Kraftig försämring av svenska elevers resultat, enligt PISA-studien. Svenska elever placerar sig för första gången under OECD-snittet.

Svenska elever fortsätter att prestera ett sjunkande resultat. Det framkommer i PISA-studien som presenterades på tisdagsförmiddagen. Svenska elevers resultat sjunker mer än samtliga övriga OECD-länder. Sverige placerar sig för första gången under OECD-snittet.

Skolverket kommenterar studien med att konstatera att resurser nu måste sättas in för att stärka likvärdigheten och att lärarna behöver få bättre förutsättningar att höja undervisningskvalitet:
– Lärarna måste få resurser, förutsättningar och ansvar att höja kvalitén i undervisningen. Både nationellt och lokalt behöver mer göras för att förbättra likvärdigheten. Nu behöver skolorna långsiktiga förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

I PISA-undersökningarna i början av 2000-talet, år 2000 och 2003 låg de svenska resultaten över genomsnittet, men har sedan sjunkit. I en jämförelse med de 25 länder som deltagit i samtliga fem PISA-undersökningar ligger Sverige på ungefär 0,7 under landgenomsnittet i senaste undersökningen som genomfördes våren 2012.

I matematik presterar 25 av 34 OECD-länder bättre än Sverige. I läsförståelse ligger 19 länder bättre till än Sverige och i naturvetenskap är det 25 länder.

Finland, Danmark och Norge finns bland de 18 länder som presterar bättre än Sverige i samtliga kunskapsområden.

I Sverige är också skillnaderna i resultat mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund fortsatt höga. De är bland de hösta i OECD trots att hänsyn tagits till den socioekonomiska bakgrunden.

De länder som uppnått de bästa resultaten är Japan, Sydkorea, Singapore, Shanghai-Kina och Hongkong-Kina. Bland de icke asiatiska länderna som presterat högst resultat är förutom Finland och Kanada även Estland och Polen med i år.

– Vi förlorar på alla fronter och befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Vi tappar både de som har det tufft, men också de högpresterande eleverna. Resultaten har sjunkit som en sten och det är tydligt att politiken leder fel och att rätt förutsättningar inte levereras, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i ett pressmeddelande som kommenterar studien.

En orsak till att resultaten fortsätter att sjunka menar Lärarförbundets Eva-Lis Sirén är att politikerna inte gett skolan rätt förutsättningar att kompensera eleverna som har det allra tuffast.
– Den bristande likvärdigheten är priset Sverige har fått betala för det fria skolvalet. Det är ett pris vi aldrig får acceptera, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver en starkare och medveten resursstyrning för att stärka likvärdigheten. Fler lärare måste lockas till yrket för det blir nu allt tydligare att det är läraryrkets förlorade status som har kostat. Om bara drygt sex år beräknas 43000 lärare saknas. Om vi är oroade över resultaten idag har vi all anledning att oroa oss för 2020, säger Eva-Lis Sirén.

FAKTA:
PISA, Program for International Student Assessment drivs av OECD och undersöker femtonåringars kunskaper i läsförståelse, matematik, naturvetenskap och problemlösning i 65 länder. Studien genomförs vart tredje år sedan år 2000.

I den femte och senaste PISA undersökningen deltog närmare 4 700 15-åringar på 209 skolor i Sverige i det två timmar långa provet. Provet genomfördes i mars 2012.

Utöver proven har eleverna svarat på en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation. Även skolornas rektorer har fått besvara frågor om bland annat lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende.

Källa: Skolverket.