Camilla Nagler

debatt Trots att skolans värdegrund tar tydlig ställning för alla människors lika värde möts allt för många barn av rasism och kränkande behandling i skolan. Vi vill därför se en nationell samordning för att säkerställa att skolans demokratiska värdegrund efterföljs, skriver Camilla Nagler, Teskedsordens generalsekreterare.  

 Vi lever i en tid då rasism och antidemokratiska krafter växer sig allt starkare i samhället. Skolan är inte ett undantag.

Hösten 2017 arbetade Teskedsorden med att ta fram Sveriges första app mot rasism – Reality check. Under detta arbete intervjuades ett antal ungdomar som har blivit utsatta för rasism i skolan.

Eleverna vittnar om skolor som ofta inte följer de rutiner som finns på plats för att hantera dessa situationer och att de vanligen utelämnas till att själva hantera följderna av den skada som kränkningen resulterar i.

Det börjar ofta redan i tidig ålder. En elev vittnar om att hon blev kallad för n-ordet av en klasskamrat när de gick i trean. En annan pojke blev kallad för n-ordet av en äldre elev i högstadiet när han själv bara gick i ettan.

Eleverna är heller inte fria från rasism av skolpersonalen. Många elever vittnar om att lärare och annan personal själva uttalar sig rasistiskt eller fördomsfullt.

2017 rapporterade Diskrimineringsombudsmannen att majoriteten av anmälningarna de får in från utbildningsväsendet gäller etnisk tillhörighet och funktionsvariation.

En gång i nian när jag spottade i en sopkorg, och min vaktmästare ifrågasatte mig och sa ’ska du sprida Ebola?’

»En gång i nian när jag spottade i en sopkorg, och min vaktmästare ifrågasatte mig och sa ’ska du sprida Ebola?’ Han stod där och drog n-ordet, vilket verkade vara en normal grej för honom, att göra det med elever.«– elev, 17 år.

Teskedsorden har sammanställt dessa vittnesmål och med stöd av statistik från bland annat Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vi gjort en sammanställning om elevers utsatthet i skolan.

2016 presenterade regeringen en nationell strategi mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott. I strategin nämns skolan som en viktig plattform för att motverka rasism. Det tycker vi på Teskedsorden är bra, men vi menar att värdegrundsarbetet i skolan behöver intensifieras.

Det krävs att skolans värdegrund och demokratiska uppdrag blir tydligare för skolans huvudmän, rektorer, personal och elever.

Statistik och andra mätbara faktorer tar ofta en stor plats i utformningen av utbildning, men eftersom demokratiska värderingar inte är mätbara på samma sätt som betyg är så finns det risk för att demokratiuppdraget glöms bort.

Enligt diskrimineringslagen är skolor skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Alla skolor ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier. Tyvärr ser vi att dessa dokument ofta blir hyllvärmare, istället för att vara det stöd som elever vi träffat efterfrågar. Teskedsorden vill därför se en nationell samordning för skolans värdegrund.

Teskedsorden vill:

  • Att skolans värdegrund och demokratiska uppdrag blir tydligare för skolans huvudmän, rektorer, personal och elever.
  • Att rutiner för kränkande behandling till följd av exempelvis rasism efterföljs.
  • Att all skolpersonal måste få möjlighet att lära sig att upptäcka och hantera rasism på skolan.
  • Att rektorer och huvudmän måste ha rutiner för hantering av skolpersonal som diskriminerar eller uttalar sig rasistiskt.
  • Att varje elev som har blivit utsatt för rasism i skolan ska få ett värdigt bemötande och stöd från skolväsendet.

Teskedsorden tror att skolan och alla de som jobbar inom skolväsendet är värdefulla nyckelspelare i arbetet mot rasism. Men de måste få de rätta förutsättningarna för att kunna spela denna viktiga roll. För att varje elev förtjänar en likvärdig skolgång.

Camilla Nagler är generalsekreterare i Teskedsorden.

Teskedsorden är en stiftelse som jobbar mot rasism och intolerans i skolan och i samhället.