Vladan Lausevic

Fler människor i världen upplever sig som kosmopoliter, européer och transnationella. Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bör därför gemensamt föra fram progressiva förslag i den allt mer avgörande klimatfrågan, skriver Vladan Lausevic, liberal debattör.

Globaliseringen har resulterat i enorma framgångar som kraftigt reducerad fattigdom och ökat välstånd. Europa är idag trots alla kriser mer integrerat än någonsin. Men vi lever samtidigt i en tid som präglas av oro och pessimism. Därför måste gröna, alternativa, liberala och andra progressiva aktörer samarbeta mer kring global utveckling och europeisk integration som i frågor om ekonomi, klimat och migration.

Tillsammans kan vi genom visionär och progressiv politik inspirera, inkludera och få fler människor att känna sig som vinnare och tryggare.

De senaste 25 årens globalisering och europeisering var till en stor del resultat av samarbeten mellan liberaler och konservativa. I den optimistiska andan som rådde efter slutet av 1980-talet var ambitionerna att liberalisera marknader, integrera Europa och göra världen mer sammanbunden.

När  migration, identitet och klimat står i fokus har det blivit svårare för liberaler och konservativa att komma överens.

Bara idag kan mer pengar föras över globalt på en dag än under ett helt år under 1970-talet. Fler människor i världen upplever sig som kosmopoliter, européer och transnationella. Världen är idag trots sina problem bättre och fredligare tack vare den ekonomiska utvecklingen.

Men tidigare politiska samarbeten fungerar inte längre. När icke-ekonomiska frågor om migration, identitet och klimatet står i fokus för dagens debatter har det blivit svårare för liberaler och konservativa att komma överens.

Nationalister har starkare ställning idag ofta tack vare stödet från konservativa aktörer. I Sverige är Moderaterna och Socialdemokraterna som tidigare var pådrivande för globalisering och Sveriges roll i EU idag mer inriktade på att bevara eller skydda rådande ordning istället för att med samma entusiasm som förr utveckla globaliseringen och unionen.

Vi har en situation idag där många politiker och regeringar runt om i världen är ointresserade eller misslyckas med forma visioner om en bättre framtid. Istället kommuniceras nostalgiska fantasier baserade på det förflutna.

För dessa illiberala och icke-progressiva krafter är globaliseringen och EU:s utveckling en bekväm syndabock. Faktumet är att dåliga överstatliga beslut ofta är resultat av dåliga mellanstatliga beslut som nationella politiker tagit och senare skyllt på Bryssel. Riktigt problematiskt är att de etnokratiska och nationalistiska fantasierna vinner mark och folkligt gehör, trots att de ofta attackerar det öppna samhällets grundvalar som det konstitutionella skyddet för individen.

Här måste progressiva aktörer kämpa för att försvara centrala institutioner och förbättra demokratins tillstånd. Vår värld och Europa behöver nya reformer och progression. Här finns chansen för GAL-partier som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att komma överens och, främst på EU-nivå, föra fram en progressiv agenda som i den allt mer existentiellt avgörande klimatfrågan.

Det handlar om offentliga investeringar i Europa för att stimulera grön ekonomisk utveckling så att jobb skapas och löner höjs runt om i unionen.

  • Ett exempel är att främja samarbete kring solenergi.

Genom gröna investeringar och bättre styrning av befintliga resurser kan nya jobb skapas i Europa och Afrika. Därtill kan ambitiös politik för energiomställning minska utsläpp av växthusgaser och därigenom minska risken för flykt och mänskligt lidande på grund av klimatförändringar.

  • Ett annat område för samarbete är basinkomst.

Just nu pågår flera försök och intresset för basinkomst växer hos alla politiska fält. Det finns skäl att tro att direkt bistånd till människor, liksom friare arbetskraftsmigration, är effektiva metoder att bekämpa fattigdom och ge fler människor möjligheten till ett bättre liv. En långsiktig ambition är att arbetskraft ska kunna röra sig lika fritt som kapital eftersom det gynnar hela världens ekonomi.

Genom progressiv politik som på allvar omfamnar globalisering kan ännu fler människor i världen få det bättre både globalt och lokalt. Men det kräver också modernare syn på demokratin. Det är ett problem med att klimatförhandlingarna äger rum långt från medborgarna.

Ett sätt att komma åt det problemet är att utveckla ett demokratiskt valt världsparlament vars syfte är att komplettera dagens mellanstatliga FN-system. En ambition är att viktiga frågor som berör många människor, som klimatet och större handelsavtal, inte enbart ska präglas av nationella eller europeiska intressen.

  • Istället kan ett världsparlament företräda ett globalt intresse att komma till rätta med klimatförändringar och orättvisa maktförhållanden mellan regioner och stater.

EU-kommissionen behöver fungera mer som en europeisk regering som är ansvarig inför och vald av medborgarna samt med mindre antal kommissionärer. Unionen behöver tydligare maktdelning, decentralisering samt demokrati och medborgaranda som i federationer som Kanada och Schweiz.

  • Beskattningsrätt blir också en viktig fråga om europeiska institutioner ska vara bättre rustade och kunna göra skillnad i frågor som migration och klimatomställningen.

Tanken är att grön skatteväxling skulle kunna uppmuntras i hela unionen genom kommunikation om att reducera skatter på arbete och för bolag samt att satsa på skatter rörande konsumtion, miljöförstöring och finansiella transaktioner.

|citat dela=”ja”]Vi behöver vara fler som är redo att lämna mentala nationella och nostalgiska burar för att demokratisera och förbättra de europeiska och globala institutionerna.[/citat]

Genom att ha vissa europeiska skatter blir det både billigare och enklare finansiera unionens budget. Eftersom unionens ekonomiska utveckling förblir otillräcklig bara genom att vidare liberalisera marknaden.

I och med dagens utmaningar behöver unionen en gemensam finanspolitik som innebär att europeiska institutioner kan göra direkt skillnad genom olika projekt för en mer genomgripande omställning. Exempel på sådana projekt är bättre miljövänliga tågförbindelser, ersättning av kolbruk och investeringar i fabriker för elbilsbatterier.

På det sättet skulle löneskillnader och levnadsstandarder inom unionen kunna snabbare jämnas ut genom att europeiska institutioner kan ställa krav på bättre löner och arbetsvillkor i sina projekt vilket skulle gynna många européer i de fattigare länderna som Rumänien och Lettland.
Progressiva aktörer har därmed chansen att främja en grön globalisering och europeisk regionalisering inför 2020-talet.

Vi behöver vara fler som är redo att lämna mentala nationella och nostalgiska burar för att kunna demokratisera och förbättra de europeiska och globala institutionerna med syfte för fredligare, välmående och grönare samhällsutveckling för fler.

Vladan Lausevic är GAL-debattör (L)

FOTNOT:I gruppen GAL-partier ingår Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet.