Fotograf: Fredrik HjerlingFotograf: Fredrik Hjerling

SL betalar 1,2 miljarder för konsulter – ökning med 40 procent

Dela

SL lägger 1,2 miljarder kronor per år på konsulter. Det är en ökning med 40 procent på två år. Det kan Dagens Arena avslöja.

Ekonomin inom Storstockholms lokaltrafik, SL, är i gungning. För att hålla budget behöver bolaget bättra på sina inkomster med en miljard kronor nästa år, från 7,5 till 8,5 miljarder.

För att öka intäkterna har Moderaternas trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons tidigare meddelat att biljettpriset kommer att höjas redan efter sommaren, trafiken kommer glesas ut och vissa miljardinvesteringar kommer att bantas eller stoppas.

Men intäkterna är inte SL:s enda problem. Även kostnaderna har de senaste åren dragit iväg. Ökningstakten borde ligga på planerade 3–3,5 procent om året, men har i stället hamnat på 4,5–5 procent. Varje procentenhet extra gör att kostnaderna stiger med 200 miljoner kronor om året.

Nu visar nya siffror som Dagens Arena begärt ut från trafikförvaltningen att något som ökat mycket kraftigt på senare år är kostnaden för konsulter.

SL har under flera år haft höga, men relativt stabila, konsultkostnader på runt 850 miljoner kronor årligen. Men mellan 2012 och 2014 steg kostnaderna med nästan 40 procent till drygt 1,2 miljarder kronor.

Enligt SL:s vd Anders Lindström speglar den kraftiga ökningen landstingets stora investeringar i kollektivtrafiken.
– Det här är en spegling av detta. Det kommer gå ner sen när vi minskar investeringar eller är färdiga, säger han.

Men är det försvarbart med så höga konsultkostnader samtidigt som ni behöver spara genom glesare trafik och höjda biljettpriser?
– För mig ställer du fel fråga. Frågan är om vi har råd att genomföra de här stora trafikinvesteringarna. Det är det som kostar pengar. Det är inte konsulter som kostar, säger han.

Men är 1,2 miljarder kronor i konsultarvoden rimliga nivåer?
– Ja, och det är en konsekvens utav de stora upphandlingar som vi har genomfört. Systemet är gjort så att vi är en beställarorganisation och vi har inte de här kompetenserna inom verksamheten, säger han.

Men enligt de siffror som Dagens Arena begärt ut belastar ökningen av konsultkostnaderna inte bara investeringsbudgeten, även om det är där de stora kostnaderna finns. Användandet av konsulter har även ökat inom själva driften av kollektivtrafiken.

Hur det kommer sig kan inte Anders Lindström svara på.
– Jag har inte det svaret faktiskt. Det jag kan svara på är summan av de konsulter som vi tar in och de vi upphandlar och sen hur de bokförs, det kan jag inte svara dig, säger han.

Men Anders Lindström berättar att SL tidigare tagit in konsulter i driften vid arbetstoppar och även som ersättare när någon ordinarie medarbetare blivit sjuk. Men det ska numera ha upphört.
– Vi har avbrutit det för det är inte hållbart, säger han.

Så sent som i december 2013 fick SL skarp kritik av landstingets revisorer för bristande kontroll och styrning av konsulterna. I de två projekt som granskades – Spårväg city och tvärbanan till Solna – hittade revisorerna tveksamma konsultfakturor på omkring 40 miljoner kronor.

Bland annat hade fakturor för drygt elva miljoner kontrollattesterats av en konsult som var anställd av den fakturerande leverantören. Sammanlagt 68 fakturor på totalt över 27 miljoner saknade tidrapporter.

Granskningen visade också att konsulter gått på fasta timpriser på löpande räkning – utan något budgettak. Stickprov avslöjade att fakturor på över två miljoner bokförts på fel projekt och att timarvoden på 2,2 miljoner inte kunde stämmas av mot några avtal.

Revisorerna underkände inte SL:s konsulthantering men krävde betydligt bättre kontrollrutiner. Ett ljus i mörkret var dock det konsultföretag – Zero chaos – som SL anlitat enbart för att hålla ordning på alla konsulter. Enligt revisorerna hade det skapat bättre ordning och reda.

Trots kritiken menar vd Anders Lindström att SL i dag har bra koll på vart de 1,2 miljarder kronorna hamnar.
– Vi har en god bild av hur vi styr vår ekonomi. Sedan har vi stort stöd av både min egen internrevision och landstingets. När det är så stora flöden av pengar har vi alltid en uppgift att förbättra vår kontroll för att undvika oegentligheter och sådant.

