Sten Svensson och Mats Norrstad, medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola

Det är obegripligt att TCO:s ordförande Eva Nordmark inte har  problem med att flera miljarder per år blir vinster i aktiebolagen, samtidigt som Lärarförbundet vill att pengarna ska stanna i skolan, skriver Sten Svensson och Mats Norrstad, i Nätverket för en likvärdig skola.

Inför att remisstiden går ut till Ilmar Reepalus utredning Ordning och reda i välfärden är de privata välfärdsbranschernas företag och organisationer ute och kritiserar förslagen. Att de är kritiska till utredningen och försvarar sina intressen, det förstår vi. Men att de har fått ett kraftfullt stöd av TCO:s ordförande, Eva Nordmark, som i media helt skåpat ut Reepalus utredning. Det är minst sagt förvånande.

Enligt Eva Nordmark kommer Reepalus utredning inte att lösa några kvalitetsproblem eller brister inom välfärden. Hon tycker att utredningen är spel för galleriet.

Ilmar Reepalus huvudtanke är att det enbart är de egna pengarna som företagsägarna har investerat i verksamheten som ska kunna generera vinst. Alla de pengar som kommer från skattebetalarna, och som är avsedda för till exempel elevernas undervisning, de ska stanna kvar i skolan och välfärden.

Segregation, aktiebolag och vinster hänger nämligen ihop.

Det är denna möjlighet att kunna göra vinst på skattepengar som medfört den snabba privata tillväxten i välfärdssektorn. Med ett minimalt eget kapital har stora koncerner vuxit fram på bara några få år som sedan köpts upp av riskkapitalbolag som inte tar något som helst samhällsansvar. I alla andra branscher är detta en omöjlighet. Detta orimliga system vill tydligen Eva Nordmark behålla.

Utspelet från tjänstemännens fackliga organisation, TCO, är märkligt också av ett annat skäl. Ett av TCO:s större förbund, Lärarförbundet, har som linje att pengarna som är avsedda för till exempel undervisning ska stanna i skolan.

Lärarförbundet har också tillsammans med LO och Lärarnas riksförbund nyligen arbetat fram ett program, Likvärdighetsagendan, som innehåller en rad förslag som ska motverka skolsegregationen. De tre fackliga organisationerna ser segregationen som ett mycket allvarligt problem både för skolan och samhället.

Segregation, aktiebolag och vinster hänger nämligen ihop. Aktiebolag måste gå med vinst och för att kunna få vinst måste aktiebolagen ha ett positivt segregerat elevurval.

Endast med en hög andel elever med välutbildade och skolintresserade föräldrar kan aktiebolagen ha låg lärartäthet och ändå få verksamheten att fungera. Dessa elever är billiga i drift eftersom de fungerar bra även i stora klasser och de kräver minimalt med specialundervisning. Ju fler aktiebolagsskolor som startas desto mer ökar segregationen. Hela affärsidén bygger på segregation men det har tydligen inte Eva Nordmark förstått.

Eva Nordmark vill istället fokusera på kvalitet. Låt oss då tala om kvalitet. När det gäller skolan så har kvaliteten sjunkit kraftigt sedan aktiebolagen fick etablera sig. Om man skärskådar skolaktiebolagens verksamhet ser man att de utmärks av en rad faktorer som visar på låg kvalitet. De har låg lärartäthet, låg andel behöriga lärare, få speciallärare, liten elevvårdsresurs, få eller inga specialsalar och minimala eller inga skolbibliotek, allt för att kunna få så stor vinst som möjligt.

Med aktiebolagen har även följt en rad andra negativa effekter som medverkar till att sänka kvaliteten i det svenska skolsystemet. Vi har fått betygsinflation, pedagogisk likriktning, konkurser, fler skolbyten och oseriösa skolhuvudmän.

En av de allvarligaste effekterna av aktiebolag i skolan är att demokratin påverkas negativt. Öppenhet och insyn i de offentliga verksamheterna är en förutsättning för demokratin. Den öppenheten och insynen gäller inte för skolaktiebolagen.

Alla de faktorer som samverkar med aktiebolagen i dagens marknadsstyrda skola leder till sänkt kvalitet. Bara det faktum att hundratals miljoner kronor per år tas från elevernas undervisning och förs över till vinster i aktiebolagen visar att vinstdrivna aktiebolag sänker kvaliteten. Eleverna i aktiebolagsskolorna får inte det stöd och den undervisning de har rätt till. Om Eva Nordmark, menar allvar med att se till kvaliteten i verksamheterna så borde hon stödja Reepalus utredningsförslag.

Men TCO och Eva Nordmark ser tydligen inga problem med att flera miljarder per år förs bort från välfärdens arbetsplatser till vinster i aktiebolagen. I många fall hamnar pengarna i riskkapitalbolag som inte deltar i samhällsbygget och som inte tar något som helst samhällsansvar. Om pengarna, som Reepalu beräknar till cirka 3 miljarder kronor per år, stannade i välfärden skulle de kunna medverka till att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda, precis det som Eva Nordmark säger att hon vill.

Men TCO och Eva Nordmark vill behålla dagens världsunika marknadssystem. En obegriplig ståndpunkt för en facklig organisation. Men den kanske kan förklaras av att Eva Nordmark också är med i styrelsen för Forum för välfärd. En lobbyorganisation som bland annat driver på för mer konkurrens inom sjukvården.

Sten Svensson och Mats Norrstad, medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola.