Aida Badeli och David Ling, språkrör för Grön Ungdom.

debatt Vi kan inte längre vara tysta och blunda inför artutrotningen. Det räcker inte bara med klimatmål, vi behöver se till att det finns en realistisk plan för genomförandet av Parisavtalet, skriver Grön Ungdoms språkrör Aida Badeli och David Ling.

Sedan tidernas begynnelse har arter uppstått och dött ut – det hör till naturens gång. Men nu har vi gått om naturen och arter dör ut med en takt som är 10 till 100 gånger snabbare än naturligt. Djuren och naturen bygger upp ett komplext och rikt ekosystem som vi är beroende av och dessutom drar stor nytta av. Den fantastiska mångfalden av arter är grunden för hela vårt samhälle.

Förra veckan publicerades den första globala rapporten om biologisk mångfald som visar att vi människor är anledningen till att arter utrotas i en allt snabbare takt. Läget är akut. För att vända trenden behövs kraftfull politik och samarbete över gränserna. Djur och växter rör sig och sprids mellan länder. Artbevarande är därför en gränsöverskridande miljöfråga och därför behöver vi fatta gemensamma beslut för att skydda djur och natur i hela världen. Därför vill Miljöpartiet växla upp arbetet för att skydda arter och motverka klimatförändringarna.

Nu vill en del partier urholka EU:s naturvårdslagar, så att skyddet för naturen och arterna försvagas.

Den Europeiska Unionen har makten att kunna fatta livsavgörande beslut. EU har två viktiga lagar om skydd av arter och deras livsmiljöer som vi tillsammans kan kalla för EU:s naturvårdslagar. Tack vare dessa lagar har EU:s medlemsländer pekat ut ett stort antal naturområden som ska bevaras för framtiden – Natura 2000. Men nu vill en del partier urholka EU:s naturvårdslagar, så att skyddet för naturen och arterna försvagas. Det är helt fel väg att gå när en miljon arter i dagsläget är utrotningshotade. Miljöpartiet vill istället att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska genomsyra alla EU:s politikområden som rör naturmiljön.

Något är fel i grunden och det är dags att inse att vi är så beroende av jorden och alla dess arter. Enligt rapporten är ändrad användning av hav och land den främsta orsaken till minskad biologisk mångfald och den tredje viktigaste orsaken är klimatförändringarna. Samtidigt är naturen mindre sårbar mot klimatförändringarna när det finns en bred variation av arter. Därför behövs politik som jobbar på båda fronterna. Vi vill se ett EU som visar ledarskap i det internationella arbetet för levande hav som säkerställer att fiskbestånden får återhämta sig till hållbara nivåer.

Samtidigt behöver EU en klimatbudget som följs upp årligen och ser till att regeringar tar ansvar för att vi faktiskt lever inom de ramar Parisavtalet sätter upp. Inom alla andra politikområden sätts tydliga ramar med budgetar som efterföljs, men när det kommer till klimatet och naturen är det tyvärr alldeles för vanligt med vaga mål som kanske inte ens räcker till. Om vi i vår ungdomsgeneration, djuren och naturen ska ha en chans framöver behövs därför krävs det en klimatbudget som ställer krav på medlemsländerna.

Vi kan inte längre vara tysta och blunda inför artutrotningen. Det räcker inte bara med klimatmål, vi behöver se till att det finns en realistisk plan för genomförandet av Parisavtalet. Av de åtta miljoner arter som lever håller en miljon på att utrotas. Detta får inte ske i tystnad. Du har möjlighet att välja en annan riktning och sätta miljön och vår framtid på jorden främst. Bryt tystnaden genom att rösta för framtiden och naturen. Rösta på Miljöpartiet i EU-valet för att sätta miljön och vår framtid på jorden främst!

 

Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom

David Ling, språkrör Grön Ungdom