Staffan Persson. Foto: Djurens Rätt

NYHET Studien från Vetenskapsrådet visar hög acceptans från allmänheten gällande djurförsök inom medicinsk forskning. Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor inom Djurens Rätt, tror att svaret hade blivit ett annat om frågan gjort det tydligt att djuren lider.

– Även om djurskyddsfrågor diskuteras mer öppet i dag så sker verksamheten med djurförsök bakom stängda dörrar, det är svårt för allmänheten att bilda sig en uppfattning om vad det egentligen är djuren utsätts för, säger han.

Staffan Persson har djurskyddet inom forskning som ett av sina ansvarsområden inom Djurens Rätt, en djurrättsorganisation med över 45 000 medlemmar. Efter att ha läst igenom Vetenskapsrådets attitydundersökning som visar att 78 procent av befolkningen tycker det är acceptabelt med djurförsök inom medicinsk forskning, tycker han att det borde ha gjorts tydligare att djuren faktiskt lider.

– De frågar inte om det är okej att utsätta djur för den här typen av försök om det leder till lidande, utan använder termen att djuren inte utsätts för ”onödigt lidande” i sin frågeställning. Det hade varit intressant att se hur svaren hade sett ut om det gjorts tydligt att det handlar om att djuren utsätts för ett lidande som även kan vara långvarigt. Svensk lagstiftning godkänner att de här djuren utsätts för långvarigt lidande så länge djurförsöksetiska nämnden har godkänt det.

Läs mer: 4 av 5 svenskar accepterar djurförsök inom forskning

Staffan Persson tycker också det är talande att en tredjedel av de svarande säger sig inte veta, inte ha en åsikt om, eller faktiskt tro att forskare inte följer gällande regelverk.

– Utifrån att informationen om vad djuren utsätts för är så knapphändig tycker jag det här ändå visar att en rätt stor andel misstror forskarna.

Han anser dessutom inte att det finns tillräckligt stor kompetens inom nämnderna som godkänner djurförsök inom forskning.

– Vi ser att det saknas oberoende veterinärmedicinsk kompetens och etologisk kompetens inom bland annat att minska djurens lidande. Dessutom har nämnderna inte de verktyg de behöver för att väga syftena med att godkänna djurförsöken kontra hur stort lidande djuren utsätts för.

Men att helt utesluta djurförsök som metod i medicinsk forskning tror inte Staffan Persson är möjligt i dagsläget.

– Nej, vi ser inte att det generellt idag finns alternativa metoder som kan ersätta dessa djurförsök. Vi arbetar för att så länge djurförsök utförs ska mer insatser göras för att minska lidandet för de djur som används.

Bland annat driver Djurens Rätt frågan om att statens anslag till forskning med alternativa metoder ska ökas rejält, från dagens 13 miljoner årligen till minst 130 miljoner.