Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Det är det inte ett problem om ägarna kan ta ut vinst om verksamheten är bra, skriver TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom i en replik på måndagens debattinlägg om vinster i välfärden.

I en debattartikel på Dagens Arena 13/2 frågar Sten Svensson och Mats Norrstad, medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola hur det kommer sig att TCO, som facklig organisation, är kritiska till det förslag till begränsning av vinstuttag ur privata företag i välfärdssektorn som regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterat i Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Mycket fungerar bra i svensk vård, omsorg och skola. Inte minst beror det på det arbete som lärare, sjuksköterskor, omsorgschefer och andra medlemmar i TCO-förbund lägger ner varje dag. Men det finns även brister.

Kvaliteten är långt ifrån alltid den som elever, patienter och brukare har rätt att förvänta sig. Till detta bidrar att personalen allt för ofta inte ges de förutsättningar att utföra ett bra arbete som de skulle behöva. Stressen är hög och sjuktalen ofta högre än på andra delar av arbetsmarknaden.

Om ett företag driver en verksamhet där kvaliteten är hög och personalens villkor goda är det inte ett problem om ägarna kan ta ut vinst.

Det är också tydligt att likvärdigheten brister. Kvaliteten på den utbildning, vård eller omsorg som du får i alltför stor utsträckning beror på vem du är eller var du bor. Det är inte acceptabelt.

Bristerna hittar vi både hos offentliga och privata utförare, på samma sätt som vi både i offentligt och privat driven verksamhet hittar exempel på högsta kvalitet. Att som föreslås i Reepalus utredning begränsa hur mycket vinst ett företag får ha som resultat löser inte några brister i sig.

Om ett företag driver en verksamhet där kvaliteten är hög och personalens villkor goda är det inte ett problem om ägarna kan ta ut vinst. Vinster som beror på brister i kvalitetskontroll, felkonstruerade ersättningssystem, skatteundandragande eller dåliga arbetsvillkor för personalen är däremot problematiska.

TCO:s ståndpunkt, framtagen av våra förbund, är därför att fokus måste läggas på utveckling av kvalitetskrav och transparens i offentligt finansierad verksamhet, inte utdelningsbegränsningar i sig. Dessa krav kommer av nödvändighet att se olika ut i olika sektorer. En skola, en vårdcentral och ett HVB-hem är vitt skilda verksamheter och behöver olika typer av regler om kvalitet, likvärdighet och personalens arbetsvillkor.

Följaktligen har flera av TCO:s förbund, däribland Lärarförbundet som Sten Svensson och Mats Norrstad nämner i sin artikel, tagit fram egna förslag till hur vilka regler som bör gälla i just deras sektor. Det är en bättre väg framåt än en trubbig vinstuttagsbegränsning.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO