhållit att den svenska valkampanjen bör handla om.

På några andra tunga områden kan det bli svårare att få ihop budskapet.

Var står vi till exempel när det gäller ekonomisk politik? ESP argumenterar för ett stopp för åtstramningspolitiken, satsningar på en långsiktig europeisk investeringsplan för att kanalisera satsningar på forskning och innovation, understödja utbildning och livslångt lärande, dra nytta av den gröna ekonomin och den digitala revolutionen. Europa, oklart om man avser EU eller Euroländerna, behöver ”en starkare budget” för att säkerställa ”sammanhållning och samhörighet mellan medborgare, regioner och länder”, så att ojämlikheterna kan minska.

Hur ser svensk socialdemokrati på EUs roll i det sammanhanget?

Och var står vi när det gäller skatter? ESP argumenterar för ”en gemensam europeisk modell” för att leda kampen mot skattefusk, skatteflykt och aggressiv skatteplanering och stoppa nivåsänkningen av bolagsskatten.

Skattefrågan är viktig och känslig också på klimatområdet. ESP anser att CO2-utsläppen ska beskattas inom hela EU på ett socialt rättvist sätt, svårt att åstadkomma utan en roll för EU i skattepolitiken. ESP vill också sätta upp en så kallad ”just transition-fond” med mångmiljardbelopp för en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle, för att förebygga den sorts reaktioner mot t ex bensinprishöjningar som de gula västarna representerar. Mer pengar i EUs budget, alltså, medan svensk socialdemokrati vill vara ”budgetsnålast i EU”!

ESP argumenterar också för en offensiv hållbarhetsreform inom jordbruket, snarare än stora nedskärningar av EUs jordbruksbudget. Pengarna ska mer än hittills användas för att bidra till att nya samhällskrav uppfylls, som hållbara produktionsmetoder, bättre livsmedel, minskat matsvinn, bättre djur- och klimatskydd och biologisk mångfald.

ESP argumenterar även för bättre sammanhållning i utrikes- och säkerhetspolitiken gentemot ”oförutsägbara och isolationistiska samarbetspartners” och för att utveckla det gemensamma europeiska försvaret (vilket inte nödvändigtvis betyder en gemensam armé, men ökat samarbete på försvarsområdet).

Känsliga frågor för Sverige och socialdemokratin på heta områden – ekonomisk återhämtning, minskade klyftor, socialt rättvis klimatpolitik, samordnad utrikes- och säkerhetspolitik – som kräver klara politiska svar om inte nationalisternas destruktiva program ska bli det som medborgarna tydligast uppfattar.

Göran Färm, F d Europaparlamentariker (s)