Karin Svensson Smith

debatt Undvik breda stödåtgärder till företag på grund av coronakrisen. Målet bör vara en grön omstart i branscher som är ekologiskt hållbara, skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith.

Runt om i världen diskuteras stödåtgärder till företag som går dåligt på grund av coronakrisen. Regeringen har beslutat om ett generellt omsättningsstöd. SAS har fått en statlig garanti för ett lån på 3 miljarder kr. Detta är fel – skattemedel borde istället gå till det som hjälper oss ur oljeberoendet. Lika lite som det var ekonomiskt klokt att ge stöd till tillverkning av skrivmaskiner när datorerna gjorde sitt intåg är det nu rationellt att ge generella företagsstöd. Hellre en grön omstart till branscher som är ekologiskt hållbara.

Petroleumindustriellt komplex

I slutet på 1940-talet importerade Sverige nästan ingen olja alls. Sedan anlades motorvägar och städerna byggdes om för att ge plats åt en växande bilism. Oljepannor installerades för att värma hus. Massflyget har tillkommit som storkonsument av fossilbränsle. Enorma investeringar är nerplöjda i ett petroleumindustriellt komplex. Därför är det ingen överraskning att tunga näringslivsföreträdare föreslår stöd till SAS och fordonsindustrin. Hittills har de varit framgångsrika med sina önskemål. Förmånsbilsregler, motorvägsbyggen, nya flygplatser mm har utformats för att gynna bilindustri och flyg. Under de sexton år (1998–2010, 2014–2018) jag var riksdagsledamot fick SAS ägartillskott av svenska staten tre gånger. Som kontrast tvingades det helstatliga tågbolaget SJ under samma tidsperiod vid flera tillfällen dela ut vinst till staten.

Omställning till fossilfritt

Sverige har tidigare legat i frontlinjen vid många teknikskiften: elektrifierad järnväg, telefoni, bredband m.m. Om inte mängder av arbetstillfällen ska gå förlorade är det väsentligt att inte lyssna på dem som skriker högst utan att göra en analys om hur människor vill färdas i framtiden och vilka fordon som går att exportera. Med tanke på att Sverige är ett av de länder som har högst andel av arbetskraften i fordonsindustri och dess underleverantörer kan bristen på omvärldsbevakning vara förödande. Men genomtänkta investeringar i kombination med styrmedel som tar sikte på en hållbar framtid kan Sverige bli ett föregångsland i den industriella förnyelse som klimatomställningen kräver.

Energibesparing och digitalisering är överordnat

Klimatomställning av transportsektorn kräver i första hand en energieffektivisering. Ökad kollektivtrafik- och cykelandel av persontrafik. Större järnvägs- och sjöfartsandel av godstransporterna. Att digitala träffar har en stor potential för att ersätta fysiska möten har covid-19-tiden illustrerat väl. Recept kommer att skickas i stället för färdiga bröd. Närodlat och närproducerat har chans att få ett uppsving. Planering av separata transportslag kommer att ersättas av mobilitet som tjänst, där kombinationer av tåg, taxi, cykel m.m. via smartphones ger resenären det utifrån tid och ekonomi bästa alternativet.

Höghastighetståg

Nya stambanor är det enda fossilfria sättet för att knyta ihop Sveriges befolkningscentra. I dag får även små problem en spridning i systemet som leder till förseningar på många tåglinjer. Därför räcker det inte att rusta befintliga banor, utan nya banor behöver byggas. Byggandet av järnväg är en långsiktig industrisatsning som ska ses snarare på hundra än på tio års sikt. Det är inte kortsiktigt lönsamt att bygga järnväg och har aldrig varit det. Om man bara tänkte kortsiktigt så skulle de första stambanorna aldrig ha byggts. Det hade varit billigare att köpa in fler hästdroskor.

Grön omstart

En framtidsinriktad politik kan inte utformas genom att titta i backspegeln. Maximalt en femtedel av oljereduktionen till 2030 kan ske genom byte av bränsle, resten måste sparas bort. Med avseende på kostnader samt ekologiska konsekvenser för batterier och förnybara drivmedel är vare sig massbilism eller lågprisflyg möjliga. Att åka tillsammans sparar material, markutrymme och energi. I EU talades redan innan corona om en Grön Giv. Green New Deal drivs av Demokraternas företrädare i USA. Grön omstart är det Sverige borde satsa på i stället för en önskan om att vrida klockan tillbaka.

 

Karin Svensson Smith
Sammankallande MPs nationella klimatnätverk
Oppositionsråd MP, Lunds kommun