Markus Kallifatides, Patrik Lundquist och Annie Ross från S-föreningen Reformisterna.

Klimatet Vi är kritiska till den svenska linjen i förhandlingarna kring EU:s nya klimatlag. Ambitionerna i klimatpolitiken måste stärkas, inte urvattnas. Det skriver Markus Kallifatides, Patrik Lundquist och Annie Ross från S-föreningen Reformisterna.

De kommande månaderna är avgörande för EU:s klimatpolitik. Under maj och juni kommer EU-parlamentet att ta fram sina ståndpunkter om EU:s nya klimatlagstiftning inför förhandlingar med EU-kommissionen och EU:s regeringar. Klimatlagen är antagen, nu ska genomförandet beslutas.

EU:s nya klimatlag slår fast att utsläppen inom unionen ska minska med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990. För att uppnå detta måste kolinlagringen i skog och mark i Europa öka, och EU-kommissionen har tagit fram ett förslag för hur detta ska gå till. Detta debatteras nu i Europaparlamentet och parlamentets förslag kommer att gå till omröstning under de kommande veckorna.

Vi i S-föreningen Reformisterna är oroade över och kritiska till den svenska linjen i förhandlingarna. I Europaparlamentet verkar både Centerpartiet och Moderaterna för att försvaga förslaget och detta tycks tyvärr även vara regeringens linje. Detta är ohållbart. Ambitionerna i klimatpolitiken måste stärkas, inte urvattnas. Dessutom är EU:s klimatlag redan antagen och det anstår inte Sverige att försvåra genomförandet. Risken är att vi genom vårt kompakta motstånd i förhandlingarna missar chansen att påverka utvecklingen i en riktning som vore till gagn för Sverige.

Sverige kan möta de krav som ställs på ökad kolinlagring i kommissionens förslag genom att öka kolinlagringen i jordbrukslandskapet, återställa utdikade våtmarker och använda oss av kolsänkan i den svenska skogen. Att skogens roll som kolsänka ska tas till vara i den svenska klimatomställningen ingår också i de politiska riktlinjer som antogs på den socialdemokratiska partikongressen i november.

I Reformisternas rapport ”En grön ny giv för Sverige” utvecklas förslag på hur svenskt skogsbruk kan reformeras för att samtidigt öka kolsänkan, understödja biologisk mångfald, öka skogsägarnas inkomster och skapa fler arbetstillfällen i skogsindustrin. Dessa mål står inte i motsättning till varandra, utan kan uppnås samtidigt genom ett rimligare uttag av virke ur skogen, kombinerat med ett fokus på långlivade träprodukter med högre förädlingsvärde.

Vi uppmanar svenska EU-parlamentariker och Sveriges regering att konstruktivt delta i förhandlingarna och utveckla politik som gagnar både klimatomställningen och Sverige.

Markus Kallifatides, ordförande, S-föreningen Reformisterna

Patrik Lundquist, medlem, medförfattare till Grön ny giv för Sverige

Annie Ross, styrelseledamot, medförfattare till Grön ny giv för Sverige