Arbetare tjänstemän

anställningsskydd Möjligheten för småföretag att undanta två personer från turordningslistorna leder till minskad sjukfrånvaro och högre personalomsättning. Men i större företag kan turordningsregler skydda lågavlönade anställda som har jobbat länge.

Tre forskare – Carl Magnus Bjuggren, Martin Olsson och Per Skedinger – verksamma vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, har studerat resultaten från sex olika studier om effekter av turordningsreglerna på företagen och anställda. Artikeln publiceras i tidskriften Ekonomisk debatt.

Framförallt analyseras det så kallade tvåundantaget för företag med upp till tio anställda. Undantaget är resultatet av en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och Miljöpartiet år 2000 och innebär att småföretag kan undanta två av sina anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar som är relaterade till arbetsbrist.

I princip alla uppsägningar som inte sker på grund av personliga skäl motiveras med arbetsbrist, vilket är ett begrepp som arbetsgivaren själv kan definiera.

Resultaten av tvåundantaget som sammanställs i Ekonomisk debatt är i huvudsak följande:

  • Personalomsättningen ökade i små företag med i genomsnitt fem procent. Antalet anställda i stort påverkades inte eftersom omsättningen av personal skedde både genom nyanställningar och avslutade anställningar.
  • Sjukfrånvaron minskade genom tvåundantaget. Minskningen tycks hänga ihop med en beteendeförändring, som beror på att den nya regeln gör anställda mer oroliga att förlora sin anställning. Den oron gör att de tar ut färre sjukdagar.
  • VAB-dagarna hos pappor minskade markant efter tvåundantaget i mindre företag; med 7,8 procent. Kanske anmärkningsvärt är att även partners till dessa pappor, som inte arbetade i de undersökta företagen, minskade sitt VAB-uttag, med 5,4 procent, efter regeländringen. Att minskningen av VAB-dagar märktes mest hos relativt unga par, par utan kapitaltillgångar och par med lägre utbildningsnivå tolkas som att förändringen beror på en rädsla att en i familjen ska förlora jobbet och därmed sin inkomst.
  • Produktiviteten i småföretag ökade med två till tre procent mer än den gjorde i något större företag.

När det gäller turordningsreglerna överlag redovisas resultatet av en studie som bygger på en jämförelse mellan företag verksamma i dels Finland, som saknar turordningsregler i lag, dels i Sverige. Det här är alltså stora företag som inte omfattas av tvåundantaget.

Effekterna på anställningsskydd visar sig främst för vissa grupper och under vissa omständigheter. I krympande företag är risken för de med längst anställningstid att bli av med jobbet lägre i Sverige än den är i Finland. I stabila eller växande företag märks ingen skillnad mellan länderna.

En annan skillnad är att risken för uppsägning för lågavlönade anställda var större i Finland än i Sverige.

»Detta tyder på att turordningsregler främst skyddar anställda med en svagare position på arbetsmarknaden« skriver forskarna.

Även när det gäller lönenivå har arbetare (som ofta tillhör de lågavlönade) som varit anställda länge i ett företag en bättre löneutveckling i Sverige än i Finland. Enligt forskarna styrker det tesen att turordningsregler ger en bättre förhandlingsposition med arbetsgivarna, eftersom anställningen upplevs som tryggare.