Sara Karlsson (S), Johan Bûser (S)

När det nu åter blivit dags att omförhandla EU:s fiskeavtal med Marocko har glädjande steg i rätt riktning tagits, skriver Sara Karlsson och Johan Büser, socialdemokratiska ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Sverige har i sin utrikes- och biståndspolitik sedan länge ett engagemang för Afrikas sista koloni, det av Marocko ockuperade Västsahara.

Den socialdemokratiska regeringen röstade under den dåvarande socialdemokratiska regeringen 2006, som ensamt medlemsland i EU, nej till EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko. Detta eftersom avtalet innehöll västsahariskt territorium, som sedan 1975 ockuperas av Marocko.

Att inkludera Västsaharas territorium utan att västsaharierna ges någon talan och utan att de får vara med och ta del av vinsterna strider mot folkrätten. Därför var Sveriges nej då en mycket viktig markering och nödvändig röst i debatten.

Det finns en stor uppslutning i svensk politik om att respektera folkrätten och västsahariernas självbestämmande. Den svenska linjen har på olika sätt fått rätt. Senast nu i den prövning som EU-domstolen gjorde av just ett fiskepartnerskapsavtal med Marocko.

Domstolen slår där fast att avtalet är giltigt, men att det inte omfattar det geografiska området Västsahara. Domstolen är också tydlig med att västsahariernas självbestämmande måste respekteras.

I februari gav EU:s jordbruks- och fiskeråd mandat till EU-kommissionen att inleda nya förhandlingar om ett avtal. Sverige röstade där nej och framförde kritik. Efter att EU-domstolens dom fallit har kommissionen nu återkommit med ett nytt förslag till mandat. Där finns tydliga hänvisningar till EU-domstolen och folkrätten, vilket är glädjande steg i rätt riktning.

Då måste det västsahariska folket involveras, inte minst den västsahariska befrielserörelsen Polisario.

Det är en positiv förändring, och en viktig delseger för svenskt arbete i EU. Men nu gäller det givetvis att kommissionen lever upp till det som mandatet innebär – att folkrätten respekteras. Då måste det västsahariska folket involveras, inte minst den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Vi saknar tydliga hänvisningar till det i kommissionens nya förslag till förhandlingsmandat.

Den svenska regeringen kommer denna gång att avstå från att rösta och lägga ner sin röst när förhandlingsmandatet ska ges. Detta eftersom viktiga positionsförflyttningar har gjorts i rätt riktning, men det är fortsatt centralt att understryka vikten av att kommissionen levererar i enlighet med det som har slagits fast av EU-domstolen.

Det är viktigt att det är representanter för Västsaharas befolkning som ska tillfrågas om samtycke till avtalet.

Vi kommer att följa arbetet noggrant framöver. Frågan gällande fiskeavtalet avgörs slutligt när det framförhandlade avtalet ska godkännas av jordbruks- och fiskerådet, och det är där det slutliga avgörandet och ställningstagandet görs.

Vi känner hopp och förväntar oss att det hårda arbete som Sverige lagt ner under så många år och att det engagemanget som också finns hos flera av riksdagens partier ska kunna ge resultat. Ett viktigt steg för upprättelse för det västsahariska folket. Något annat duger inte!

Sara Karlsson och Johan Büser är socialdemokratiska ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott