Foto Catkin/Pixabay

Rättspsykiatri JO vill att Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ändrar sina rutiner när det gäller de intagnas ägodelar. Detta efter att ha utrett en anklagelse om att kliniken slarvade bort en patients guld till ett värde av 70 000 kronor.

På Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö vårdas personer som domstolar eller kriminalvården lämnar över till rättspsykiatrisk vård. JO kritiserar nu verksamheten för hur man hanterar patienternas tillhörigheter och ägodelar. Myndigheten anser att rättspsykiatrin i Växjö har infört alltför generella, detaljerade och långtgående begränsningar för patienterna. ”Kliniken förtjänar kritik för att ha tillämpat en ordning som saknar rättsligt stöd”, skriver JO i sitt beslut.

Bakgrunden till JO:s utredning är en polisanmälan och en JO-anmälan av en patient som hade avvikit och sedan åter spärrats in i september 2018.

Hans anmälningar gällde stöld av ett halsband och ett armband i guld till ett värde av cirka 70 000 kronor. Smyckena omhändertogs i samband med att han togs in på kliniken och försvann sedan, enligt den intagne. Enligt mannen och hans advokat stod förvaringsskåpet olåst och personalen skrev inte ned vilka värdesaker de tog om hand.

Regionkliniken skriver i sitt försvar till JO att smycken utifrån lagstiftningen ”torde” kunna hänföras till egendom som skulle kunna påverka både vård och ordning på ett negativt sätt. Man framhåller också att avdelningen som mannen satt på är en av klinikens högsäkerhetsavdelningar och att smycken kan stjälas eller användas som vapen.

JO håller med om att i det enskilda fallet kan finnas förutsättningar för att vägra en patient att inneha vissa saker, till exempel smycken, och omhänderta dem. Det beror på om ägodelarna kan skada patienten själv eller andra eller sabotera vården.

Men myndigheten framhåller också att det inte finns något lagstöd för att upprätta generella listor på tillåtna och otillåtna saker, eftersom frågan om vad patienten får ha på rummet ska avgöras individuellt. På den aktuella avdelningen gäller till exempel att patienterna får bära smycken, men endast till ett värde av högst 2 000 kronor.

Ledningen för Rättspsykiatriska regionkliniken vill inte hålla med JO om att de tillämpar generella regler för vilka ägodelar de intagna få ha. Eftersom regionkliniken inte skickade in alla relevanta handlingar till JO, så fick JO en missvisande bild, uppger David Wirdelöv, verksamhetens biträdande verksamhetschef.

– Det är inte så att vi tar beslut om egendomen enligt en schablonbedömning. Att JO inte uppfattade det beror på att vi inte skickade in en introduktionstext till våra checklistor, säger David Wirdelöv, som även är säkerhetschef.

– Vi ska skicka in texten som förtydligar hur det går till. Den är under omformulering just nu. Hur ordalydelsen blir exakt det vet vi inte ännu, fortsätter han.

Men om texten som du syftar på inte fanns färdig, då kunde ni väl inte skicka den till JO i första läget?

–  Det fanns en text som skulle ha skickats in, men när vi läste igenom den, bedömde vi att den behöver formuleras om.

Chefs-JO Elisabeth Rynning skriver att hon ”utgår ifrån att kliniken ser över sin hantering av patienters egendom för att säkerställa att den i alla avseenden sker i enlighet med gällande lagstiftning” Vad svarar ni på det?

– Vi kommer att se över rutinerna och den hantering som finns om patienters egendom. Frågorna är viktiga för oss. Men det handlar mest om semantik och begriplighet i texten, som i tydligare form ska visa att det funnits en individuell bedömning.

Vad finns då att säga om den påstådda guldstölden? Polisen la ned ärendet. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionklinikens linje är att det är oklart om mannen hade de värdefulla smyckena på sig, och JO tar inte ställning i själva stöldfrågan.

Kliniken bekräftar visserligen att patienten fått lämna ifrån sig värdesaker, och han fick till exempel tillbaka en klocka. Men eftersom det inte finns någon kvittens är det enligt kliniken oklart om han burit på guldet.

I sitt svar till JO beskriver kliniken hur de undersöker saken genom att fråga ut den vid tillfället närvarande personalen. De anställda uppger att de inte minns exakt vad den tvångsvårdade mannen hade på sig, men att han i alla fall tidigare hade haft på sig de värdefulla smyckena.

Även om rättspsykiatrin i Växjö inte håller med om att det försvunnit smycken har dess ledning ändå gjort upp i godo och gett patienten en summa pengar, berättar den biträdande verksamhetschefen.

Ni skriver till JO att ni har tydliga kvitteringsrutiner när det gäller patienternas ägodelar, hur kan det då vara oklart om värdesaker har försvunnit?

– Det är väldigt många in- och utkvitteringar av egendom på ett år. Det är en tänkbar förklaring. Men vi tar med oss det som JO skriver om att det är bra att fotografera värdesakerna. Det var ett bra tips, säger David Wirdelöv.

Chefs-JO Elisabeth Rynning konstaterar i slutet av sitt beslut att flera liknande ärenden har visat att det finns otydligheter gällande hur lagstiftningen ska tillämpas. Hon har därför bett regeringen att göra en översyn av den aktuella lagstiftningen i vissa avseenden.