– Men om du läser protokollet: Vi har ju koll, det är ju inte så att vi har noll koll, utan revisorerna vill att vi ska ännu bättre kontroll. Så det är inget man kan säga emot, det vill ju alla. Vi har kontroll, men i några fall så har de observerat bristande rutiner och då tackar vi för den hjälpen, säger han.

konsultintag

investeringaar

De rödmarkerade siffrorna är förvaltningens uppskattningar.

 

Läs även:

”Konsultkostnaderna är bortom all rimlighet”

6 kommentarer

 1. Thorsten Schütte - 23 april, 2015

  Det här är inte specifik för SL. De flesta stora organisationer och företag har outsourcat allt mera av specialistkompetensen och köper in den i stället från konsultbolag. Samma personer som tidigare var anställda gör nu samma jobb som konsulter. I många fall hade det varit bättre att behålla specialistkompetensen inom huset. Speciellt knepigt är att man har avlövat kompetensen hos upphandlingsenheterna, seriösa leverantörer vill inget hellre än samarbeta med kompetenta uppköpare så resultatet blir bra. Inkompetenta upphandlare blir lätt villebråd för oseriösa leverantörer.

 2. Mors lilla Olle - 23 april, 2015

  Och jag som trodde att man anställde kompetenta medarbetare just för att hålla kostnaderna nere?
  Nu undrar man om dessa människor är kompetenta eller anställdes av ren svågerpolitik?

  Man kan inte hela tiden påstå att man behöver konsulter i den utsträckning som det görs idag..En viss del, ja, men inte i den omfattningen som det är på idag.

  Om man anställer folk skall dem väl vara meriterade nog för att driva projekt utan att involvera utomstående till skyhöga kostnader. Bättre då att anställ någon mer för den summan.

  Och då undrar man vilken kunskap som anställaren har, när man måste ta in konsulter till detta priset. Skattepengar i sjön…Igen?

 3. ju - 23 april, 2015

  O jag undrar hur många av konsulterna som är medlemmar i det nya arbetarpartiet!??

 4. Kalle Anka - 24 april, 2015

  Inom SL finns det två kategorier av konsulter, dels resurskonsulter som ersätter luckor och vakanser inom den egna organisationen och dels investeringskonsulter som är direkt kopplade till de projekt som SL genomför.
  Resurskonsulterna har ifrågasatts men ibland behövs dessa för att tillfälligt ersätta personal som är tjänstlediga, föräldralediga eller långtidssjukskrivna mm.
  Utan investeringskonsuler skulle inte Citybanan, tillgänglighetsanpassningar, upprustning och utbyggnad av Roslagsbanan, upprustning av Gröna linjen, införskaffande av nya tunnelbanevagnar, byggande av bussdepåer, nytt signalsystem på Röda linjen, depåer för pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor, åtgärda felaktiga rulltrappor, utbyggnad av trafikinformationssystem, utbyggnad av Tvärbanan mm inte kunna genomföras. Listan kan göras än längre. Det är nämligen dessa konsulter som utreder, ritar, beskriver, tecknar avtal, ordnar tillstånd, samordnar och genomför SL projekt. Inom SL finns det idag ett fåtal tekniskt kunniga personer som arbetar som kravställare. Många av dem är just tekniker och ställer tekniska krav på SL projekt utan att ha ekonomsikt ansvar. Det läggs sedan på investeringskonsulterna att hantera inom giva budgetramar.
  SL är idag en ren beställarorganisation och saknar såväl resurser som kompetens för att genomföra investeringsprojekt på egen hand utan måste köpa den tjänsten från konsulter. Konsultuppdrag som har varaktighet i allt från en dag till flera år om det är ett omfattande projekt.
  Detta på samma sätt som Landstinget gör inom sin andra stora sektor, sjukvåden. Hur många konsulttimmar går det inte åt för att genomföra prestigeprojektet Nya Karolinska? Eller för utbyggand av tunnelbanan som redan nu och framöver kommer kräva mycket stora konsultinsatser.
  Trafiklanstingsrådet Kristoffer Tamsons borde lämna sin trygga tillvaro bakom skrivbordet och komma ut i verkligheten och skaffa sig kunskap om vad investeringskonsulterna gör och bidrar med för utbyggnaden och underhållet av SL kollektivtrafik.
  Då skulle han få en bild av engagerade och kunniga personer som arbetar för att skapa bra och ekonomsikt fördelaktiga lösningar åt sin uppdragsgivare SL.
  Han skulle också få kännedom och insyn i hur dessa konsulter på ett engagerande sätt värnar om SL och kämpar mot berörda kommuner som genom olika pålagor och krav gör allt för att fördyra SL investeringar. Han skulle också få insikt i att han och politiken måste lägger grunden för SL olika projekt på den politiska nivån så att inte konsulterna behöver ta den matchen.
  Utan dessa konsulter skulle SL investeringar, utbyggnad och underhåll av kollektivtrafiken stanna upp helt och hållet. Är det Kristoffer Tamsons vilja?

