Malin Björk (V)

En av tre kvinnor i EU:s medlemsländer har utsatts för våld. För att bekämpa dettar behövs inte bara konventioner, utan bindande lagstiftning, skriver EU-parlamentariker Malin Björk, (V).

Enligt en undersökning som gjordes 2014 har en av tre kvinnor i EU:s medlemsländer utsatts för våld. Var tionde kvinna har utsatts förr sexuellt våld och var tjugonde kvinna har våldtagits. Det är fruktansvärda siffror som visar att det krävs stora insatser från samhällets sida.

I veckan som gick röstade vi EU-parlamentariker igenom ett betänkande som kräver mer handlingskraft från EU och medlemsländerna för att bekämpa alla former av könsbaserat våld. Det handlar om rekommendationer från Europaparlamentet om hur EU och medlemsländerna ska genomföra åtgärderna i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.

Från Vänsterpartiets sida har vi fört kampen mot alla former av könsbaserat våld sedan vi tog plats i EU-parlamentet. Därför är detta  en stor dag. Vi har dessutom sett till att vässa betänkandet med mer feministiska utgångspunkter och krav.

Det finns mer att önska såklart, särskilt när det gäller att se kopplingarna mellan olika former av förtryck och hur det förstärker utsattheten för olika grupper av kvinnor.

Våldet består ju inte bara av fysiska slag, psykologisk misshandel eller sexuella övergrepp.

En av skrivningarna i betänkande som vi trots allt fick igenom handlar om en utvidgning av begreppet våld mot kvinnor.

Våldet består ju inte bara av fysiska slag, psykologisk misshandel eller sexuella övergrepp. Det handlar också om rätten att bestämma över våra egna kroppar.

Tillsammans med andra progressiva krafter fick vi igenom skrivningar som slår fast att när vi nekas tillgång till preventivmedel och lagliga och säkra aborter är det faktiskt en form av våld.

I det brunblåa klimat som nu råder i stora delar av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer var det långt ifrån säkert att den skrivningen skulle röstas igenom. Allt som rör kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter har den konservativa högern i EU-parlamentet svårt att tolerera, när den inte helt motarbetar dessa rättigheter.

Men jag förväntar mig att åtminstone alla svenska ledamöter ställer sig bakom kvinnors rätt till våra kroppar.

När vi nekas tillgång till preventivmedel och lagliga och säkra aborter är det faktiskt en form av våld.

Vi i EU-parlamentets vänstergrupp har också synliggjort våldet och diskrimineringen som kvinnor på flykt utsätts för. Bristen på säkra flyktvägar drabbar kvinnor och barn extra hårt.

Vi har alla nåtts av rapporter om hur utbrett det sexuella våldet är mot kvinnor på flykt och hur vanligt det är med trafficking och prostitution vid de ankomstcenter som EU krävt i Italien och Grekland.

I betänkandet ville vi också lyfta våldet mot muslimska kvinnor som följer med den ökande islamofobin i Europa.

Vi ifrågasatte EU-domen som ger arbetsgivaren rätt att diskriminera kvinnor med slöja och kräver istället åtgärder för inkludering och mot diskriminering.

Men Europaparlaments högergrupper, med moderaternas Anna Maria Corazza Bildt i spetsen, tvärbromsade våra förslag.

Att EU nu ansluter sig till Istanbulkonventionen är ett viktigt steg i kampen mot alla former av våld mot kvinnor och flickor. Men vi i vänstern nöjer oss inte med konventionen. Vi ger oss inte förrän vi har en bindande EU-lagstiftning mot våldet på plats. Lika viktigt är att se till att tillräckligt med resurser, alltså pengar, åsidosätts för att bekämpa våldet. Vi har inte råd att svika halva EU:s befolkning!

Även tidigare feminister och vänsterpartister i EU; Marianne Eriksson, Eva-Britt Svensson och Mikael Gustafsson, arbetade med frågor om könsbaserat våld och synliggjorde att det handlar om makt och kontroll.

Lösningarna måste vara strukturella och politiska och baseras på lagstiftning. Inga medlemsländer ska kunna välja bort delar av den politik som krävs för att bekämpa våldet. Den kampen fortsätter – i parlamenten och på gatorna, i hemmen och på arbetsplatserna.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.