Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia

KLIMAT Hittills har inrikes sjöfart sett ut att gå åt rätt håll med sjunkande utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Men en ny metod att beräkna utsläppen visar motsatsen: En fördubbling.

Inrikes sjöfart, bland annat godstransporter mellan svenska hamnar, sjöburen kollektivtrafik och fritidsbåtar, har hittills visat en betryggande stabil nedåtgående utsläppskurva. Men metodiken för att beräkna utsläppen för godstrafiken har hittills varit bristfällig – och en ny mätmetod visar att utsläppen snarare ökar.

– Tidigare har bedömningarna tagits fram med hjälp av att oljeleverantörerna uppskattade hur mycket av bränslet som användes för inrikes respektive utrikes sjöfart. Det var en metod vi såg inte fungerade särskilt bra, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverkets Klimatmålsenhet. 

Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverkets Klimatmålsenhet. Foto: Naturvårdsverket

Den nya metoden är framtagen i samarbete mellan Naturvårdsverket, SMHI och Energimyndigheten och bygger på data från fartygens AIS-moduler (Automatic Identification System data). Tekniken fungerar på samma sätt som en gps vilket har gett möjlighet att följa den tunga godstrafiken mellan svenska hamnar och beräkna bränsleåtgången – och därmed även utsläppsnivåerna – mer specifikt.

Skillnaderna i beräkningarna visade sig vara stora. Med den äldre och mer osäkra beräkningsmetoden uppskattades utsläppen av växthusgaser för inrikes sjöfart år 2017 till 312 000 ton. Den nya beräkningen för 2018 visar mer än det dubbla: 738 000 ton växthusgaser.

Nya mätmetoden visar att utsläppen av växthusgaser inte minskar, som tidigare statistik visar – utan ökar.

 

– Även om inrikes sjöfart står för en liten del av det totala transportutsläppet, 4 procent, så är det en bekräftelse på att det krävs mycket arbete även i den här sektorn. Vi behöver jobba mer med att införa styrmedel och andra åtgärder som vänder trenden, säger Jonas Allerup.

Lägre hamnavgift för miljömässigt bra fartyg hör till de styrmedel som har diskuterats och finns med i den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet som presenterades av sex olika myndigheter år 2017 – bland andra Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten.

Enligt de nationella klimatmålen för transportsektorn ska växthusgasutsläppen från Sveriges inrikes transporter minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. En utmaning i det arbetet är att prognoserna pekar på fortsätta ökningar av både gods- och persontransporter.