Benjamin Dousa, Alexander Torin

Det statliga ägandet av elproduktion och elnät behöver privatiseras. Det man äger vårdar man, Benjamin Dousa och Alexander Torin i MUF:s förbundsledning, inför ungdomsförbundets arbetsstämma som börjar i dag.

Klimatet är en av nutidens största utmaningar. Stora samhällsfrågor som arbetslöshet, marginalskatter och trygghet står inte i proportion till vad klimatutmaningarna potentiellt kan leda till som att vattnet blir odrickbart, att havsnivån höjs och att luften inte går att andas.

Ändå har Moderaterna tagit en för liten plats i miljödebatten.

Miljö och ekonomi är inte frikopplade från varandra. Tillväxt innebär enorma möjligheter för teknikutveckling och resurseffektivisering, vilket i sin tur leder till ett bättre klimat. Det saknas en politisk kraft som både tar hänsyn till klimatet men också Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Därför föreslår Moderata Ungdomsförbundet nu en rad reformer för ett bättre klimat.

  • Det mest effektiva sättet hantera klimatutmaningarna är ökad individualisering.

Det man äger, vårdar man; många problem kopplade till klimatet beror på att man inte ägt det som förstörts. Därför måste det privata ägandet stärkas och utökas.

  • För att fler ska ta ansvar, och dessutom få bra ekonomisk avkastning på naturen, behöver fler också äga vattnet och skogen, inte bara tilldelas rätten att fiska eller avverka.

För att fler ska ta ansvar, och dessutom få bra ekonomisk avkastning på naturen, behöver fler också äga vattnet och skogen,

Island har framgångsrikt infört överförbara äganderätter på fisk. Antingen måste staten införa ett förbud mot fiske eller så ges privata ägare incitament att ta hand om sina vatten och fiskebestånd.

Samtidigt kan en avveckling av statligt ägande av skogen, avskaffade av naturreservat och en avveckling av krångliga regleringar för markägare ge fler möjligheten att vårda Sveriges största luftrenare.

Med långsiktiga, ekonomiska incitament kan naturresurser nyttjas bättre.

  • Avveckla subventionerna på elmarknaden.

Det som styr svensk energipolitik är inte omtanke om klimatet eftersom den el som produceras i Sverige är till 98 procent fossilfri. Subventioner och straffskatter tillåts till och med ha negativa effekter.

Kärnkraften i Sverige är på utfasning, utan att det finns hållbara alternativ att ersätta den med.

Stora subventioner i form av elcertifikat till vindkraft har givit en överproduktion av el som i sin tur pressar elpriserna. Annan elproduktion blir då olönsam. Med dessa politiska ingrepp krävs nya, större frihetliga reformer.

  • Det statliga ägandet av elproduktion och elnät behöver privatiseras.

Staten kan inte både vara myndighet för och ägare i konkurrensutsatta bolag. Det enda rimliga är att företag som Vattenfall drivs efter strikt affärsmässiga principer likt de privata bolagen. Den osunda konkurrens som nu råder är inte hållbar.

Avskaffa elcertifikaten. Vi får inte låsa fast oss vid system som snedvrider konkurrensen eller bygger på subventioner.

Politiken ska vara teknikneutral inför koldioxidsnåla energislag och utgå från marknadsekonomiska principer. Teknikutvecklingen går nämligen så pass fort att det blir omöjligt att politiskt styra varje gång ett bättre alternativ uppstår.

Ett klockrent exempel är den tidigare politiska tilltron till etanol. E85 är ett relativt klimatneutralt bränsle, och politiken subventionerade det till mycket stora kostnader. Men numera är det knappt någon som tankar E85, och 2015 var det bara 96 av 31 563 nyregistrerade bilar som drevs på etanol.

Det behövs ett riktigt marknadsliberalt parti som vågar prata miljöpolitik. Det är högtid att öka det privata ägandet och slopa subventionspolitiken, bara då kan Sverige ha en långsiktig klimat- och miljöpolitik.

Benjamin Dousa är förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Alexander Torin är förbundsstyrelseledamot Moderata ungdomsförbundet