Bild: Fredrik Hjerling

Miljöpartiet anser att aktiebolag som driver skolor och vårdinrättningar ska ha inskrivet i bolagsordningen att syftet inte är att göra vinst. Det är ett förslag som LO borde ta till sig när de verkar för en non profit-princip, skriver Gunvor G Ericson (MP).

Kvaliteten är det viktigaste i skola, vård och omsorg, inte vem som driver verksamheten. Men med ägare som i första hand vill göra vinst i stället för att fokusera på verksamhetens innehåll riskerar vi att kvaliteten blir sämre. Därför föreslår Miljöpartiet de gröna att aktiebolag som driver skolor och vårdinrättningar ska ha inskrivet i bolagsordningen att syftet inte är att göra vinst.

Varje människa är unik. Vi har alla olika behov och förutsättningar. Därför är det bra att det finns mångfald och valmöjligheter. Friskolereformen har gett just det. Den har bidragit till en förnyelse av pedagogiken, nya idéer och initiativ har kunnat tas till vara och fler elevers behov och intressen har kunnat tillgodoses. Att vi nu får fler aktörer inom vård och omsorg innebär liknande möjligheter.

Skolan, vården och omsorgen i Sverige ska även i fortsättningen betalas med allmänna medel, och vi har rätt att vänta oss en god kvalitet i välfärden. Vi ska kunna lita på att vi bemöts med kunskap och kompetens, engagemang och respekt. Kvalitet avgörs inte av vem som driver en verksamhet. Det har till exempel visats i Socialstyrelsens granskning av äldreomsorgen, som presenterades i våras. I den kunde man inte se någon tydlig kvalitetsskillnad mellan privat och offentlig äldreomsorg. Men för att kvaliteten ska kunna behållas och stärkas måste samhället självklart ha regler för ägarna att hålla sig till.

Ideella aktörer har en självklar plats som leverantörer av välfärdstjänster. Det är en utveckling vi vill bidra till genom vår politik. I dag har många svårt att hitta startkapital och klara ekonomiska förändringar. Vi föreslår därför nya investeringsfonder för ideella huvudmän i välfärden.

Företag som vill verka i offentlig sektor måste ställas inför krav på ökad öppenhet. Vi vill ändra lagen om offentlig upphandling så att den ökar möjligheten till insyn och dialog.

I debatten om privata aktörer i välfärden har det sagts att uttag av vinst borde förbjudas. Miljöpartiet de gröna instämmer inte i detta. Ett sådant förbud kan leda till att mindre aktörer får svårt att låna pengar för att bygga upp verksamheten. De aktörer som behöver motverkas är de som sätter sin egen ekonomiska vinning före verksamhetens kvalitet, och de skulle antagligen hitta vägar att kringgå ett vinstutdelningsförbud. Miljöpartiet de gröna föreslår i stället att man fokuserar på syftet med verksamheten.

Aktiebolag har enligt aktiebolagslagen vanligen som grundläggande syfte att ge vinst till sina ägare. Men det finns möjlighet att skriva in i bolagsordningen att syftet är ett annat. Miljöpartiet de gröna beslöt på sin kongress i maj i år att verka för en sådan reglering av vinstuttaget ur skolor. Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst. Efterlevnaden ska kontrolleras av certifierade revisorer med särskild kompetens att granska skolverksamhet. Det ska inte vara möjligt att sälja eller överlåta ett tillstånd att driva skola utan ny prövning av Skolinspektionen.

Beslutet på vår kongress gällde skolor, men motsvarande regler kan införas även för vård och omsorg. LO beslöt på sin kongress i våras att verka för en ”non profit-princip” i välfärden, och organisationen ska nu låta en utredning ta fram förslag till en gemensam syn på vinstuttag från offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Vi är glada om vårt förslag kan vara till hjälp för LO i detta viktiga arbete.

Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet.