Mirja Räihä

debatt Trots att anställningsvillkoren i välfärden är en högaktuell fråga på nationell nivå är verkar inget hända i kommunerna. Nu är det hög tid att investera för framtiden och säkra kvalitet och kompetensförsörjning, skriver Mirja Räihä, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län.

De dåliga anställningsvillkoren i välfärden har uppmärksammats på olika sätt under de senaste åren, och pandemin har satt situationen i blixtbelysning. Nyligen avsatte regeringen ytterligare resurser till för att förstärka äldreomsorgen i landets kommuner. Centerpartiet gick häromveckan ut och krävde ett tak på antalet anställda per chef inom vård och omsorg. Göran Johnsson, som lett utredningen om äldrevårdens kompetensförsörjning, pekar på behovet av snabba åtgärder för att förbättra anställningsvillkoren, som han menar skulle uppfattas som en provokation de föreslogs inom industrin.

Hittills har dock inte resursförstärkningarna och de politiska ambitionerna gett resultat ute i kommunerna. Nyligen presenterade LO-distriktet i Stockholms län en undersökning där länets kommuner rankats utifrån hur bra de är som arbetsgivare. Anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro har analyserats.

Osäkra anställningsvillkor är norm inom flera arbetaryrken i de flesta av länets kommuner.

Av de arbetare som är anställda i någon av kommunerna i Stockholms län är var tredje timavlönad. I ett par kommuner är uppemot hälften timavlönade. Osäkra anställningsvillkor är norm inom flera arbetaryrken i de flesta av länets kommuner. Personliga assistenteter och vårdbiträden är de yrkesgrupper där det är vanligast förekommande. I genomsnitt är drygt sex av tio är timavlönade. De är också i mycket låg grad heltidsanställda. I genomsnitt har färre än var femte en heltidsanställning.

Undersökningen omfattar Stockholms län, men situationen är liknande i resten av landet. Oavsett vilka partier som styr. Viktig verksamhet som drivs i kommunal regi är alltså en plats som där framför allt kvinnor utnyttjas. Offentlig sektor borde vara ett föredöme som arbetsgivare, i stället är det tvärtom. Kommunerna är den sektor som har störst andel osäkra anställningar.

Eftersom de osäkra anställningsvillkoren framför allt finns inom yrken som handlar om att ta hand om människor blir kvaliteten i välfärden lidande. Barn, äldre och människor med funktionsvariation får ständigt möta nya ansikten. Kompetensförsörjningen, redan i dag en utmaning på många håll, hotas av att unga människor väljer bort denna typ av yrken och kommunen som arbetsgivare.

Ett viktigt resultat av vår undersökning är att det är stora skillnader mellan kommunerna. Att det med politisk vilja går att erbjuda trygga jobb visar exempelvis Södertälje, där endast tio procent är timavlönade. Kommunerna i länet, och i övriga landet, gör klokt att följa Södertäljes exempel. Även om det ännu är oklart hur anställningstryggheten kommer att regleras i lag och avtal framöver så är det förslag som nu ligger på bordet att rätt till heltid ska vara norm. Många kommuner i landet har långt till det målet.

Vi vill att kommunerna ska anta mål om att minst 90 procent av jobben i kommunerna ska vara tillsvidaretjänster och att en lika hög andel ska vara heltider. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i upphandlad verksamhet. Det är hög tid att kommunpolitikerna tar sitt ansvar för att säkra goda anställningsvillkoren inom välfärden. Förutom att säkra kvaliteten i välfärden och skapa goda arbetsvillkor, skulle ett genomförande av målen innebära ett stort steg framåt för jämställdheten.

 

Mirja Räihä
ordförande för LO-distriktet i Stockholms län