Foto: W Bulach / Wikimedia, Mabel Amber / Pixabay

Höstbudget Som en del i klimatsatsningen för kommande budgetåren inför regeringen en skatt på plastpåsar och avfallsförbränning. Men avfallsskatten får hård kritik från branschorganisationerna.

Det är en del i det som regeringen benämner grön skatteväxling – där höjda miljöskatter ska växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Skatten på plastbärkassar införs 1 maj 2020 och har som syfte att minska spridningen av mikroplaster i naturen. Målet är att senast år 2025 uppnå EU:s mål om en förbrukning på max 40 plastpåsar per person och år. Regeringen räknar med att pås-skatten ska ge ett tillskott på 1,7 miljarder nästa år, men sedan minska markant till 0,8 miljarder 2021.

Från 1 april 2020 införs skatt på 75 kronor per ton avfall som går till förbränning, något som regeringen anser ska leda till en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Bland annat är tanken att det ska leda till ökad materialåtervinning. Det håller inte branschorganisationen Avfall Sverige med om.

– Skatt på energiåtervinning har liten – om ens någon – möjlighet att styra mot ökad materialåtervinning. Att införa skatten redan nästa år sätter också kommunerna i en svår situation eftersom avfallstaxorna för 2020 redan är beslutade i många kommunfullmäktige, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige, i en kommentar till budgeten.

Avfallsskatten ska sedan höjas stegvis till 125 kronor per ton. Avfall Sverige anser att skatten är felriktad och anser att regeringen i stället ska ställa krav på produkter bättre designade för återbruk och återvinning – och mer bostadsnära insamling. Branschorganisationen för återvinningsföretagen, Återvinningsindustrierna, håller med om att det finns bättre sätt att påverka till förbättrad avfallshantering. Det anses fullt möjligt att sortera ut och samla in mer material från företag och offentliga verksamheter, men då krävs det en politik som driver på den utvecklingen.

– En förbränningsskatt räcker inte för att minska Sveriges klimatpåverkan, tvärtom kan den till och med bidra till ökad klimatpåverkan. Det finns en risk att samförbränningsanläggningar kommer att återgå till fossila bränslen om de inte undantas från skatten. Det är inte en önskvärd utveckling, säger Viveke Ihd, chef hållbar återvinning och cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna, som har deltagit som expert i utredningen av skatten.