Foto: Franz Feldmanis

Nyhet Boverket har konstaterat att diskrimineringen av romer är omfattande på bostadsmarknaden.  För att motverka detta ska nu fastighetsägare utbildas. 

Regeringen har bestämt sig för att ta krafttag mot den antiziganism som länge funnits i Sverige. I en långsiktighetsplan som sträcker sig mellan 2012 och 2032 ska man samarbeta med myndigheter som ansvarar för olika områden i samhället. Boverket fick i uppdrag att mellan 2016 och 2018 kartlägga diskrimineringen mot romer på bostadsmarknaden, och ta fram ett utbildningsmaterial i samarbete med bland annat romska representanter.

– Vi har sett att diskrimineringen mot romer är mer accepterad i samhället än annan typ av diskriminering. Och antiziganismen har funnits i Sverige väldigt länge. Detta är något vi måste utbilda i för att få människor att förstå, säger Josefina Ärlemalm på Boverket.

I Boverkets första nulägesrapport från 2014 kan man läsa vittnesmål från romer som inte fått bostad på grund av hur de klär sig och ser ut. Även grannar som försökt vräka romerna från området. Hälften av alla domar och förlikningar angående diskriminering på bostadsmarknaden gäller romer. I nulägesrapporten beskrivs romernas situation som ett distinkt handikapp då gruppen är i ett konstant dåligt ljus på grund av aniziganismen.

– Att inte bara fastighetsägare diskriminerar, utan även grannar tyder på att det är ett strukturellt problem som finns, säger Ärlemalm.

Innan Boverket fick uppdraget från regeringen fanns det en kunskapslucka även hos dem. Uppdraget hittills har resulterat i bland annat en webbutbildning som riktar sig till kommunala och privata företag på bostadsmarknaden. Utbildningen ska verka kunskapshöjande och förhoppningen är att motverka diskriminering.

– Det finns ett värde i att inte diskriminera människor på bostadsmarknaden. Det som blev tydligt i arbetet vi gjort är att bostadsföretagen verkade vara ovetande om denna problematik. Nu har vi tagit fram en webbutbildning som finns på vår hemsida. Vi kommer även ha möjlighet att utbilda på plats hos företagen. De leds av romska representanter, berättar Helene Bogren som är projektledare.

Utbildningen utformades i ett samarbete mellan Boverket, fastighetsägare och romska representanter, och berör både branschfrågor och mer generella frågor som finns listade hos diskrimineringsombudsmannen. Regeringen har också beslutat att förlänga Boverkets uppdrag ett år till.

Karin Karlsbro, hållbarhetschef hos Fastighetsägarna Stockholm, har varit delaktig i den referensgrupp som tagit fram webbutbildningen.

– Fastighetsägarna blev glada när vi tillfrågades. Detta är frågor som vi jobbar med redan. Vi fokuserar mycket på social hållbarhet, etik, och god sed. Fastighetsägarna har också sedan tidigare tagit fram informationsmaterial för medlemmar om diskrimineringslagen.

Även Karlsbro anser att antiziganismen är något som bör uppmärksammas i hela samhället.

– Det är stora frågor som rör mänskliga rättigheter och vikten av att skydda en av de nationella minoriteterna. Alla behöver ett kunskapslyft.

Fastighetsägarna har dock inte gjort någon uppföljning på hur många som faktiskt tagit del av utbildningen.

– Webbutbildningen var aktuell när den kom runt 2018, men i framtiden är den kanske utformad på ett annat sätt. Man blir aldrig färdig med ett sånt här arbete.