  • Mors lilla Olle - 24 april, 2015

   Så här säger man också, som om detta skulle göra saker och ting bättre:
   ”Ett ljus i mörkret var dock det konsultföretag – Zero chaos – som SL anlitat enbart för att hålla ordning på alla konsulter ”.

   Vad är det man håller på med?
   När det har ökat med 40 procent på två år så verkar det som om man inte har kontroll.
   Våra skattepengar kastas i sjön.
   Fullständigt horribelt.

  • Berra - 26 maj, 2015

   Signaturen Kalle Anka har fullkomligt rätt i sin beskrivning, helt enkelt för att SL själva har satt sig i situationen att sakna egna resurser och kompetenser för att kunna genomföra sådana arbeten. Däremot blir det löjligt att tala om tillfälliga insatser eftersom SL sedan i vart fall millennieskiftet har haft en ständigt hög nivå på investeringsarbetenas omfattning.

   Att tex genomföra de stora upprustningarna av Fruängsbanan, Farstabanan mfl har inneburit att att en projektorganisation har skapats för att arbeta i 2-3 före varje upprustningsetapp och bortåt ett år efteråt med var och en av dessa upprustningar. Att då upplösa organisationen och skingra kompetenserna (dvs konsulterna) är att sälja smöret och tappa pengarna eftersom alla dessa (många!) konsulter på SLs bekostnad mer eller mindre utbildats i att genomföra en stor spårupprustning i ett så komplext sammanhang som tunnelbanan är. Istället handlar man upp en ny organisation, i praktiken med nya människor, som återigen börjar från noll utan tillgång till de nyss gjorda erfarenheterna. Stolligt!

   Om man istället hade haft en anställd basorganisation hade människor och erfarenheter allteftersom slussats från det ena till det andra upprustningsprojektet. Nu har man skickat ut 50-100 konsulter på gatan med avslutat uppdrag och samtidigt upphandlat ett nytt konsortium. Stolligt!

   När man har ett arbetsbeting som löper i bortåt 25-30 år (från upprustningen av Fruängsbanan i början av 2000-talet tills alla tunnelbanans delar upprustats), och där det närapå blir dags att börja om igen när den sista upprustningsetappen avslutats, känns det svårt att förstå påståendet om ”tillfälliga” insatser!

   Detsamma kan sägas om de beslutade tunnelbaneutbyggnaderna som är av en sådan magnitud att de kommer att löpa under flera årtionden. Det hade av såväl ekonomiska skäl som för kunskapsuppbyggnad och kontinuitet varit mera motiverat att bygga upp en egen anställd organisation istället för att köpa konsulttimmar för 7-800 kr i timmen, särskilt som SL ju ändå står för en stor del av ”oveheadkostnaderna” (lokaler, kontorsteknik etc). Stolligt!

   Att man dessutom släckte ner sin egen teknikenhet för drift och förvaltning, och sparkade ut ett par hundra anställda på gatan i april 2011 bidrar ju också till att förse SL med en dumstrut på huvudet. Många av dessa kom för övrigt snart tillbaka, i vissa fall till sitt eget gamla skrivbord, men nu mot faktura om ca 130.000 kr/mån ex moms för en fulltidskonsult.

   SL har på några få år förvandlat sig från en tungt teknikförvaltande organisation med mycket god anläggningskännedom till ett politiskt utredningskansli med fuktat finger i den politiska virvelvinden, där endast få handläggare är teknikkunniga och ännu färre har anläggningskännedom. Denna kunskap finns nämligen idag på alla andra ställen än på Lindhagensgatan! Stolligt!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Assistanskritik på svajigt underlag

Under hösten har Försäkringskassan och regeringen hamnat i blåsväder i frågan om LSS. Men det är inte alldeles enkelt att finna fog för kritiken. 0Inga delningar

Kommunal varslar om strejk för undersköterskor

Kommunernas nota för hyrpersonal: 1,2 miljarder


Johanna Senneby

Alldeles för tidigt att räkna ut KD

Trots KD:s historiskt låga väljarstöd kan Busch Thor vara lugn. Det räcker nämligen med så lite som 2,5 till 3 procents stöd i opinionsmätningar för att partiet ska ta sig över spärren med hjälp av taktikröster, visar forskningen. 0Inga delningar

Grönt ljus för Idolstrejk

Förlossningskaos på Danderyd: »Barnmorskorna gråter«


Vesna Prekopic

Överskatta inte Pisa

Den dagen vi blir lika besatta av att utjämna klassklyftorna i skolan som att prestera i Pisa-mätningarna, då skolutvecklar vi på riktigt... 0Inga delningar

Ett år med andrum

Prioritera polisens kärnverksamhet


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik
  annons_julkap_2016