Kristina Billberg

Apotekstekniker är viktiga för verksamheten. Men när recept ska lämnas ut på apotek måste en legitimerad farmaceut ha ansvaret, skriver Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter, i en replik.

Unionen skriver i ett debattinlägg Dagens Arena att apotekstekniker måste få lämna ut medicin för att bibehålla säkerheten.

Vi menar att alla yrkesgrupper i apoteken fyller sin funktion. Men det är farmaceuten som med sin legitimation ansvarar för expeditionen – vi menar att då måste farmaceuten också ha förutsättningarna för att utöva detta ansvar.

Sveriges Farmaceuter vill ha apotekstekniker på apotek. Vi är fullt införstådda med att verksamheten skulle vara svår att driva utan andra yrkeskategorier.

Det vi ser är dock en utveckling där apoteksaktörer vänder och vrider på regelverk för att klara av bemanningssituationen vilket bland annat yttrar sig i att helt outbildad personal får medverka i expedition vid recept.

Att expediera recept kan för en lekman förefalla vara en relativt okomplicerad manöver men det finns ett flertal moment där konsekvenserna kan bli stora om de hanteras fel.

Två kritiska moment är mottagning av recept och utlämnande. Vid mottagning av recept har läget förändrats under de senaste åren i och med att ca 98 % av recepten idag är elektroniska. Detta innebär att patienter många gånger har listor där läkemedel förekommer flera gånger men i olika styrkor och/eller olika namn.

Att expediera recept kan för en lekman förefalla vara en relativt okomplicerad manöver men det finns ett flertal moment där konsekvenserna kan bli stora om de hanteras fel.

Att veta att *Seloken Zoc och Metoprolol är samma sak är inte självklart om man inte har en farmaceutisk utbildning. Detsamma om man ser en lista där Diklofenak har skrivits ut samtidigt som patienten står på Waran för att inte tala om barnet med epilepsi som samtidigt har fått hostmedicinen Cocillana-Etyfin utskriven av en läkare på akutmottagningen som inte har haft tillgång till patientens andra recept. (Cocillana-Etyfin kan öka risken för ett epileptiskt anfall.)

Det andra kritiska momentet är utlämning som även ska säkerställa att patienten kan ta sitt läkemedel på rätt sätt. Detta kräver individanpassad rådgivning inkluderande en stor lyhördhet för outtalad information eller behov och en god kunskap om inte bara hur det aktuella läkemedlet fungerar utan även andra läkemedel som kanske inte ens står med på listan.

På de flesta apotek finns även det så kallade EES, ett elektroniskt expertstöd som används för att göra en genomsökning av patientens recept. För att analysera resultaten från en sådan sökning krävs farmaceuters kompetens eftersom du måste göra medicinska avvägningar i de fall du får kommentarer rörande patientens läkemedelsbehandling. Det kan till exempel handla om ett beslut om att kontakta förskrivande läkare för att dubbelkolla ett läkemedels lämplighet för äldre.

Henrik Ehrenberg anför att man i Apoteksmarknadsutredningen hänvisar till patientsäkerhet som bärande argument för att endast ha farmaceuter vid expediering av recept. Det man i utredningen hänvisar till är effekter på förbättrad läkemedelsanvändning. Man menar alltså att det ligger en potential i att med förbättrad rådgivning given av legitimerad personal, tillsammans med andra föreslagna åtgärder, åstadkomma en mer optimal läkemedelsanvändning.

Slutligen noterar vi att det är intressant att ett fackförbund går arbetsgivarens vägar i det att man hänvisar till svårigheter att bemanna apotek. Vi menar att detta är en sak för arbetsgivaren att lösa. En god början skulle vara att apoteksbolagen långsiktigt säkrar tillgången på farmaceuter innan de öppnar nya apotek.

Kristina Billberg är ordförande Sveriges Farmaceuter

Fotnot  *Selocken Zoc och metoprolol är läkemedel mot

  • högt blodtryck och för att förebygga kärlkrampsbesvär (angina pectoris)
  • hjärtsvikt
  • vissa hjärtklappningsbesvär
  • vissa typer av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi).

Diklofenak är läkemedel mot smärta och inflammation och

Waran hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen C