Bild: Pixabay

nyhet De flesta företag söker nya idéer, men långt från alla tar till vara på sina medarbetares tankar. Det vill forskaren Kajsa Ahlgren ändra på.

I takt med att världen förändras och dess invånare konsumerar allt mer medvetet och på nyare sätt, kan det också vara svårt för företag att anpassa och utveckla sina affärsmodeller efter dessa krav och kriterier. Affärsmodeller är ofta komplexa, och vägen fram till en lyckad sådan kan ofta en vara en process präglad av “trial and error”.

– Teoretisk forskning visar att tankeprocessen är väldigt utmanande och central just när det gäller att komma på nya affärsmodeller, menar Kajsa Ahlgren Ode, postdoktorand och innovationsforskare vid Lunds universitet.

Kajsa Ahlgren Ode har genom åren studerat företag som innoverat sina affärsmodeller på olika sätt, och har iakttagit att detta ofta består i en sökande process. Hon har nu utvecklat ett verktyg som är tänkt att göra denna process smidigare.

– Det finns verktyg som hjälper företag att förstå sin nuvarande affärsmodell på olika sätt. Till exempel, finns det flera verktyg att tillgå när det gäller att generera nya idéer. Däremot finns det få verktyg som stöttar själva tankeprocessen, berättar Kajsa Ahlgren Ode.

Verktyget, som är framtaget främst med energisektorns hållbarhetsomställning i åtanke, ska hjälpa företag att involvera fler medarbetare under fler skeden av innovationsprocessen. Kajsa Ahlgren Ode tror att pressen gentemot företag att innovera sin affärsmodell har ökat under de senaste åren, och att denna även sätter mer omfattande krav än vad den tidigare gjort.

– Det finns en helt annan medvetenhet bland företag, och press på företag att ställa om till hållbarhet. Digitalisering är också en av de största drivkrafterna till en omställning, berättar hon och fortsätter:

– Så vi är helt klart på en annan plats än för tio år sedan när det gäller komplexiteten i det man vill åstadkomma genom sitt miljöarbete, som ju då ökar behovet av ett sånt här verktyg. Sedan är det också så att både digitalisering, men kanske framför allt hållbarhet kräver affärsmodeller som sträcker sig utanför det enskilda företaget. Och detta är väldigt centralt inom energisektorn som jag har tittat mycket på. Där är det är många aktörer som ska vara med för att en affärsmodell ska funka. Detta bidrar ytterligare till komplexiteten och behovet av att förstå olika perspektiv. Det är det som verktyget ämnar att hjälpa till med.

Genom att medarbetares tankar och bidrag synliggörs och ritas upp i en så kallad kausal karta, är tanken att öka deras förståelse av affärsmodellen vilket i sin tur gör denna lättare att utveckla och utvärdera. När det dessutom är ett flertal företag och aktörer från olika branscher inblandade, kan verktyget komma att öka förståelsen och underlätta partnerskap.

– Man kan till exempel se olika aktörer på solenergimarknaden. Du har tekniska aktörer som tar fram panelerna och andra tekniska lösningar som drivs av att förbättra tekniken. Sedan har du aktörer som drivs av att bidra till hållbarhet, och kanske även några som ser det som en god affär att agera på marknaden. Hur ska de här tre mötas i någonting gemensamt? De kan ha tre helt olika perspektiv och  intressen i branschen, förklarar Kajsa Ahlgren Ode och fortsätter:

– Nu har jag bara testat verktyget i en sådan situation i väldigt liten skala, men då uppstod det förhandlande diskussioner mellan deltagarna. Det var uppenbart att verktyget belyser vissa frågor som de inte vågat ta upp tidigare eller som kanske inte naturligt kommit upp. Genom att arbeta med verktyget seglar svåra frågor upp på ett neutralt sätt. När det kommer till affärsmodeller kan det vara sådant som hur fördelas vinsten, vem investerar eller vem sköter kontakten med kunderna.

Den gröna omställningen är trots allt något som angår oss alla, och för att den ska lyckas är det långsiktiga perspektivet av stor vikt. Kajsa Ahlgren Ode har nu en förhoppning om att verktyget ska komma att generera fler banbrytande och långsiktigt hållbara affärsmodeller.

– Du kommer nog inte att sätta en affärsmodell direkt genom att använda det här verktyget, men däremot så kan det fungera som en stöttning över tid.

 

Text: Oskar Göhlman