1989 tjänade en chef för en av USA:s största banker 100 gånger mer än en amerikansk medianinkomstagare. 2007 tjänade han 500 gånger mer. Det är en illustration av de maktförskjutningar som skett i världsekonomin sedan murens fall.

Vi har en period av avregleringar av marknader i allmänhet och finansmarknaderna i synnerhet bakom oss. Världen globaliseras allt mer. Finanssektorns roll i ekonomin har ökat, vilket är ett bidragande skäl till att vinster, löner och bonusar för de rikaste ökat så dramatiskt.

Den ökade ojämlikheten och de växande klyftorna är också en förklaring till de ekonomiska obalanser som nu på ett dramatiskt sätt sätter sin prägel på den ekonomisk-politiska dagordningen. Den ekonomiska modell som dominerat de senaste två decennierna har tydligt visat sig inte vara hållbar i längden.

Finanssektorns makt och bankernas och deras klienters girighet och oansvariga beteende är bara ett av flera uttryck för detta. Den finansiella kraschen 2008 illustrerade detta med all önskvärd tydlighet. Och den pågående och utdragna krisen inom EU visar att något är grundläggande fel med de ekonomiska doktriner som styrt den ekonomiska politiken under senare år.

I dag genomför Arenagruppen och Fredrich Ebert Stiftung ett seminarium inom ramen för Arenas ekonomiska råd. Vi vill där diskutera framtidens ekonomiska modeller ur ett mer principiellt och brett perspektiv. Vilken modell kan i framtiden erbjuda en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling?

Temat för konferensen är ”Decent Capitalism”. Man kan förstås sätta ett frågetecken bakom den rubriken. Är det möjligt att skapa en ”decent capitalism”, med tanke på hur dagens kapitalism är organiserad, med allvarliga ekonomiska kriser och stor instabilitet?

Det finns i realiteten många olika varianter av marknadsekonomi. Traditionellt har vi i Europa talat om den skandinaviska, anglosaxiska och den kontinentala Rehnmodellen. I realiteten finns det många fler och olika sätt att organisera marknadsekonomin på. Inte minst den ekonomiska utvecklingen i allt Asien pekar på bredden i hur marknadsekonomin organiseras.

”Decent Capitalism” kommer dock inte bara att diskutera och analysera de teoretiska ramverken. Vi kommer också resonera kring strategier för att komma vidare, tillsammans med fackliga företrädare och politiker från olika länder och partier, för att åstadkomma bättre samhällen i praktiken. Självfallet är den ekonomiska krisen och EU en naturligt utgångsunkt.

Arenas ekonomiska råd är ett försök att utifrån ett radikalt och progressivt perspektiv bredda den ekonomiska politiska debatten i Sverige, samt ge utrymme för nya perspektiv inom nationalekonomi. Inte minst genom att ta in aspekter från andra vetenskapliga perspektiv. Vi stannar allstå inte vid de neoklassiska antagandena, utan vill lyfta fram kunskaper och forskning som ger en mer realistisk bild av människans handlande och ekonomins funktionssätt.

Vi ser detta initiativ som ett bidrag till en nystart för den ekonomiska debatten i Sverige. Uppgiften är i grunden att skapa en annan, bättre, balans mellan finansmarknaderna och den reala ekonomin. Men det handlar också om hur vi på lokalt, nationellt och globalt plan åter ska kunna bädda in marknaden i samhället, snarare än tvärtom. Bara så kan vi skapa en socialt och ekologiskt hållbar utvecklingsmodell för framtiden.

Christian Kellerman, chef Friedrich Ebert Stiftung, Stockholm, Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen.