Det finns ingenting som styrker att friskolesystemet och det fria skolvalet har lett till skolsegregation, skriver Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd, Stockholms stad, i en replik.

Jag delar Veronica Palms (S) uppfattning att könsseparerad skolidrott inte nödvändigtvis behöver vara ett problem, som hon skriver i Dagens Arena.

Det som är relevant att diskutera är skälen till varför könsseparering tillämpas, varför det betraktas som nödvändigt och vad som driver den utvecklingen. Vi kan inte acceptera att könsseparering i skolidrottsundervisningen sker av religiösa skäl och bygger på patriarkala strukturer av ett slag som är främmande för de värderingar skolan ska förmedla. Det är därför Skolinspektionens beslut gällande Al-Azharskolan är helt orimligt.

Det finns inga religiösa friskolor i Sverige. Det som finns är friskolor med konfessionella inslag, och de konfessionella inslagen i verksamheten är hårt reglerade. De får inte förekomma i undervisningen och de ska vara frivilliga för den enskilde eleven.

Dessa skolor kontrolleras flitigt av Skolinspektionen för att man ska kunna vara säker på att skolorna följer reglerna. De konfessionella skolorna ska, precis som alla andra friskolor, följa skollagen, läroplaner och andra styrdokument. Att könsseparera idrottsundervisningen av religiösa skäl kan inte vara förenligt med dessa styrdokument, anser vi.

Enligt Veronica Palm är emellertid grunden till den strukturellt segregerande skolan friskolesystemet och det fria skolvalet. Det finns ingenting som styrker det påståendet.

Det fria skolvalet har snarare skapat nya möjligheter för elever att röra sig utanför sin egen stadsdel och därmed bryta den bostadssegregation som är det verkliga skälet till skolsegregationen. 35 procent av eleverna boende i Rinkeby-Kista väljer en skola i en annan stadsdel, medan motsvarande siffra på Södermalm är 14 procent. Palms önskan om en återgång till systemet innan det fria skolvalet skulle snarare cementera bostadssegregationen och skapa ännu större klyftor mellan skolor.

Därför vill vi moderater i stället öka valfriheten inom skolan genom att införa ett aktivt skolval som innebär att alla elever måste välja skola. På det sättet kan fler elever göra ett medvetet och aktivt skolval och effekterna av bostadssegregationen kan lindras.

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd, Stockholms stad