Lotten Hammar, socialpolitisk talesperson S-studenter och Jakob Stone, utbildningspolitisk talesperson.

DEBATT PISA-undersökningen ger tydligt besked om ojämlikheten. Ska vi bryta skolsegregationen krävs att det offentliga tar tillbaka kontrollen och att det fria skolvalet som det är utformat idag avskaffas, skriver två talespersoner för S-studenter.

Svensk skola befinner sig i en ojämlikhetskris. Det är PISA-undersökningens tydligaste besked. Vi har idag en skola som befäster klasskillnader och göder segregation istället för att skapa jämlika förutsättningar och ett sammanhållet samhälle. Att världens mest nyliberala skolsystem leder till detta kan knappast komma som en överraskning. Det är dags för alla partier att göra upp med marknadsstyrningen av svensk skola.

Något som märks i PISA-undersökningarna är att det spelar roll när politiken tar kontroll över skolan. Efter chockbeskedet 2013 som visade att svenska 15-åriga elever presterar under OECD-genomsnittet visar nu årets resultat att svenska elever återigen placerar sig över genomsnittet. Socialdemokratiska satsningar på skolan har gett effekt. Men, vi socialdemokrater kan aldrig vara nöjda när likvärdigheten brister.

I Sverige har skolan alltid setts fylla en viktigt funktion i att inte bara rusta barnen med kunskap utan också i att utjämna skillnader och ge alla barn lika förutsättningar att lyckas. Under de senaste åren har likvärdigheten i den svenska skolan dock drastiskt förändrats. Resultatskillnaden i PISA  mellan svenska skolor har fördubblats mellan år 2000 och 2015 och vi ser inga förbättringar i årets rapport. Pisa-rapporten visar att elever i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning till följd av bland annat ett färre antal behöriga lärare och ett stökigare klassrumsklimat. Detta är en utveckling som är totalt oacceptabel.

Sveriges system av marknadsstyrning och fritt skolval är extremt i en internationell jämförelse. Att vilken skola ett barn sätts i avgör barnets framtid i så stor utsträckning är oacceptabelt för ett välfärdssamhälle.

Skolgången är grundläggande för vilka möjligheter du får i framtiden och en ojämlik skola skapar i förlängningen ett ojämlikt samhälle. Redan i tidig ålder delas elever upp och får olika god undervisning och förutsättningar beroende på var de bor och vilken socioekonomisk bakgrund de kommer ifrån, något som hänger med resten av livet och riskerar att skapa en generation dömda till ett livslångt utanförskap.

Istället för att rikta blicken mot de reformer som ökat ojämlikheten i skolan under de senaste decennierna har den skolpolitiska debatten utifrån PISA-rapporterna handlat mycket om olika bedömningssystem för att få eleverna att prestera bättre, inte sällan på basis av ovetenskapliga jämförelser med andra länder. PISA-rapporterna ger inga förslag på politiska åtgärder, vad de däremot har visat är att länder som ökar likvärdigheten i sitt skolsystem också fått bättre resultat medan länder där likvärdigheten minskat fått sämre resultat.

Under samma tid som resultatskillnaden i PISA mellan svenska skolor fördubblades så fördubblades även andelen elever som går i fristående skolor. Vi menar att detta inte är en tillfällighet. Det finns ett flertal studier som visar på att den sortering av elever som medföljer det fria skolvalet är en stor anledning till den försämrade likvärdigheten. Ett första steg bör vara att avskaffa den fria etableringsrätten för friskolor. Om det gick att ändra sig angående LOV för Arbetsförmedlingen bör detsamma gå när det gäller skolan.

Sveriges system av marknadsstyrning och fritt skolval är extremt i en internationell jämförelse. Att vilken skola ett barn sätts i avgör barnets framtid i så stor utsträckning är oacceptabelt för ett välfärdssamhälle. Ska vi bryta skolsegregationen krävs att det offentliga tar tillbaka kontrollen över skolan och att det fria skolvalet som det är utformat idag avskaffas. I kölvattnet av årets PISA-rapport hoppas vi att den politiska debatten ska rikta fokus mot ojämlikheten och på allvar börja diskutera åtgärder för att bryta segregationen.

Lotten Hammar, Socialpolitisk talesperson, S-studenter
Jakob Stone, Utbildningspolitisk talesperson, S-studenter