Bild: Dagens Arena

Funktionsnedsatta väljs bort i Skogsstyrelsens projekt för långtidsarbetslösa i fas 3. ”Ett brott mot överenskommelsen” enligt Arbetsförmedlingen.

Skogsstyrelsens projekt för långtidsarbetslösa från fas 3 ska enligt avtalet med Arbetsförmedlingen vända sig till de som står allra längst från arbetsmarknaden. Myndigheten får också full kostnadstäckning för allt från handledning, arbetsledning, till utrustning och anpassning av arbetet för alla typer av deltagare.

Trots det har chefer på lokal och central nivå inom Skogsstyrelsen sedan starten i våras upprepade gånger framfört klagomål på att Arbetsförmedlingen skickar dit alltför många deltagare med funktionsnedsättning. Det visar intern mejlväxling och dokument som Dagens Arena har tagit del av.

Tidigare i Dagens Arenas granskning av Skogsstyrelsen har det framkommit att Skogsstyrelsen har fakturerat Arbetsförmedlingen miljontals kronor för delar av projektet som vid tidpunkten saknat deltagare. För de platser som fyllts har kostnaden samtidigt varit ovanligt hög: 31 000 kronor per deltagare i månaden. Nu kan vi avslöja att myndigheten velat välja bort personer med funktionsnedsättning. En av anledningarna är att de anses vara för dyra.

Det första klagomålet kommer den 10 april från projektets marknadsområde 6, Nordvästra Götaland. Bengt Danielsson, en av Skogsstyrelsens regionala chefer i Värmland, skriver då en tre sidor lång tjänsteanteckning där han beskriver myndighetens första intervjuer med intresserade långtidsarbetslösa från fas 3:

”… efterhand som de intervjuade deltagarna så framkom det att många drogs med diverse problem både fysiska och psykiska.”

Trots att Skogsstyrelsen efter intervjuerna ansåg att endast ett fåtal ”överhuvudtaget skulle kunna fungera med det upplägg som vi tänkt” så ville Arbetsförmedlingen skicka dit många fler.

Det får Bengt Danielsson att punkta upp en lång lista över ”befarade risker och konsekvenser” med att Arbetsförmedlingen ”har den inställning man har och gör det urval man gör.”

Bengt Danielsson pekar bland annat på arbetsmiljörisker med för många med funktionsnedsättning, svårt att hitta på meningsfulla arbetsuppgifter, svårighet att hitta ”lämpliga lagbasar” och ”stor risk för att både motivationen och kvalitet sjunker för de som trots allt kommer fungera bra och som har förutsättningar att dra nytta av projektet.”

Dessutom pekar Bengt Danielsson på ekonomiska risker: ”Det finns en stor risk för rehabiliteringskostnader och kostnader för åtgärdsprogram för de vi anställer och kommer in med funktionshinder.”

Kritiken delas av den centrala projektledningen på Skogsstyrelsen. Fredrik Gunnarsson, nationell samordnare för projektet på myndigheten, skriver den 2 september i år ett mejl om att Skogsstyrelsen vill ta upp problemet som en punkt på nästa möte med Arbetsförmedlingen:

”De orter där samtliga deltagare har någon form av funktionshinder / nedsättning/ psykiskt problem utvecklas inte deltagarna, verksamheten blir dyr och arbetsmiljön blir otrygg.”

Lars Pettersson, regional branschstrateg på Arbetsförmedlingen, svarar samma dag i ett mejl att urvalet till projektet strikt ska utgå från ”de som står längst ifrån arbetsmarknaden”.

Det gör Fredrik Gunnarsson upprörd:

”Jag förstår inte varför man inte vill samarbeta från ert håll inom marknadsområde 6, inget urval och endast de som står längst från arbetsmarknaden. Vi testar som sagt gärna deltagare men som det är nu fyller verksamheten inget syfte i MO6, vi förvarar deltagarna men de blir inte stärkta eller mer anställningsbara.”

Fredrik Gunnarsson avslutar:

”Genom detta förfarande slösas skattemedel och vi tär på medarbetarna inom båda organisationerna, jag tycker det är förkastligt!”

Skogsstyrelsens chef i Värmland, Bengt Danielsson, försvarar sin tjänsteanteckning. Enligt honom är det ett problem om för många funktionsnedsatta anvisas till projektet.
– Vi har haft synpunkter på att vi har fått för många deltagare som har haft funktionshinder helt enkelt. Ganska många har haft psykiska funktionshinder vilket vi inte varit beredda på. När det blev väldigt många så såg jag en risk att vi inte klarar av det, säger han till Dagens Arena.

Ni ville välja bort folk med funktionsnedsättning?
– Välja bort är ett hårt ord. Arbetsförmedlingen har ju sagt att det är de här människorna vi har i fas 3. Men vi kunde konstatera att vi fick väldigt många med tydliga funktionshinder. Vi tyckte att vi kanske borde ha fler som mår bättre psykiskt, säger han.

Enligt Bengt Danielsson har kritiken från Skogsstyrelsen fått Arbetsförmedlingen lokalt i Värmland att anvisa färre med funktionsnedsättning.
– Från de lokala handläggarna har vi sett att man har större förståelse. När man tar in nytt folk försöker man få folk som är mer problemfria. Vi har större förståelse från de lokala handläggarna än från deras chefer, om man säger så, säger han.

Så de lokala handläggarna på Arbetsförmedlingen går er till mötes?
– Ja, de har ju sina order uppifrån men samtidigt ser de ju problemen som vi hamnar i, säger han.

Även Skogsstyrelsens nationella samordnare Fredrik Gunnarsson står bakom de åsikter han uttrycker i sina mejl.
– Vi har inte möjlighet, resurser eller kompetens för att ta emot folk med vissa typer av funktionshinder, till exempel de som inte kan ta sig fram i skogsmark eller har svåra psykiska problem. Vi kan ta emot ett visst antal, men inte bara sådana personer, säger han.

Ni vill välja bort personer med funktionsnedsättning?
– Absolut inte. De är varmt välkomna. Men vi kan inte bara ha personer med funktionshinder. Det gör att anvisningen inte fyller något syfte, säger han.

Men syftet med projektet är väl att ta emot de som står längst från arbetsmarknaden?
– Det spelar ingen hur långt från arbetsmarknaden man står. Vi kan inte ta emot personer som utgör en ökad risk eller som inte kan tillgodogöra sig tiden och utvecklas och bli stärkta, säger han.

Även Fredrik Gunnarsson anser att Arbetsförmedlingen till viss del gått Skogsstyrelsen till mötes:
– Ja det upplever jag det som. Vi har fört ett resonemang kring det här och vidtagit vissa åtgärder, säger han.

Har Arbetsförmedlingen ändrat urvalet av personer som anvisas till projektet?
– Inte i så stor utsträckning som hade varit önskvärt inom marknadsområde 6, säger han.

Soledad Grafeuille, som är ansvarig för projektet på Arbetsförmedlingen, är kritisk till att Skogsstyrelsen vill ha färre personer med funktionsnedsättning.
– Jag tycker inte att det är bra. Vi vill att de här platserna ska användas av personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, säger hon.

Hon säger att hon inte har någon information om att Arbetsförmedlingen numera anvisar färre personer med funktionsnedsättning till projektet. Men om det stämmer är det ett brott mot det avtal som finns mellan myndigheterna.
– Om det är så tycker jag inte att det stämmer överens med den överenskommelse vi har, säger hon.

Fotnot: Det här är del fyra i Dagens Arenas granskning av fas 3-projektet på Skogsstyrelsen. Läs även: