Fotograf: Fredrik HjerlingFotograf: Fredrik Hjerling

SL betalar 1,2 miljarder för konsulter – ökning med 40 procent

Dela

SL lägger 1,2 miljarder kronor per år på konsulter. Det är en ökning med 40 procent på två år. Det kan Dagens Arena avslöja.

Ekonomin inom Storstockholms lokaltrafik, SL, är i gungning. För att hålla budget behöver bolaget bättra på sina inkomster med en miljard kronor nästa år, från 7,5 till 8,5 miljarder.

För att öka intäkterna har Moderaternas trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons tidigare meddelat att biljettpriset kommer att höjas redan efter sommaren, trafiken kommer glesas ut och vissa miljardinvesteringar kommer att bantas eller stoppas.

Men intäkterna är inte SL:s enda problem. Även kostnaderna har de senaste åren dragit iväg. Ökningstakten borde ligga på planerade 3–3,5 procent om året, men har i stället hamnat på 4,5–5 procent. Varje procentenhet extra gör att kostnaderna stiger med 200 miljoner kronor om året.

Nu visar nya siffror som Dagens Arena begärt ut från trafikförvaltningen att något som ökat mycket kraftigt på senare år är kostnaden för konsulter.

SL har under flera år haft höga, men relativt stabila, konsultkostnader på runt 850 miljoner kronor årligen. Men mellan 2012 och 2014 steg kostnaderna med nästan 40 procent till drygt 1,2 miljarder kronor.

Enligt SL:s vd Anders Lindström speglar den kraftiga ökningen landstingets stora investeringar i kollektivtrafiken.
– Det här är en spegling av detta. Det kommer gå ner sen när vi minskar investeringar eller är färdiga, säger han.

Men är det försvarbart med så höga konsultkostnader samtidigt som ni behöver spara genom glesare trafik och höjda biljettpriser?
– För mig ställer du fel fråga. Frågan är om vi har råd att genomföra de här stora trafikinvesteringarna. Det är det som kostar pengar. Det är inte konsulter som kostar, säger han.

Men är 1,2 miljarder kronor i konsultarvoden rimliga nivåer?
– Ja, och det är en konsekvens utav de stora upphandlingar som vi har genomfört. Systemet är gjort så att vi är en beställarorganisation och vi har inte de här kompetenserna inom verksamheten, säger han.

Men enligt de siffror som Dagens Arena begärt ut belastar ökningen av konsultkostnaderna inte bara investeringsbudgeten, även om det är där de stora kostnaderna finns. Användandet av konsulter har även ökat inom själva driften av kollektivtrafiken.

Hur det kommer sig kan inte Anders Lindström svara på.
– Jag har inte det svaret faktiskt. Det jag kan svara på är summan av de konsulter som vi tar in och de vi upphandlar och sen hur de bokförs, det kan jag inte svara dig, säger han.

Men Anders Lindström berättar att SL tidigare tagit in konsulter i driften vid arbetstoppar och även som ersättare när någon ordinarie medarbetare blivit sjuk. Men det ska numera ha upphört.
– Vi har avbrutit det för det är inte hållbart, säger han.

Så sent som i december 2013 fick SL skarp kritik av landstingets revisorer för bristande kontroll och styrning av konsulterna. I de två projekt som granskades – Spårväg city och tvärbanan till Solna – hittade revisorerna tveksamma konsultfakturor på omkring 40 miljoner kronor.

Bland annat hade fakturor för drygt elva miljoner kontrollattesterats av en konsult som var anställd av den fakturerande leverantören. Sammanlagt 68 fakturor på totalt över 27 miljoner saknade tidrapporter.

Granskningen visade också att konsulter gått på fasta timpriser på löpande räkning – utan något budgettak. Stickprov avslöjade att fakturor på över två miljoner bokförts på fel projekt och att timarvoden på 2,2 miljoner inte kunde stämmas av mot några avtal.

Revisorerna underkände inte SL:s konsulthantering men krävde betydligt bättre kontrollrutiner. Ett ljus i mörkret var dock det konsultföretag – Zero chaos – som SL anlitat enbart för att hålla ordning på alla konsulter. Enligt revisorerna hade det skapat bättre ordning och reda.

Trots kritiken menar vd Anders Lindström att SL i dag har bra koll på vart de 1,2 miljarder kronorna hamnar.
– Vi har en god bild av hur vi styr vår ekonomi. Sedan har vi stort stöd av både min egen internrevision och landstingets. När det är så stora flöden av pengar har vi alltid en uppgift att förbättra vår kontroll för att undvika oegentligheter och sådant.

– Men om du läser protokollet: Vi har ju koll, det är ju inte så att vi har noll koll, utan revisorerna vill att vi ska ännu bättre kontroll. Så det är inget man kan säga emot, det vill ju alla. Vi har kontroll, men i några fall så har de observerat bristande rutiner och då tackar vi för den hjälpen, säger han.

konsultintag

investeringaar

De rödmarkerade siffrorna är förvaltningens uppskattningar.

 

Läs även:

”Konsultkostnaderna är bortom all rimlighet”

6 kommentarer

 1. Thorsten Schütte - 23 april, 2015

  Det här är inte specifik för SL. De flesta stora organisationer och företag har outsourcat allt mera av specialistkompetensen och köper in den i stället från konsultbolag. Samma personer som tidigare var anställda gör nu samma jobb som konsulter. I många fall hade det varit bättre att behålla specialistkompetensen inom huset. Speciellt knepigt är att man har avlövat kompetensen hos upphandlingsenheterna, seriösa leverantörer vill inget hellre än samarbeta med kompetenta uppköpare så resultatet blir bra. Inkompetenta upphandlare blir lätt villebråd för oseriösa leverantörer.

 2. Mors lilla Olle - 23 april, 2015

  Och jag som trodde att man anställde kompetenta medarbetare just för att hålla kostnaderna nere?
  Nu undrar man om dessa människor är kompetenta eller anställdes av ren svågerpolitik?

  Man kan inte hela tiden påstå att man behöver konsulter i den utsträckning som det görs idag..En viss del, ja, men inte i den omfattningen som det är på idag.

  Om man anställer folk skall dem väl vara meriterade nog för att driva projekt utan att involvera utomstående till skyhöga kostnader. Bättre då att anställ någon mer för den summan.

  Och då undrar man vilken kunskap som anställaren har, när man måste ta in konsulter till detta priset. Skattepengar i sjön…Igen?

 3. ju - 23 april, 2015

  O jag undrar hur många av konsulterna som är medlemmar i det nya arbetarpartiet!??

 4. Kalle Anka - 24 april, 2015

  Inom SL finns det två kategorier av konsulter, dels resurskonsulter som ersätter luckor och vakanser inom den egna organisationen och dels investeringskonsulter som är direkt kopplade till de projekt som SL genomför.
  Resurskonsulterna har ifrågasatts men ibland behövs dessa för att tillfälligt ersätta personal som är tjänstlediga, föräldralediga eller långtidssjukskrivna mm.
  Utan investeringskonsuler skulle inte Citybanan, tillgänglighetsanpassningar, upprustning och utbyggnad av Roslagsbanan, upprustning av Gröna linjen, införskaffande av nya tunnelbanevagnar, byggande av bussdepåer, nytt signalsystem på Röda linjen, depåer för pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor, åtgärda felaktiga rulltrappor, utbyggnad av trafikinformationssystem, utbyggnad av Tvärbanan mm inte kunna genomföras. Listan kan göras än längre. Det är nämligen dessa konsulter som utreder, ritar, beskriver, tecknar avtal, ordnar tillstånd, samordnar och genomför SL projekt. Inom SL finns det idag ett fåtal tekniskt kunniga personer som arbetar som kravställare. Många av dem är just tekniker och ställer tekniska krav på SL projekt utan att ha ekonomsikt ansvar. Det läggs sedan på investeringskonsulterna att hantera inom giva budgetramar.
  SL är idag en ren beställarorganisation och saknar såväl resurser som kompetens för att genomföra investeringsprojekt på egen hand utan måste köpa den tjänsten från konsulter. Konsultuppdrag som har varaktighet i allt från en dag till flera år om det är ett omfattande projekt.
  Detta på samma sätt som Landstinget gör inom sin andra stora sektor, sjukvåden. Hur många konsulttimmar går det inte åt för att genomföra prestigeprojektet Nya Karolinska? Eller för utbyggand av tunnelbanan som redan nu och framöver kommer kräva mycket stora konsultinsatser.
  Trafiklanstingsrådet Kristoffer Tamsons borde lämna sin trygga tillvaro bakom skrivbordet och komma ut i verkligheten och skaffa sig kunskap om vad investeringskonsulterna gör och bidrar med för utbyggnaden och underhållet av SL kollektivtrafik.
  Då skulle han få en bild av engagerade och kunniga personer som arbetar för att skapa bra och ekonomsikt fördelaktiga lösningar åt sin uppdragsgivare SL.
  Han skulle också få kännedom och insyn i hur dessa konsulter på ett engagerande sätt värnar om SL och kämpar mot berörda kommuner som genom olika pålagor och krav gör allt för att fördyra SL investeringar. Han skulle också få insikt i att han och politiken måste lägger grunden för SL olika projekt på den politiska nivån så att inte konsulterna behöver ta den matchen.
  Utan dessa konsulter skulle SL investeringar, utbyggnad och underhåll av kollektivtrafiken stanna upp helt och hållet. Är det Kristoffer Tamsons vilja?

