Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden tas också upp i motioner till S-kongressen.

Partikongress S-distriktet i Göteborg vill utreda hur maktfördelningen i Sverige har påverkats av privatisering och internationalisering. Det är ett av förslagen i de motioner inför S-partikongressen som nu börjar publiceras. På fredag blir alla offentliga.

Socialdemokraternas partikongress äger rum 8-12 april på Svenska Mässan i Göteborg. Då samlas 350 ombud för hela landet för att utforma partiets framtida politik. Dagens Arena har läst motionerna från de största distrikten inom partiet: Stockholm, Göteborg och Skåne.

Många motioner handlar om den ekonomiska politiken, arbetsmarknaden och socialförsäkringar. Det handlar exempelvis om att införa en finanspolitik med större möjligheter att låna till investeringar, att höja nivåerna i sjuk- och föräldraförsäkringen och tak och grundbelopp i a-kassan, och att göra det lättare att deltidsarbeta och stämpla samtidigt.

Både Socialdemokraterna i Skåne och Stockholmsdistriktet vill se en nationell yrkeslegitimation för undersköterskor. I dag är utbildningarna väldigt olika utformade, eller så är utbildningen knuten till en viss arbetsgivare, vilket kan göra det svårt för en undersköterska att byta arbete, argumenterar motionärerna. Förslaget har även antagits av Kommunals kongress 2016.

Bostadsfrågan kommer också upp i många motioner. Från Skånedistriktet finns en rad motioner om hur partiet ska stärka allmännyttan, bland annat genom att hindra utförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätter. Man föreslår också att införa en investeringsfond genom vilken staten ska subventionera hälften av upprustningskostnader i miljonprogram, mot vissa villkor som exempelvis låga hyror.

Det skattemässiga gynnandet av bostadsrätter som bostadsform berörs i flera motioner, bland annat av Stockholms arbetarekommun som vill se en skattemässig regeländring så att hyresrätt som bostadsform blir mer förmånligt. Reimersholmes S-förening och Sjöstadens S-förening inom Stockholmsdistriktet vill verka för att successivt minska ränteavdraget. S i Skåne går längre och vill att ränteavdraget så småningom ska avskaffas helt, och de vill också att ROT-avdraget även ska omfatta hyresrätter.

Socialdemokraterna i Göteborg vill att det tillsätts en statlig maktutredning för att granska hur demokratin och maktfördelningen i Sverige har påverkats av faktorer som EU-medlemskap, privatiseringar och den stora mängden vinstdrivande företag inom välfärden. I motionen hänvisas det bland annat till OECD som visat att inkomstskillnaderna under senare år har ökat mer i Sverige, än i andra länder i Norden och västra Europa.

Till skillnad från flertalet andra nordiska länder har Sverige inte under de senaste 25 åren studerat maktförhållandena och det är 15 år sedan den senaste ordentliga Demokratiutredningen.

»Till skillnad från flertalet andra nordiska länder har Sverige inte under de senaste 25 åren studerat maktförhållandena och det är 15 år sedan den senaste ordentliga Demokratiutredningen« står det i motionen.

 Dessutom vill Göteborgsdistriktet tillsätta en jämlikhetsutredning, och från SEKO inom Stockholmsdistriktet efterfrågas en jämlikhetskommission.

 S i Stockholm vill ha bättre lönestatistik från Medlingsinstitutet, en fråga som även denna lyfts av Kommunal. På samma sätt som anställda delas upp i arbetare och tjänstemän i privat sektor, borde samma uppdelning ske inom offentlig sektor, vilket inte är fallet nu, tycker motionärerna.

»Frågan har också en tydlig jämställdhetsdimension eftersom offentlig sektor är en stor arbetsgivare för kvinnliga arbetare« skriver Stockholmsdistriktet.

 Den heta frågan om vinster i välfärden återfinns i några  motioner bland annat två som handlar som skolan.

Hägerstens socialdemokratiska kvinnoklubb (Stockholm) tycker att det saknas anledning att vänta på ett ställningstagande från S när det gäller hela Ilmar Reepalus utredning om att begränsa vinster i välfärden, och att partiet bör gå före när det gäller just skolan. Där bör vinstdrivande företag helt förbjudas, yrkar motionärerna.

Kungsholmens S-förening vill att kongressen beslutar att etablering av friskolor inom grundskolan och gymnasiet ska begränsas till aktörer utan vinstintresse. S i Stockholm vill att etableringsfriheten för offentligfinansierade vårdföretag stoppas, så att de inte kan välja att starta verksamhet där det är mest lönsamt utan att ta hänsyn till befolkningens behov.

Kongressen får också flera motioner om att reformera pensionssystemet och höja miniminivåerna i pensionen, samt om att reformera skattesystemet så att det skapar mer jämlikhet.

 Flera förslag:

* Skärp den demokratiska kontrollen och utvärderingen av Riksbanken (Stockholm). 

* Verka för att AP-fonderna inom fem år ska vara helt fria från ägande i fossilbränslebranschen (Stockholm).

* Avskaffa RUT-avdraget och för över resurserna till äldreomsorgen (Stockholm).

* Utred möjlighet att stoppa religiösa friskolor (Göteborg).

* Avskaffa egenbosättning (Ebo) för flyktingar (Göteborg).

* Flytta på förövaren istället för på offret vid våld i nära relationer (Göteborg).

* Inför en ordentlig, obligatorisk utbildning i sjukförsäkringen för alla blivande läkare (Stockholm).