Richard Murray,

Jag håller inte med Oskar Taxén om att juridiken fått för stort inflytande över politiska beslut. De folkvalda ska inte ta tillbaka makt från domstolarna. Det skulle bli både rättsosäkert och godtyckligt, skriver Richard Murray, tidigare chefsekonom på Statskontoret.

Oskar Taxén, jurist på fackförbundet Kommunal argumenterar i en ny rapport för att politikerna ska ta tillbaka makt från juristerna.  Taxén nämner några områden, bl.a. miljö, infrastruktur och invandring där han förefaller önska att politikerna ska återta makten.

Hur detta ska ske anger han inte. Det finns flera vägar, som alla ter sig lika betänkliga. En är att hoppa över Domarnämnden, som sedan 2008 ger regeringen förslag på utnämningar till domare.

Vi ser länder runt omkring oss där regeringen för att säkra sin makt också tagit makten över tillsättning och avsättning av domare.

En annan är att återföra ärenden som numera avgörs i domstolar till regeringen.

Hur skulle rättssäkerheten gagnas av att regeringen finge avgöra asylärenden (så som tidigare var fallet) istället för migrationsdomstolar, eller att regeringen skulle avgöra detaljplaners överensstämmelse med miljölagstiftningen (så som tidigare var fallet) istället för miljödomstolar?

Vi ser länder runt omkring oss där regeringen för att säkra sin makt också tagit makten över tillsättning och avsättning av domare.

En tredje vore att stifta så detaljerade lagar att domarna inte skulle lämnas något utrymme för egna bedömningar utan skulle kunna ersättas av en dator för att avgöra asyl-, detaljplane-, miljö- och andra ärenden.

Den som inte sysslat med dessa områden kan möjligen ursäktas med att inte förstå hur komplicerad rätten är på dessa områden och att s.k. ramlagstiftning är den enda möjliga vägen om det alls ska råda någon rättsordning.

Utan rättsordning – vem blir det då som bestämmer?

På miljöområdet och när det gäller plan- och bygglagstiftningen – som jag har omfattande erfarenhet av – är domstolarna alltjämt alltför försiktiga i sin lagtolkning och hänvisar alltför ofta till kommunens bedömning, av respekt för de demokratiskt valdas uppfattning. Tvärtemot Taxéns beskrivning.

De sätter därmed miljö- och plan- och bygglagstiftningen ur spel.

Ty vad betyder då »betydande miljöpåverkan« eller »lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen«? Ingenting.

Politikerna måste inse – och de flesta gör det – att lagar inte kommer att ge det utfall i varje enskilt ärende som de personligen skulle önska sig.

Och att domstolars lagtolkning är ett kvalificerat försök att översätta stiftade lagars principer till praktisk verklighet.

När nya lagar införs tar det en tid innan rättspraxis etablerats, genom många domar. Så preciseras lagen successivt.

Om sedan en serie utfall inte rimmar med lagstiftarnas avsikter är det deras uppgift att stifta nya lagar – inte att ingripa i rättsprocessen.

Richard Murray är ordförande i Förbundet för Ekoparken och f.d. chefsekonom på Statskontoret