Försäkringskassans uppgift är att hjälpa kvinnor som utsatts för våld, hot och trakasserier. Inte försätta dem i särskilt utsatta situationer, skriver Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson och Marcella Bello Vera, politisk sekreterare.

I fjol fick drygt 225 000 barn i Sverige underhållsstöd från knappt 130 000 föräldrar via Försäkringskassan, varav 87 procent var män.

Nyligen genomfördes en förändring  i lagen om underhållsstöd som riskerar att få allvarliga konsekvenser. Den innebär att en underhållsskyldig förälder som har betalat rätt belopp, i rätt tid i minst sex månader till Försäkringskassan framöver ska betala direkt till den andra föräldern. Föräldrarna ska gemensamt komma överens om ett belopp och sköta rutinerna för barnets underhåll.

I samband med lagändringen konstaterar Försäkringskassan på sin hemsida att 43 procent av alla barn inte får ett rättvist underhållsstöd från den förälder som de inte lever med. På samma sida beskrivs en förhoppning om att lagändringen kan resultera i större underhållsstöd för flera barn.

Vi tycker att det är bra om föräldrar kan komma överens utan Försäkringskassans inblandning. Vi ser dock ett par risker med förslaget:

Undantag kan göras för de föräldrar som har eller anger särskilda skäl. Med det menas att den förälder barnet bor hos lever under hot, våld eller har skyddade uppgifter. Dessa ärenden kommer att prövas enskilt efter utredning. I praktiken innebär det att när ett brev från Försäkringskassan kommer till en förälder som anser sig ha särskilda skäl, skall denne kontakta sin handläggare, förklara sin situation, fylla i en ansökan, bifoga diverse intyg samt eventuella domar från familje- eller tingsrätt som styrker särskilda skäl.

Denna process kan bli utdragen och den förälder som har vårdnaden om barnet riskerar utebliven ersättning under tiden. Uteblivna betalningar riskerar att skapa allvarliga problem så till den grad att det inte finns pengar till mat och hyra.

Vid dessa fall hänvisas till socialtjänsten. Men även försörjningsstöd skall prövas och utredas. Intyg om lön, sjukpenning, andra inkomster samt utdrag från bankkonton från båda föräldrarna ska lämnas in vilket försvårar och fördröjer processen. Reaktioner av oro, ilska och ifrågasättande har inte låtit sig vänta framförallt av just de föräldrar som lider av särskilda skäl.

Feministiskt initiativ anser det orimligt att Försäkringskassan förväntar sig att kvinnor som utsatts för våld och trakasserier skall förväntas förhandla via videokonferens och samtal med sin förövare om vilket underhållsstöd barnen behöver.

Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter visar att ensamstående kvinnor med barn är den grupp som är socioekonomisk mest utsatta. Vi vill uppmärksamma att särskilda insatser krävs för att inte sätta denna grupp föräldrar i en ännu svårare ekonomisk sits. Vi är också oroade över att föräldrar och barn som varit våldsutsatta och lever under hot riskerar att hamna i kläm med det nya förslaget.

Feministiskt initiativ anser att det även fortsättningsvis ska vara Försäkringskassans uppgift att garantera barn att få sina behov tillgodosedda. Därför skulle vi hellre se att Försäkringskassan gick ut med en förfrågan till föräldrar där betalning av underhållsstöd kommit in i rätt tid, om de framledes vill sköta utbetalningarna själva. Detta skulle ge dem med särskilda skäl möjlighet att säga nej och även fortsatt få hjälp från med att få det underhållsstöd de har rätt till.

Försäkringskassans uppgift är att hjälpa utsatta föräldrar med särskilda skäl, inte att försätta dem i särskilt utsatta situationer.

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Fi
Marcella Bello Vera, politisk sekreterare, Fi