Max Andersson (MP)
Max Andersson (MP)

Det är hög tid för TTIP-förhandlarna att visa hur handelsavtalet kan tjäna det allmännas intresse snarare än enskilda investerares, skriver Max Andersson (MP), Europaparlamentariker.

I veckan pågår den tolfte förhandlingsrundan om det kontroversiella TTIP-avtalet i Bryssel.

Förespråkare av avtalet gör sitt bästa för att framhärda vilka ekonomiska vinster som finns att hämta, men faktum kvarstår att några trovärdiga bevis för att TTIP skulle ge omfattande jobb och tillväxt inte existerar. Det är hög tid att syna vad som under frihandelns goda namn faktiskt håller på att förhandlas fram.

Då tullarna mellan EU och USA redan är låga är ambitionen med TTIP att framför allt avskaffa så kallade icke-tariffära handelshinder. Det kan vara allt från helt okontroversiella skillnader i standarder, till skillnader i lagstiftning som en konsekvens av olika synsätt kring exempelvis skyddsbehovet för djur, miljö eller klimat.

Flera tunga instanser, såväl Europaparlamentets utredningsenhet, Kemikalieinspektionen och flera oberoende forskare, har pekat på att avtalet kan medföra en mängd risker för djurskydd, konsumentskydd och möjligheten att lagstifta mot exempelvis farliga kemikalier i framtiden. Att jämka längden på kablar till tvättmaskiner är givetvis inget problem, men därifrån är steget långt till att behandla lagstiftning till skydd för miljön som ett handelshinder.

En central del av kritiken handlar fortfarande om investeringsskyddet ISDS. 280 organisationer från civilsamhället har i samband med veckans förhandlingsrunda släppt ett uttalande där de sågar EU-kommissionens försök att reformera den kontroversiella mekanismen och i processen döpa om den till ICS, vilket står för Investment Court System.

Jag delar i huvudsak organisationernas kritik att förändringarna kring investeringsskyddet främst är kosmetiska, och fortfarande ger utländska investerare möjlighet att utmana lagar och regler skapade för att skydda exempelvis folkhälsa eller miljö. Det finns inga trovärdiga argument för att ett parallellt rättssystem, tillgängligt enbart för investerare, behövs mellan rättsstater.

Inga tydliga belägg existerar för att den här typen av investeringsskydd skulle öka mängden utländska investeringsflöden. Tvärtom menar en studie från Centre for European Policy Studies att en form av ISDS i TTIP-avtalet skulle kunna få kännbara följder för EU, såväl ekonomiskt som politiskt. Det är dags att EU-kommissionen helt slopar idén på en sådan här tvistlösningsmekanism i sina handelsavtal.

Visst hade ett balanserat TTIP, som fokuserar på att avskaffa reella handelshinder, kunnat vara av nytta för ett exportberoende land som Sverige. Tyvärr tyder dock ingenting inifrån förhandlingarna på att det är ett sådant avtal EU-kommissionen eftersträvar. Tvärtom kvarstår farhågor om att avtalet kan riskera miljön, klimatarbetet och framtida politiskt manöverutrymme.

Ökad handel måste vara ett medel för att nå vinster för samhället i stort, inte ett självändamål. Det är hög tid för förhandlarna att visa hur avtalet kan tjäna det allmännas intresse, snarare än enskilda investerares. Annars är risken överhängande för att TTIP, med rätta, hamnar i papperskorgen.

Max Andersson (MP), Europaparlamentariker