Anna Johansson och Serkan Köse. Bilder: Nathalie Beser och Emmy Sjöblom.

debatt Facken har en viktig roll att spela för att arbetsmarknadspolitiken ska fungera för den som är arbetslös och bidra till en bättre arbetsmarknad för alla löntagare. Nu ska samråden mellan Arbetsförmedlingen och facken utredas, skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson (S) och Serkan Köse (S).

En effektiv arbetsmarknadspolitisk insats bidrar till att en person får jobb, men också att den inte blir arbetslös snart igen. Arbetsmarknadspolitiska insatser ska även bidra till en god arbetsmarknad för alla löntagare och inte leda till lägre löner eller dumpade villkor för de som jobbar. För att detta ska fungera spelar fackförbunden en viktig roll. Nu ska samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och facken förbättras.

Många arbetsmarknadspolitiska insatser sker på en arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att man gör praktik på arbetsplatsen eller får en subventionerad anställning. Inför att Arbetsförmedlingen beslutar om att en arbetssökande ska få en sådan insats ska myndigheten kontrollera om arbetsplatsen är lämplig. En viktig del i denna kontroll är att samråda med det fackförbund som organiserar de anställda på arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen inhämtar då synpunkter från facket om till exempel arbetsmiljön, om det finns tillräcklig handledning eller om lönen är enligt kollektivavtal. Genom samråd kan facken också bidra med information om det har skett uppsägningar på arbetsplatsen och om det finns personer med återanställningsrätt. Lönebidrag, extratjänster och introduktionsjobb är vanliga åtgärder som hanteras genom samråd.

För den som är arbetslös innebär samrådet bättre chanser att insatsen leder vidare till ett osubventionerat jobb, antingen på samma arbetsplats eller på en annan. Samrådet är alltså viktigt för att säkerställa att insatsen bidrar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Men samrådet är också viktigt för att förhindra att subventionerade anställningar missbrukas av oseriösa arbetsgivare, att löner och villkor dumpas och konkurrensen i branscher snedvrids.

Hanteringen av samråd är omfattande och tar stora resurser i anspråk, både hos facken och hos Arbetsförmedlingen, men fungerar inte tillräckligt effektivt idag.

Genom samrådet kan facket bidra till att förhindra att det är dåliga arbetsplatser som använder stöden, bland annat genom att uppmärksamma Arbetsförmedlingen på om arbetsgivare säger upp anställd personal för att anställa ny personal med subventioner och genom att undersöka om det finns personal på plats för att handleda personen. Ibland avråder facket från att en arbetslös ska få en insats på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen behöver inte följa fackets rekommendation, men samrådet ger ett bättre underlag för beslut.

Hanteringen av samråd är omfattande och tar stora resurser i anspråk, både hos facken och hos Arbetsförmedlingen, men fungerar inte tillräckligt effektivt idag. Fackförbunden kan inte följa vad deras inspel leder till, och därmed om det är värt arbetet som läggs ned för att hjälpa Arbetsförmedlingen fatta väl avvägda beslut. Samrådet innebär också en ojämn börda för de förbund inom vars bransch det förekommer många subventionerade anställningar.

2017 stod sex fackförbund för 95 procent av antalet mottagna samråd: Kommunal, Handels, HRF, Unionen, Transport och GS-facket. Arbetsförmedlare kan i sin tur ha svårt att veta till vilket fackförbund samrådet ska skickas och vilket syfte det fyller. Det händer att arbetsförmedlare inte skickar blanketten eller inte väntar in svar för att det upplevs som administrativt besvärligt.

Det är viktigt att det stora arbete som läggs ned verkligen leder till bättre arbetsmarknadspolitiska insatser. En utredare får därför nu i uppdrag att analysera samrådsförfarandet mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden för att det ska bli mer ändamålsenligt och välfungerande. I uppdraget ingår att analysera samrådets syfte och mål, redogöra för vilka uppgifter som är relevanta och hur dessa ska användas, samt att undersöka behovet av förbättrad informationsöverföring och möjlighet till ersättning för det arbete som facken utför.

Facken har en viktig roll att spela för att arbetsmarknadspolitiken både ska fungera för den som är arbetslös och bidra till en bättre arbetsmarknad för alla löntagare. Nu stärker vi den rollen!

 

Anna Johansson (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet

Serkan Köse (S), ledamot arbetsmarknadsutskottet