Agneta Broberg, fotograf Tomas Gunnarsson

Den nya Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, får uppgifter som DO inte alls har. skriver diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en replik.

Efter Patrice Soares debattinlägg i Dagens Arena den 16 februari finns det skäl att förtydliga vad JämO, DO och Jämy är för sorts myndigheter.

Tidigare JämO och nuvarande DO har samma typ av uppdrag och lagstiftning att arbeta utifrån, där uppgiften för DO idag är att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs på samma sätt som tidigare JämO hade tillsyn över jämställdhetslagen.

DO:s uppdrag är alltså i första hand att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett de olika diskrimineringsgrunderna.

När det gäller diskrimineringsgrunden kön gör DO detta bland annat genom att i fall som rör exempelvis graviditet, föräldraledighet eller sexuella trakasserier utöva tillsyn, utfärda vägledande tillsynsbeslut och driva prejudicerande fall i domstol, och när det gäller arbetsgivares främjande och förebyggande arbete, till exempel genom att granska arbetet med lönekartläggningar.

Jämy ska följa och utvärdera alla insatser när det gäller könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Det gör inte DO.

I vissa frågor ligger Jämys och DO:s uppgifter väldigt nära varandra, exempelvis när det gäller att förebygga och motverka trakasserier.

Jämy är en ny typ av myndighet på jämställdhetsområdet som har till uppgift att följa upp och driva på de nationella jämställdhetspolitiska målen. Jämys uppgift är att analysera och utvärdera, ge stöd och bidra till samordning av olika aktörers arbete inom jämställdhetspolitiken.

En stor arbetsuppgift för Jämy är att följa upp och utvärdera alla olika sorters insatser som görs när det gäller könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck – en uppgift som DO inte alls har inom sitt myndighetsuppdrag, och som tidigare JämO inte heller hade.

Jämy behövs, och DO ser fram emot ett fruktbart samarbete med den nya myndigheten, utifrån respektive myndighets uppdrag och arbetsformer.

Agneta Broberg är diskrimineringsombudsman