Finansminister Elisabeth Svantesson (M) vid budgetpresentationen.

budget 2023 Regeringen lägger  fram en stram budget där statskassan beräknas få ett överskott med 84 miljarder nästa år. De största budgetposterna är sänkt drivmedelsskatt, a-kassa, försvar och statsbidrag. 

Det är en återhållsam budget som regeringen lägger fram, med ambition att nå överskottsmålet 2023. Att man inte satsar mer när Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur motiveras med att man inte vill förvärra inflationen och ge Riksbanken möjlighet att få ner inflationen genom penningpolitiken.

 Här är de största budgetposterna:

  • Sänkt skatt på bensin och diesel – som kallas tillfällig sänkning, men planeras fortsätta hela mandatperioden, kostar närmare 7 miljarder kronor om året.
  • Försvaret förstärks med nära 4,3 miljarder kronor 2023. Kommande två år väntas anslagen öka kraftigt: till runt 9 miljarder kronor årligen.
  • Bibehållen nivå i a-kassan ligger på knappt 6 miljarder för 2023, och bedöms öka något kommande två år.
  • 6 miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner årligen. Det kan jämföras med att SKR har bedömt att det behövs 20–30 miljarder kronor för att kompensera för kostnadsökningar.
  • 2,25 miljarder till polis och rättsväsende, främst till polisen och förebyggande insatser.
  • 2 miljarder kronor läggs nästa år på ett prestationsbaserat ersättningssystem som ska motivera regionerna att få fram fler vårdplatser.
  • 2 miljarder läggs på förbättrat vägunderhåll, bland annat genom att omfördela 750 miljoner kronor från järnvägsunderhåll till vägar.

Områdena där regeringen framför allt sparar in pengar, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M), är fyra:

*Besparingar på biståndet med 7,2 miljarder för 2023. Kommande år blir besparingarna större: 9,5 respektive 12,7 miljarder kronor.

*Att sätta stopp för det nya planerade reseavdraget (samtidigt som regeringen höjer milersättning inom det befintliga reseavdragssystemet till en kostnad på drygt 1,8 miljarder kronor årligen).

*Avskaffade byggsubventioner

*Avskaffad elbilssubvention. Kostnaden blir nära 3 miljarder för 2023, men innebär sedan en besparing på samma summa 2024 och 2025.