Simon Safari och Per Björklind

debatt Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion måste nu anses vara begravd. Däremot är inte hotet borta från riksdagen. Men vi vet att marknadshyror inte är lösningen på vår regions bostadsbrist, skriver Hyresgästföreningen i Stockholm.

Såväl intresseorganisationen Fastighetsägarna, Moderaterna och Centerpartiet har redogjort för sina planer på hur marknadshyra ska införas i hela beståndet. Det första steget är nyproduktionen, men sedan ska det fasas in för alla. Fastighetsägarna beskrev processen i detalj i en rapport redan 2013. Först nyproduktionen, sedan marknadshyra vid byte av hyresgäst, för att avslutats med marknadshyra för alla. Det är också så det har gått till i de länder som infört marknadshyra i nyproduktionen, till exempel Finland.

Det som är oroväckande är att politiska partier söker efter marknadslösningar på ett problem de själva är ansvariga för att lösa. Samma politiker jämför ofta boendet med konsumtionsvaror på den fria marknaden, men rätten till ett hem är reglerat enligt lag och en prioriterad fråga för FN, särskilt formulerade genom de globala målen. Bostaden är alltså en mänsklig rättighet och inte en konsumtionsvara. Staten och kommunerna bär ansvaret genom lag, och måste därför se till att det byggs bostäder som människor har möjlighet att efterfråga.

Länsstyrelsens rapport, Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021, konstaterar att ett marknadsorienterat byggande inte klarar av att lösa bostadsförsörjningen för hushåll utan besparingar eller höga inkomster. Här behövs andra lösningar som ser till att bygga för det stora flertalet – det vill säga vanliga människor.

I slutändan handlar det om samma sak, att flytta det lilla inflytande som hyresgästen fortfarande har, till hyresvärden

Stockholmsregionen är långt ifrån att säkerställa detta behov idag, här har kommunerna i regionen ett gemensamt ansvar att se till att prestera enligt invånarnas behov. Detta görs genom starka och aktiva allmännyttiga bostadsbolag och en markpolitik som gynnar byggandet av hållbara hyresrätter, det görs inte genom utförsäljningar, ombildningar eller för den delen, högre hyror.

Marknadshyror eller fri hyressättning, begreppet vrids och vänds på olika sätt av dess förespråkare, men i slutändan handlar det om samma sak, att flytta det lilla inflytande som hyresgästen fortfarande har, till hyresvärden. Förslaget flyttar pengar och makt från de många till de få. Det skapar så klart inte heller fler boenden, det finns inget incitament i att bygga bort hög avkastning och stora vinster. Det säger sig självt.

Marknadshyror skulle vara förödande för både individ och samhälle. Segregation och trångboddhet skulle öka och många skulle få det ekonomiskt mycket svårt. Stora skattehöjningar skulle tillkomma då fler och fler blir beroende av bidrag för att klara av vardagen.

Marknadshyror är starten på en nedmontering av den svenska modellen, som under årtionden varit bärande i det svenska välfärdssystemet. Det är en allvarlig försvagning av vår demokratiska rätt så som vi känner den. Därför måste vi markera och skicka tydliga budskap till beslutsfattare om att säga nej till marknadshyror, i alla lägen.

 

Simon Safari
ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Per Björklind
regionchef, Hyresgästföreningen region Stockholm