Sedan Sverige gick med i EU har unionens påverkan på den ekonomiska politiken varit påtaglig. Efter finanskrisen ser vi starka krafter driva på i allt mer federalistisk riktning med en tydlig högerpolitisk agenda. EU försöker nu påverka lönebildningen, pensionsålder, pensionssystem, ersättningsnivåer i a-kassan, kommer med krav på sänkta lönenivåer i offentlig sektor och på privatiseringar, krav på sänkta skatter och gemensam skattepolitik. EU vill ha en rad nya verktyg för att direkt påverka vår ekonomiska politik, däribland möjligheten att dra in EU-stöd.

Nyligen lyckades Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhindra att Sverige gick med i europakten som tog ytterligare steg i den riktningen. Tyvärr har vi ännu inte lyckats få majoritet för att stoppa de sex lagförslag om ekonomisk styrning som lagts fram från EU. De går i samma riktning. De förslag som nu kommer från EU ligger i linje med regeringens ekonomiska politik. Det är en politik som ökar den ekonomiska ojämlikheten, minskar sysselsättningen och den fackliga organiseringen, ökar otryggheten och försämrar kvinnors levnadsvillkor. Regeringen får hjälp av EU att bedriva borgerlig politik.

För Vänsterpartiets del kommer vi att lägga förslag som går i en helt annan ekonomisk politisk riktning. Här presenterar vi sex punkter med de förslag vi kommer att driva i EU-politiken i vårt arbete i riksdagen och i EU-parlamentet.

  • Den ekonomiska politiken ska vara nationell och ska inte styras från Bryssel.

Euroländernas behov av allt mer av gemensam finanspolitik för att hantera eurokrisen ska inte påtvingas Sverige. Vi kan konstatera att Sverige haft enorma fördelar med att vi valde att stå fria från euron. Nej-sidan tog det stora ekonomiska och demokratiska ansvaret för Sverige.

  • Den finansiella regleringen på EU-nivå måste vara minimiregler.

De länder som vill ska kunna gå längre i regleringen av finansmarknaden. Vi ser att de förslag på regleringar som kommer blir allt mer urvattnade. Det senaste förslaget innebär exempelvis inget förbud mot naken blankning av aktier. Inte heller ser vi något förbud för bankerna att handla för egen räkning.

  • Vi vill att det ska införas en skatt på finansiella transaktioner inom EU.

De finns beräkningar som visar att en sådan skatt – så kallad Tobinskatt – skulle inbringa cirka 650 miljarder per år. Det är pengar som kan användas till fattigdomsbekämpning, ökad sysselsättning och nödvändiga miljöinvesteringar.

  • Vi vill minska kvinnors undersysselsättning i EU.

I Sverige förvärvsarbetar cirka 74 procent av kvinnorna – I EU förvärvsarbetar i snitt cirka 56 procent av kvinnorna. Vi vill på olika sätt minska undersysselsättningen. Därför vill vi påverka EU:s medlemsländer att bygga ut service såsom förskola och äldreomsorg. Kvinnors arbetskraftsdeltagande ska inte hindras av att de utför obetalt omsorgsarbete i hemmet.

  • Fattigdomen ska bekämpas genom generella välfärdslösningar och socialförsäkringssystem.

Men framförallt måste sysselsättningen öka genom ökade investeringar i utbildning, energiomställning, infrastruktur och forskning. Men det behövs också förbättrade ekonomiska villkor för dem med lägst inkomster vilket i sin tur dessutom skulle förbättra deras köpkraft och därmed också antalet arbetstillfällen.

  • Vi vill se en gemensam minimiskatt för koldioxid inom EU.

Koldioxidskatt skulle minska EU:s miljöpåverkan och ge stora inkomster som kan användas till miljöinvesteringar och till klimatbistånd. Det är de fattigaste länderna som får betala det högsta priset för våra utsläpp. Klimatbiståndet skulle förbättra deras möjligheter.

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot i EU-nämnden, Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet.