Bilder: Mohamed Hassan/Pixabay och Sabine van Erp/Pixabay.

Budget 2021 Regeringen bedömer att effekterna både vad gäller efterfrågan och minskad arbetslöshet blir små av det utvidgade rutavdraget som införs 2021.

 I budgeten för 2021 utvidgas skatteavdraget för hushållsnära tjänster, rut, till fyra nya områden:

  • Tvätt vid tvättinrättning
  • Möblering
  • Flyttjänster (transportera möbler och bohag till magasin eller till andrahandsbutiker)
  • Trygghetstjänster

Dessutom höjs taket för maxbelopp för rut-avdrag per år från 50 000 kronor till 75 000 kronor.

Men i regeringens egen utredning av förslaget visar att både effekten på efterfrågan av tjänsterna och påverkan på sysselsättningen bedöms bli små.

40 procent av de rut-tjänster som köps i dag går till den rikaste tiondelen av befolkningen och utredningen anser att det är rimligt att anta att mönstret kommer se likadant ut för de nya tjänsterna som nu införs. När det å andra sidan gäller de som kan väntas gynnas av ett utvidgat rut-avdrag genom att de får jobb, är analysen väldigt osäker. Det här beror både på osäkerheten om hur stor effekten av ett utvidgat rut blir på sysselsättningen, dels på att det är osäkert vilka som kommer att få de nya jobben.

Studier som gjorts nyligen (bland annat av Studieförbundet näringsliv och samhället, SNS) har nämligen visat att en stor del av städjobben inom rut gick till arbetskraftsinvandrare från andra EU/EES-länder, vilket innebär att arbetslösheten bland arbetslösa i Sverige inte påverkas så mycket. Regeringen bedömer att mönstret i stort kommer att bestå även för de nya rut-tjänsterna. Vad gäller arbetsmarknadskonsekvenser bedömer utredningen därför att förslagen kommer att ha en större effekt vad gäller att öka sysselsättningen än på att minska arbetslösheten.

När det gäller möblering och förflyttning av bohag, bedöms sådana tjänster köpas »i mycket liten omfattning« och även med rutavdrag bedöms efterfrågan »vara fortsatt begränsad«. Antalet hushåll som köper transport av andrahandsvaror till återförsäljare bedöms vara »mycket litet« och efterfrågan väntas knappt påverkas av rutavdrag:

»Detta dels eftersom relevanta hämtningstjänster redan utförs gratis i stor utsträckning, dels eftersom ett genomsnittligt hushåll bedöms ägna försumbar tid åt transporter till förråd.« skriver utredningen.

Även trygghetstjänster till hemmet bedöms i dag köpas in i väldigt liten omfattning, men på det här området bedöms ändå efterfrågan komma att öka. Eftersom de här tjänsterna i dag finns i väldigt liten utsträckning på marknaden, bedömer utredningen ändå att kostnaden för staten under första året blir »försumbar« för nämnda tjänster.

Vad gäller utvidgningen av rut-avdraget till tvätteritjänster är utredningen något mer optimistisk till sysselsättningseffekter, men konstaterar samtidigt att en stor del av de nya jobben väntas gå till personer med relativt god förankring på arbetsmarknaden, vilket gör att »sysselsättningen i andra branscher trängs undan«.

Konjunkturinstitutet bedömer att rutavdrag inom tvätt kommer att ha »försumbara eller marginella effekter« på den varaktiga sysselsättningen, eftersom det i de här branscherna inte förekommer svartarbete som kan omvandlas till vita jobb på samma sätt som inom exempelvis hemstädning. Utredningen menar istället att det förekommer svartarbete även inom tvätteri, även om omfattningen är osäker, och att rut-avdraget kan bidra till att de minskar och blir vita.

Utredningen menar också att ökat användande av tvätteritjänster skulle kunna leda till fler arbetade timmar hos köparna, främst hos kvinnor, som i dag ägnar en timme mer åt tvätt och strykning än män.

Den totala kostnaden 2021 för höjt takt och utvidgning till nya tjänster inom rutavdraget bedöms bli 270 miljoner kronor.

Vad gäller sysselsättningseffekter, bedöms tre av fyra nya tjänsteområdena inom rut, samtidigt höjda taket, få »försumbara effekter« på sysselsättningen. Vad gäller tvätteritjänster bedöms sysselsättningseffekterna bli något bättre. De svaga förväntade effekterna beror både på den blygsamma ökning i efterfrågan av tjänsterna, som utredningen förväntar sig, men också på osäkerheten om huruvida nya jobb som skapas inom branschen går till de som är inskrivna som arbetslösa i Sverige, eller till arbetskraftsinvandrare.