På fredagen var det dags för folkpartiledaren Jan Björklunds Almedalsutspel. Inte helt oväntat handlade det om skolan, här i form av lärlingsanställningar.

I korthet går det förslag Jan Björklund presenterade i Almedalen, det så kallade Lärlingssystem 2.0, ut på att de elever som går ett yrkesinriktat program på gymnasiet ska kunna vara anställda, samt få kollektivavtalsenlig lön under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

– Vårt förslag är ett systemskifte när det gäller yrkesutbildningar i Sverige, där vårt förslag ska vara att gå över successivt från den skolförlagda utbildningen på gymnasiet till den arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningen, säger Jan Björklund.

År 2020 är tanken att systemet ska vara implementerat fullt ut och att minst hälften av de yrkesinriktade utbildningarna då ska fungera i enighet med det förslag som presenteras i Lärlingssystem 2.0.

Inspirationen kommer från andra europeiska länder såsom Tyskland och Danmark, där man har lärlingssystem och en låg ungdomsarbetslöshet. Enligt Jan Björklund finns ett starkt samband mellan skolsystemet och ungdomsarbetslösheten.

– Vi har studerat ett antal länder i Europa. De länder som är jämförbara med oss och som har lägst ungdomsarbetslöshet är de länder som har lärlingssystem.

De lönekostnader som uppstår i samband med att ungdomarna anställs kommer till 80 procent att subventioneras av staten. Enligt Folkpartiets beräkningar kommer förslaget kosta 2–3 miljarder kronor, men summan kan komma att variera beroende på hur många av lärlingarna som får en anställning.

– Om vi säger att hälften av Sveriges yrkeselever väljer yrkesutbildning 2020 och hälften av dem uppbär anställning, då blir kostnaden 2–3 miljarder kronor per år för samhället, säger Jan Björklund, men menar att den samhällsekonomiska vinsten blir större i och med att förslaget är tänkt att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten.

Det yttersta ansvaret för att samordna lärlingsplatserna är tänkt att åläggas kommunerna.

– Kommunen har ju ytterst utbildningsansvaret för alla gymnasieelever och därför är det naturligt att kommunen har ett samordningsansvar.

Under presskonferensen poängterade Björklund att utspelet om Lärlingssystem 2.0 skiljer sig från Moderaternas förslag om YA-jobb, då lärlingssystemet går via skolan, medan YA-jobben är en arbetsmarknadsåtgärd.