  • Mors lilla Olle - 24 april, 2015

   Så här säger man också, som om detta skulle göra saker och ting bättre:
   ”Ett ljus i mörkret var dock det konsultföretag – Zero chaos – som SL anlitat enbart för att hålla ordning på alla konsulter ”.

   Vad är det man håller på med?
   När det har ökat med 40 procent på två år så verkar det som om man inte har kontroll.
   Våra skattepengar kastas i sjön.
   Fullständigt horribelt.

  • Berra - 26 maj, 2015

   Signaturen Kalle Anka har fullkomligt rätt i sin beskrivning, helt enkelt för att SL själva har satt sig i situationen att sakna egna resurser och kompetenser för att kunna genomföra sådana arbeten. Däremot blir det löjligt att tala om tillfälliga insatser eftersom SL sedan i vart fall millennieskiftet har haft en ständigt hög nivå på investeringsarbetenas omfattning.

   Att tex genomföra de stora upprustningarna av Fruängsbanan, Farstabanan mfl har inneburit att att en projektorganisation har skapats för att arbeta i 2-3 före varje upprustningsetapp och bortåt ett år efteråt med var och en av dessa upprustningar. Att då upplösa organisationen och skingra kompetenserna (dvs konsulterna) är att sälja smöret och tappa pengarna eftersom alla dessa (många!) konsulter på SLs bekostnad mer eller mindre utbildats i att genomföra en stor spårupprustning i ett så komplext sammanhang som tunnelbanan är. Istället handlar man upp en ny organisation, i praktiken med nya människor, som återigen börjar från noll utan tillgång till de nyss gjorda erfarenheterna. Stolligt!

   Om man istället hade haft en anställd basorganisation hade människor och erfarenheter allteftersom slussats från det ena till det andra upprustningsprojektet. Nu har man skickat ut 50-100 konsulter på gatan med avslutat uppdrag och samtidigt upphandlat ett nytt konsortium. Stolligt!

   När man har ett arbetsbeting som löper i bortåt 25-30 år (från upprustningen av Fruängsbanan i början av 2000-talet tills alla tunnelbanans delar upprustats), och där det närapå blir dags att börja om igen när den sista upprustningsetappen avslutats, känns det svårt att förstå påståendet om ”tillfälliga” insatser!

   Detsamma kan sägas om de beslutade tunnelbaneutbyggnaderna som är av en sådan magnitud att de kommer att löpa under flera årtionden. Det hade av såväl ekonomiska skäl som för kunskapsuppbyggnad och kontinuitet varit mera motiverat att bygga upp en egen anställd organisation istället för att köpa konsulttimmar för 7-800 kr i timmen, särskilt som SL ju ändå står för en stor del av ”oveheadkostnaderna” (lokaler, kontorsteknik etc). Stolligt!

   Att man dessutom släckte ner sin egen teknikenhet för drift och förvaltning, och sparkade ut ett par hundra anställda på gatan i april 2011 bidrar ju också till att förse SL med en dumstrut på huvudet. Många av dessa kom för övrigt snart tillbaka, i vissa fall till sitt eget gamla skrivbord, men nu mot faktura om ca 130.000 kr/mån ex moms för en fulltidskonsult.

   SL har på några få år förvandlat sig från en tungt teknikförvaltande organisation med mycket god anläggningskännedom till ett politiskt utredningskansli med fuktat finger i den politiska virvelvinden, där endast få handläggare är teknikkunniga och ännu färre har anläggningskännedom. Denna kunskap finns nämligen idag på alla andra ställen än på Lindhagensgatan! Stolligt!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev