Klimat Även om världen klarar 1,5 gradersmålet kommer en tredjedel av glaciärerna i Himalaya då att smälta och katastrofala följder väntar för de 240 miljoner människor som är direkt beroende av glaciärerna för mat- och vattenförsörjning. 

350 forskare och policyexperter från 22 länder och 185 organisationers har undersökt klimatförändringarnas konsekvenser i regionen Hindu Kush och konsekvenserna uppskattas bli katastrofala.

Hindu Kush sträcker sig genom Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kina, Nepal, Indien, Myanmar och Pakistan och är 3500 kilometer stort. Regionen innehar fyra av världens viktigaste områden för biologisk mångfald och i området finns också Himalayas glaciärer, som förser både människor, djur och natur med livsavgörande vatten.

Rapporten som är sammanställd av organisationen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) visar att en tredjedel av regionens glaciärer försvinner redan vid 1,5 grads uppvärmning.

Totalt beräknas 240 miljoner människors mat- och vattenförsörjning drabbas direkt. Ytterligare 1,65 miljarder människor som lever i anslutning till Asiens stora flodsystem, där bland annat Ganges, Indus och Mekong ingår, är beroende av smältvatten från Hindu Kush.

När glaciärerna smälter ökar vattenflödena och risken för extrema översvämningar och jordskred ökar vilket påverkar hela regionens matförsörjning.

– Glaciärer står ju för sötvattenförsörjningen i stora delar av världen. När glaciärerna smälter bort försvinner också den huvudsakliga källan till vatten, vilket givetvis får stor påverkan på möjligheten att både leva och bedriva jordbruk i de regioner som är beroende av glaciärerna. Som den här rapporten pekar på kommer smältande glaciärer i Himalaya få dramatiska konsekvenser för väldigt många människor, säger David Kihlberg, avdelningschef på klimatavdelningen vid Naturskyddsföreningen.

Han menar att även om det tar lång tid så är det de här dimensionerna på konsekvenser vi kan förvänta oss av den globala uppvärmningen.

– Ja detta ligger helt i linje med de konsekvenser klimatforskarna länge har varnat för. Tyvärr har de varningarna inte varit tillräckliga för att vi i höginkomstländer, som står och historiskt har stått för de största utsläppen, ska agera tillräckligt.

Läs även: 100 företag står för 71 procent av utsläppen

Läs även: 65 procent av konsumtionsutsläppen sker i utlandet

Att världen genom Parisavtalet har kommit överens om ett 1,5 gradersmål är enligt David Kihlberg en avvägning mellan vad man har ansett vara en acceptabel ambitionsnivå på klimatomställning kontra acceptabla klimatkonsekvenser.

– Problemet med det är att det är sällan de som drabbas hårdast av klimatförändringarna som får göra den avvägningen, säger David Kihlberg.

I dag lever en tredjedel av de människor som bor i Hindu Kush under fattigdomsgränsen, alltså på mindre än 1,9 dollar per dag. Och redan i dag har 30 procent av regionens befolkning inte tillräckligt att äta. 50 procent står på randen till undernäring.

– Redan i dag, vid 1 grads uppvärmning, innebär klimatförändringarna svåra konsekvenser för många människor och ekosystem runt om i världen. 1,5 graders uppvärmning innebär betydligt större effekter, och den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar också att vi tidigare sannolikt har underskattat konsekvenserna vid 1,5 grad. För många delar av världen är effekterna oacceptabla redan vid den uppvärmningen. Men agerar vi inte kraftfullt nu kommer även 1,5 grad snart vara passerat. Vi behöver nu sätta fart med globala utsläppsminskningar, men samtidigt förbereda oss på ett varmare klimat, säger David Kihlberg.

Med den utsläppstakt som världens länder har i dag kommer temperaturhöjningen fram till 2100 öka till närmre fem grader enligt rapporten. Utöver att mer än två tredjedelar av glaciärerna i Himalaya kommer ha smält till 2100, kommer en sådan temperaturökning leda till att stora delar av jorden blir helt obrukbara pågrund av värme. Uppskattningsvis kommer 7,6 miljoner kvadratkilometer av odlingsbar mark att försvinna.

Läs mer: Därför är det livsviktigt att 1,5-graders målet nås

Läs mer: Det här händer vid 1-5 graders temperaturhöjning