Sänkta lägstalöner och försämrade villkor ger inte fler jobb i städbranschen. Istället är det dags att begränsa nuvarande anställningsstöd som kan snedvrida konkurrensen. skriver Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets och vice ordförande i SUN, det nordiska fackliga samarbetet i service- och tjänstebranschen.

Service- och tjänstebranschen i de nordiska länderna skulle ha svårt att fylla sina vakanta platserna utan personer med utländsk bakgrund. Arbetsgivare påstår att lönen är ett hinder för företagen att anställa till exempel fler invandrare som har svårt att hitta arbete.

Vi i de nordiska fackförbunden inom service- och tjänstebranschen är emot att sänka villkoren för vissa grupper.

I Fastighetsanställdas förbund arbetar vi för att kollektivavtalets regler, lön och andra villkor ska gälla för alla. Alla ska ha en heltidslön som de kan leva på.

Vi är emot förslag eller system som leder till att vi får ett A- och B-lag på svensk arbetsmarknad. Sänkta lägstalöner och försämrade villkor ger inte fler jobb i städbranschen. Samma inställning har de andra nordiska fackförbunden i servicebranscherna.

Jobben i städbranschen betraktas i dag som enkla jobb som inte kräver någon utbildning. Att städbranschen tar emot många invandrare är inte något nytt, det har skett under lång tid.

Majoriteten av de utrikesfödda börjar i små företag, med färre än tjugo anställda och i yrken där lönen är relativt låg. Det innebär att både sysselsättning och inkomster är lägre för utrikesfödda än för arbetskraften i stort.

SUN, Service- och tjänstebranschens union i Norden, antog nyligen ett uttalande om integration på lika villkor för invandrade arbetare. Vi anser att det är arbetsmarknadens parter som har det största ansvaret för att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader.

Vi ser idag att vissa arbetsgivare bemannar hela uppdrag med personer med anställningsstöd – det pressar ner lönerna i våra yrken.

Vi som är verksamma i städbranschen tar redan ett stort ansvar i och med att vi tar emot så många utrikesfödda på arbetsplatserna. Jag tror inte att vi skapar fler jobb varken genom att sänka löner eller att skapa fler anställningsstöd.

Istället är det dags att begränsa nuvarande anställningsstöd och se över hur många personer med lönestöd man får ta in beroende på antal anställda. Vi ser idag att vissa arbetsgivare bemannar hela uppdrag med personer med anställningsstöd och det tycker vi är fel eftersom det pressar ner lönerna i våra yrken. Det snedvrider konkurrensen.

Välfärdsstaten ska för sin del se till att alla har jämlika möjligheter i våra samhällen.

Den nordiska välfärdsstaten ger ett starkt skydd också för personer med en svagare arbetsmarknadsställning, och dess strukturer ska inte brytas ned bara för att haka på marknadskrafterna eller politiskt extrema rörelser.

Magnus Pettersson är förbundsordförande Fastighetsanställdas Förbund och vice ordförande i SUN, det nordiska fackliga samarbetet inom service- och tjänstebranschen

SUN representerar fyra branscher: städ, fastighet, bank- och försäkring samt vakt- och säkerhet. SUN har 14 medlemsförbund i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. fackförbunden representerar drygt 100 000 medlemmar.