Rustan Rydman (S)

debatt Jag trodde att Liberalerna var mer bekymrade över att elever i framförallt socialt utsatta områden har svårigheter att klara av skolan, med fullständiga betyg än att höginkomsttagare ska få sänkt skatt, skriver socialdemokraten Rustan Rydman.   

Vem är vinnare respektive förlorare på överenskommelsen? Höginkomsttagare? eller låginkomsttagare? Liberalerna har skördat stora framgångar eftersom värnskatten ska
slopas för höginkomsttagare, det motsvarar cirka 6 miljarder i minskade skatteintäkter på årsbasis.

Hur många lärare inom grund- och gymnasieskolan, speciallärare, personal inom elevhälsan skulle man kunna anställaför 6 miljarder?

Jag trodde att Liberalerna var mer bekymrade över att elever i framförallt socialt utsatta områden har svårigheter att klarar av skolan, med fullständiga betyg.

Elever som inte har fullständiga betyg från gymnasiet har svårt att få jobb, det gäller framförallt killar. Dessa unga män är ofta ett lovligt byte för kriminella nätverk att rekrytera som s k springpojkar, att tjäna en “extra hacka” för att dryga ut socialbidraget. Unga män som är kriminella lider i påfallande grad av psykisk ohälsa, enligt Dagens Eko.
Så behoven är stora och sannolikt växande.

Elever som halkar efter i undervisningen måste få stöd på ett tidigt stadium i form av bl a  speciallärare och specialpedagoger.
Elevhälsan behöver förstärkas  med skolpyskologer och skolkuratorer för att kunna fånga upp elever på ett tidigt stadium som mår dåligt.
Ämnet psykisk ohälsa måste få ett större utrymme på högstadiet, elevhälsans personal måste
arbeta mer utåtriktat (ej bakom stängda dörrar) och förebyggande.
Fungerar vårdkedjorna  på ett tillfredställande sätt mellan Elevhälsan, Barn -och Ungdomspsykatrin (BUP) och Vuxenpsykatrin runt om i landet? Eller finns det risker att killen eller tjejen hamnar  melllan stolarna? Enligt upgifter i media är köerna till BUP oroväckande långa, på flera orter i landet.

Det finns rapporter att lärarna är väldigt stressade framförallt på högstadiet, (lärare som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser: stress, oro, ångest, depressioner). När lärarna är stressade blir ofta eleverna stressade. Läraryrket är det stressigaste, enligt Arbetsmiljöverket. Skolans fysiska och psyko-sociala arbetsmiljö behöver förbättras.

Hur vanligt förekommande är det att Skolinspektionen eller att Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer på oanmälda besök på skolor som är stökiga?

Sänker man värnskatten och marginalskatterna kraftigt så urholkar man välfärden. Basta!

Skolan behöver utsättas för extern granskning som kan säga obehagliga sanningar och föreslå konstruktiva åtgärder.

Jag tror att Anna Ekström (S) som ny utbildningsminister och fd chef för Skolverket kommer att bli ett starkt kort i regeringen Löfven. Ett kompetent statsråd som har detaljkunskaper, som har förmågan att lyssna på lärarfacken. Men svårigheterna är många, och inget underlättas av dessa skattesänkningar.

Häromåret arbetade jag på Riksförbundet Hem och Skola, där jag fick i uppdrag att undersöka politiska förändringar inom skolan, sedan slutet av 1980-talet, jag hade svårt att hänga med i alla turer.

Skolan behöver ha långsiktiga spelregler gärna över blockgränsen. Lärarna behöver ha arbetsro och eleverna behöver ha studiero. Svensk skola ska vara av världsklass! Friskolorna bör inte ta för stora vinster, eftersom det sticker i ögonen på skattebetalarna?

Den svenska välfärdsmodellen bygger i hög utsträckning på en skattefinansiering av verksamheter, tänker framförallt på vården, skolan, omsorgen och polisen som är personalintensiva verksamheter.

Personalens löner står för cirka 80 procent av kostnaden i en verksamhet. Sänker man värnskatten och marginalskatterna kraftigt så urholkar man välfärden. Basta! Det kan medföra mindre bemanning inom sjukvården, färre poliser, färre speciallärare, fler obehöriga lärare.

Jag vill att alla elever ska rätt till en likvärdig skola med  hög kvalité, behöriga lärare, en bra arbetsmiljö för såväl lärare och elever.

Rustan Rydman är medlem i  Maria-Södra station (S)-förening