Bara några dagar innan romernas nationaldag den 8 april presenterade EU-kommissionen sin strategi för hur romers utanförskap ska bekämpas. Även om jag välkomnar att EU-kommissionen nu har antagit en strategi är jag mycket besviken över bristen på konkret innehåll.

Strategin innehåller nästan inga nyheter och har till stora delar samma mål som tidigare dokument. En mycket allvarlig brist är att den inte ställer krav på romers delaktighet i genomförandet, vilket gör att de riskerar att utelämnas helt när strategin verkställs. Bättre användning av befintliga EU-medel för att bryta romers utanförskap föreslås också, men det saknas konkreta förslag för hur strukturfonderna ska kunna användas till detta.

Jag och den socialdemokratiska gruppen kommer även fortsättningsvis att driva på hårt för att EU-kommissionen och medlemsstaterna inte bara ska genomföra strategin utan även förbättra densamma. I detta ingår även att mitt parti måste uppmuntra minoriteters deltagande i partipolitiken och visa stöd för projekt på lokalnivå som verkar för förståelse och utbyte mellan romer och icke-romer.

Den akuta situationen för romer, som på många håll i Europa blir utsatta för hatbrott, nämns inte heller i strategin. I EU:s nuvarande ordförandeland Ungern har det fascistiska partiet Jobbik de senaste veckorna hotat och trakasserat byar med romsk befolkning. EU och medlemsstaternas regeringar måste agera och kräva att den ungerska regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att stoppa hatmarscherna och skyddar alla sina medborgare, inklusive dem med romsk bakgrund.

Tillsammans med nya europeiska initiativ, behövs det en uppgörelse med självbilden i de olika medlemsländerna. Den rannsakningen behöver även Sverige göra. De senaste årens svenska behandling av romer följer nämligen samma mönster som de italienska och franska massutvisningarna. Migrationsminister Tobias Billströms agerande, uppbackad av sitt parti, är upprörande. Han har utvisat romer med EU-medborgarskap då han ansett att de försörjt sig genom tiggeri, oavsett om så varit fallet. Det är för övrigt inte olagligt att tigga i Sverige. I september 2010 meddelade Billström att 130 serbiska romer skulle få sina asylansökningar avslagna och skickas hem från Öland. Billströms agerande är direkt regelvidrigt och ett fall av ministerstyre. Billström verkar anse att Sverige får diskriminera enskilda människor och folkgrupper så länge något annat europeiskt land diskriminerat först.

I Sverige har integrationsminister Erik Ullenhag nyligen lovat ta att fram en vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer i Sverige under 1900-talet. I ett uttalande säger Ullenhag att ”det är viktigt att sätta punkt för det som har varit och att staten erkänner de oförrätter som begåtts”. En vitbok är väl bra, men se framförallt till att agera och ta fram en effektiv strategi för att garantera romernas mänskliga rättigheter i dag! Denna strategi måste naturligtvis även omfatta migrationsminister Billströms ansvarsområden och förhindra framtida överträdelser.

När jag tänker på romernas situation i såväl Sverige som i Europa så påminns jag om varför jag blev politiker. Vi i Europas länder måste tillsammans med romerna se till att utanförskap bryts och diskriminering av Europas största etniska minoritet blir historia.

Anna Hedh (S), EU-parlamentariker

Läs mer: Europaparlamentets socialdemokratiska grupps nypublicerade rapport Roma: A European Minority – The Challenge of Diversity.