Bild: Pixabay

debatt Idag skulle Blåsmusikens Dag hållas. Men istället hotar pandemins effekter att knäcka denna genre, varnar Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige.

Lördagen den 9 maj var planen att den levande musiken skulle höras på gator och torg i hela landet, av en mängd ensembler och till glädje för en stor publik i många kommuner från norr till söder. För andra gången skulle vi fira Blåsmusikens Dag efter succépremiären 2019 med 245 deltagande orkestrar och ett myllrande musicerande av allt från barn och ungdomar till professionella orkestrar. Blåsmusikens Dag skulle vara en nationell manifestation för att främja, ena, bevara och utveckla ett ännu rikare blåsmusikliv.

Coronapandemin har dock satt stopp för publika konserter och framträdanden. Många inom musikområdet drabbas hårt av inställda konserter och osäkra förutsättningar just nu. Det gäller både professionella musiker och ensembler och amatörmusiklivet. Vi behöver medvetenhet och snabba besked om olika stödformer så att pandemin inte knäcker en hel gren på kulturens träd. Vi behöver åtgärderna från statlig nivå men även regionalt och lokalt.

Det finns tydliga rekryteringsproblem på den professionella nivån

Vår stora oro för blåsmusikens framtid fanns dock redan innan Coronapandemin tystade mycket av musiklivet denna vår. Flera av de professionella ensemblerna är idag direkt hotade, det finns tydliga rekryteringsproblem på den professionella nivån, många amatörorkestrar har svag ekonomi och problem med återväxten och vi ser med oro vad som händer inom ett antal av landets kulturskolor.

Bredd kräver spets och spets kräver bredd. Det gäller inom idrott men också inom musik. Därför behövs professionella blåsorkestrar och därför är det av nationellt intresse att de få professionella orkestrar som finns kvar kan få driva sin verksamhet under rimliga förutsättningar både vad gäller ekonomi och långsiktighet. Dessa orkestrar är spetsen på en bred folkrörelse och svarar också för att levandehålla en rik repertoar. De ger högklassiga musikupplevelser, samverkar med kulturskolor, agerar som förebilder och inspiration för musikutbildningar på alla nivåer. De är en viktig samarbetspart och skapar arbetstillfällen för tonsättare, arrangörer, gästande dirigenter, solister och frilansmusiker. De är en av grundpelarna i musikens infrastruktur.

Ska den levande musiken klinga brett och på alla musikaliska nivåer även i framtiden behövs kunskaper, medvetenhet och långsiktighet hos beslutsfattare och kulturtjänstemän; från departement och statliga verk via regioner till kulturnämnder och kulturhandläggare i kommuner. Blåsmusikens villkor måste bli en fråga som finns på dagordningen på riktigt, med en bred förståelse för sammanhangen och för att musikens infrastruktur aldrig blir starkare än sina svagaste länkar.

Kulturskolorna behöver resurser och inriktningar så att barnen tidigt ges möjligheter att spela tillsammans för att upptäcka den fantastiska glädjen i ensemblespel, och instrumentundervisning måste drivas med ambitioner. Lärarna måste ges möjligheter att inspireras och utvecklas i samarbete med professionella musiker och orkestrar och vi behöver återskapa fler bryggor och samarbeten mellan kulturskolor och det ideella musiklivet.

Satsningar på talangutveckling behövs med regionala samarbeten som bas. Spetsgymnasierna behöver värnas eftersom de är så viktiga för de ungdomar som vill satsa på musiken som sin framtid. Det behövs utbildning av både instrumentalister och av specialiserade instrumentlärare. Det är ett gemensamt nationellt, regionalt och lokalt ansvar att se till att de professionella blåsorkestrar som finns kan vidareutvecklas. De är helt vitala för att musikens samlade infrastruktur ska fungera.

Se blåsmusiken som en konstform och som en viktig del av Sveriges kulturliv. Låt inte pandemins effekter bli det som knäcker en hel genre, och framför allt; var långsiktiga och se sambanden mellan kulturskolor, utbildningar och utövande på olika nivåer och formulera på alla tre samhällsnivåer en politik för hur vi gemensamt säkrar att den levande musiken klingar även för och av kommande generationer. Det är bråttom!

 

För Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige:

Fredrik Wetterqvist, Kungl. Musikaliska akademien

Ola Bjerding, Blåsarsymfonikerna

Leif Karlsson, Försvarsmusiken

Dag Franzén, Gotlandsmusiken

Kristian Jörgensen, Göteborg Wind Orchestra

Peter Wilgotsson, Östgötamusiken