En porträttbild på riksrevisorn Helena Lindberg, som ser allvarlig ut och tittar rakt in i kameran. Samt en bild på fasaden till Riksrevisionens kontor på Nybrogatan 55 i Stockholm, med myndighetens skylt i fokus
Riksrevisorn Helena Lindberg. Foto: Frida Ström, Linus Hallgren

NYHET Otydliga prioriteringar och svag intern kontroll. Riksrevisionen riktar svidande kritik mot Konkurrensverket efter en granskning av myndighetens utredning av misstänkta karteller och korruption.

Det saknas effektiva verktyg för prioritering mellan de omkring tusen tips om karteller eller andra otillåtna samarbeten som Konkurrensverket får varje år. Dessutom leder misstankar om korruption nästan aldrig till utredning, menar Riksrevisionen i en rapport.

– Granskningen tyder på att Konkurrensverket kan använda sina resurser bättre. Ineffektivitet i tillsynen kan leda till sämre konkurrens med högre priser och konsekvenser för samhällsekonomin. Dessutom ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

2018 lämnades 544 klagomål, tips och förfrågningar från allmänheten till konkurrenstillsynen på Konkurrensverket och 509 ärenden till upphandlingstillsynen. För att klara av den mängden anmälningar med begränsade resurser behöver det finnas en effektiv prioritering. Och just denna görs inte på ett tillräckligt bra sätt, anser Riksrevisionen.

Granskningen visar att få tips leder till utredning, av de 544 som lämnats gällande konkurrenstillsyn avslutades 47 efter en inledande förstudie. 11 ärenden avslutades efter utredning, medan 6 ärenden gick vidare till domstol. Av de 11 fallen gällde 5 ”konkurrensbegränsande samarbete mellan företag” och 3 missbruk av dominerande ställning.

Siffrorna över genomsnittligt antal timmar som myndigheten ägnat åt varje ärende visar att det handlar om tidskrävande utredningar, vad gäller konkurrensbegränsande samarbete omkring 2 530 timmar per fall. Tillsynsärenden inom upphandling har 93 avlutade ärenden och avsevärt kortare handläggningstid, ett genomsnitt på 70 timmar per ärende. Statistiken för år 2017 visar liknande antal inkomna tips och avslutade ärenden.

I en kommentar meddelar Konkurrensverkets generaldirektör att man tar till sig av kritiken och ska arbeta vidare med de rekommendationer som lämnats.

– Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheters effektivitet bidrar till en ökad insyn i myndigheternas arbete, och stärker tilliten till statsförvaltningen. Granskningsrapporten ger oss externa perspektiv på de utvecklingsinsatser vi bör göra för att bli ännu mer effektiva i vårt tillsynsarbete, säger generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Riksrevisionens rekommendationer till Konkurrensverket:

1: Förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet. Detta bör exempelvis innefatta att:
– se över nuvarande ansvars- och rollfördelning mellan utredningsavdelningen och den juridiska avdelningen, för båda tillsynsområdena och inom utredningarna på konkurrenstillsynen
– överväga att införa tvingande interna tidsfrister i alla utredningar
– införa kontroller för kritisk prövning av fortsatt utredning vid väsentliga förändringar i pågående ärenden
– se över befintligt utredningsstöd och då särskilt tillämpning av mallar och it-stöd.

2: Formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet. Detta bör exempelvis innefatta att:
– tydligt återkoppla till policyn i projektavstämningar och i de projektutvärderingar som genomförs efter avslutade tillsynsärenden
– förtydliga och komplettera prioriteringspolicyn utifrån erfarenheterna i tillsynsprocessen.

3: Utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens respektive upphandlingstillsyn är ändamålsenlig, givet myndighetens uppdrag och tillförda resurser.