Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

SKOLAN Alla ska förmås att aktivt välja skola och till populära friskolor kan platser fördelas genom lottning. Det är några av förslagen som Skolkommissionen presenterar i sitt slutbetänkande i dag.

Skolkommissionen tillsattes 2015, bland annat med anledning av Sveriges sjunkande resultat i de internationella PISA-mätningarna.

I dag lade de fram sitt slutbetänkande, som innehåller en rad förslag om att förändra det fria skolvalet, öka likvärdigheten mellan skolor och bredda den sociala sammansättningen i skolorna.

Det här ska bland annat ske genom att resurser fördelas mer efter behov, men också genom mer ingripande förändringar som lottning av platser till populära skolor, föreslår Skolkommissionen. Staten ska kunna gå in och delfinansiera undervisning och elevhälsa där det behövs ur socioekonomisk synpunkt.

– Den nuvarande principen är ju att man går på kötid. De föräldrar som har utbildningsambitioner ser till att hamna i kön väldigt tidigt. Betydelsefullt här är att man utjämnar de här orättvisorna som kommer av att man har olika möjligheter att utnyttja kömöjligheter, säger Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson till Sveriges Radio Ekot.

Under förmiddagens presskonferensRosenbad, där de tre ministrarna på skolområdet också medverkade, framkom det dock att lottning som metod ska vara frivilligt att använda för kommunerna.

– Vi ser väl inte att det riktigt är möjligt att lägga på tvång på kommunerna med tanke på det kommunala självstyret, sade Jan-Eric Gustafsson som svar på en journalists fråga om varför lottning ska vara frivilligt.

När det gäller resursfördelningen till skolorna föreslår Skolkommissionen en statlig förstärkning på sex miljarder kronor fördelade på tre år. Pengarna ska fördelas i enlighet med ett socioekonomiskt index från SCB.

– Vi sprider idag resurserna jämnt, och all föorskning tyder på att man ska sprida resurser ojämnt, sade Jan-Eric Gustafsson.

Föräldrar ska även förmås att göra aktiva skolval för sina barn genom att de och eleverna får stöd genom »saklig och rättvisande information«, skriver Jan-Eric Gustafsson på DN Debatt.

Allianspartierna är kritiska till förslaget om lottning om skolplatser, men instämmer i Skolkommissionens förslag om att stärka skolvalet, så att fler gör ett aktivt val. Det skriver företrädare för de fyra partiernaAftonbladets debattsida.

Några andra förslag från kommissionen är:

* Målsättningar om likvärdighet och skolresultat ska följas upp nationellt.

* Lös bristen på lärare genom fler utbildningsmöjligheter för att bli behörig lärare, och främja utvecklingen av skolans personal genom professionsprogram.

* Tydliga läroplaner för trygghet och studiero.

LO anser att Skolkommissionen kommit en bit på vägen mot ökad likvärdighet i sina förslag, men de hade velat se mer kraftfulla systemförändringar.

– Det handlar inte bara om att ge mer pengar till utsatta skolor, utan vi vill att man ser över finansieringssystemet i stort med skolpengen. Den gör att vinstdrivande skolor kan tjäna pengar genom att minska antalet lärare och ha större elevgrupper, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande till Dagens Arena.

Istället för att varje elev innebär en viss pengapåse, ska pengar fördelas efter en sammantagen bedömning av faktorer som hur många barn med svårigheter en skola har eller om skolan ligger i ett socioekonomiska utsatt område, tycker LO.

När det gäller skolvalsystemet vill LO slopa det helt, och tycker att elever istället skulle kunna lämna önskemål om vilken skola de vill gå på.

– Vi vill ha bort det här med obligatoriskt skolval, för det blir inte frivilligt hur mycket information man än skickar ut. Ett förslag är att ha större upptagningsområden, så att direktörens och hemtjänstarbetarens barn går i samma skola, säger Therese Guovelin.